Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750514-2784S1

Date of Document: 1996-08-04

براساس مصوبه كميسيون ماده پنج مقررات و ضوابط احداث ساختمانهاي بلند در تهران اعلام شد .سرويس شهري: با تصويب كميسيون ماده پنج مقررات و ضوابط مرتفع سازي در مناطق بيست گانه شهر تهران با تكيه بر مباني طرح جامع شهر تهران تصويب و اعلام شد. در اين گزارش به نقل ازمهندس نصرتي معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران آمده است: با توجه به پيشينه مرتفع سازي در شهر تهران براي آنكه مرتفع سازي در شهر تهران با بهره گيري از اصول فني - مهندسي و كارشناسي انجام گيرد بازگشت به گذشته مرتفع سازي در تهران و مطالعه دقيق روند آن نتايج خوبي را پيش روي هرتصميم گيرنده و سياستگذاري مي گذارد كه براين اساس و برمبناي آمار استخراج شده در خرداد سال جاري مي توان گفت 45 درصد از ساختمان هاي تهران يك طبقه 42 درصد دو طبقه نزديك به 10 درصد سه و چهار طبقه و دو هزار واحد بيش از 5 طبقه هستند كه از اين تعداد تنها 590 واحد بيش از ده طبقه مي باشند. مهندس نصرتي همچنين افزود: تعداد پروانه هاي صادرشده از سوي شهرداري از سال 68 تاكنون در مورد ساختمان هاي بالاي 10 طبقه تنها 155 واحد بوده است و 63 درصد ساختمان هاي بالاي 6 طبقه در تهران قبل از انقلاب ساخته شده اند و ساختمان هاي بلندمرتبه تهران در نقاطي كه طرح تفصيلي سابق و طرح جامع جديد مجاز مي شمارد واقع شده است. وي افزود، شهرداري تهران براي تامين بخشي از خدمات موردنياز در شهر حدود 10 درصدتغيير كاربري اراضي مسكوني رادر دستور كار قرار داده كه مي تواند باافزايش تراكم اين حجم را جبران كند. شهرداري تهران همچنين براي جلوگيري از خردشدن زمين ها بلند مرتبه سازي را براي تشويق تجمع سازي مجاز مي شمارد كه دراين ميان سهم مناطق پرتراكم بين 20 تا 30 درصد مي باشد واز آنجا كه طرح تفصيلي و تصويب آن ممكن است تا چند سال ديگر به طول انجامد، شهرداري تهران به تدوين ضوابط و مقررات ساخت بناي بلندمرتبه اقدام كرده است كه اين طرح به تصويب كميسيون ماده پنج رسيد. مهندس نصرتي در بخش ديگري ازاين گفت وگو افزود: براساس مصوبه كميسيون ماده پنج ساختمان هاي بلندمرتبه در هرجايي از شهر كه ساخته مي شوند داراي تنوع در شكل، فرم، مصالح و رنگ مي باشند در حالي كه بااستفاده از ريتم، تداوم و تناسب و هماهنگي در خط آسمان نظام مي يابند. معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران بااستناد به مصوبه كميسيون ماده پنج، ساخت بناهاي مرتفع را در حريم گسل هاي اصلي، بناهاي ارزشمندتاريخي، بناهاي داراي ارزش حفاظتي و معبرهايي كه مشكل ترافيكي دارند ممنوع اعلام كرد و گفت: براساس اين مصوبه ساخت بناهاي مرتفع همچنين در مكان هايي كه مشكلات تاسيسات شهري آنها قابل حل نباشد و از لحاظ ساخت بنا ايمني ندارند و براي ساختمان هاي مجاور خطرساز هستند و يا در طرح تفصيلي از ممنوعيت آن سخن رفته ممنوع اعلام شده است. وي ادامه داد: مرتفع سازي درتهران بعلت افزايش جمعيت وجلوگيري از پيشروي حاشيه شهر غيرقابل اجتناب است و به طور متوسط در شهرهاي بزرگ دنيا نسبت كل زيربنا به كل سطح شهر 245 درصد است در حالي كه اين نسبت در تهران با وجود جمعيت زياد صددرصد است به طوري كه مي توان گفت تهران يكي از كوتاه ترين شهرهاي بزرگ دنيا مي باشد. وي اضافه كرد: در شرايطي كه درشهرهاي بزرگ دنيا در هر هكتار150 تا 250 نفر زندگي اين مي كنند رقم در تهران تنها 94 نفردر هكتار است، اين آمار وارقام از يك طرف و ضرورت تامين نيازهاي خدماتي جمعيت روبه فزوني از طرف ديگر مرتفع سازي در تهران را اجتنابناپذير كرده است و در نتيجه طرح جامع تهران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري در اسفند سال 1370 شهرداري تهران را برآن داشته است كه در مناطق 22 گانه و حوزه هاي پنج گانه شهر 20 تا 30 درصد از بناها را براي مرتفع سازي با تراكم ساختماني تا 560 درصد درنظر گيرد اين در حالي است كه تراكم ساختماني براي مرتفع سازي قبل از انقلاب 600 درصد بوده است. مهند س نصرتي بااشاره به اينكه رابطه اقتصادي ميان قيمت زمين و بنا تراكم ساختماني را تعيين مي كند، خاطرنشان كرد كه براين اساس تراكم اقتصادي از 57 درصد در حاشيه شهر تا 870 درصد در گران ترين زمين ها است و اين عاملي است كه در رويكرد نقاطي از شهر به بلندمرتبه سازي موثر بوده است. وي همچنين خاطرنشان كرد: براساس اين ضوابط به محض آنكه بناهاي ساخته شده و مرتفع سازي در هريك از مناطق شهرداري به سقف تعيين شده طرح جامع برسد ساختمان سازي در آن منطقه متوقف خواهد شد، اين سقف اكنون در يكي دو منطقه تهران به پيشنهاد طرح جامع نزديك شده است. مهندس نصرتي در پايان ضوابطاحداث بناي پيوسته را مشروطبه رعايت چهار اصل دانست وگفت: يكي اينكه عدم سايه اندازي زمستاني بر ديگر قطعات تفكيكي و حداقل 50 درصد سطح معبر شمالي كه در نتيجه يك صفحه موازي زاويه تابش زمستاني (حدود 60 درجه ) از لبه قطعه يا محور خيابان شمالي حد خارجي ساخت وساز را تعيين مي نمايد و در اصل دوم بااحتساب براينكه رعايت فاصله مناسب با جهات اصلي ساختمان مجاور كه براساس مطالعات برابر نصف ارتفاع بنا درنظر گرفته شده است - ضروري است بنابراين يك صفحه با شيب 200 درصد از لبه قطعه يا محور خيابان جنوبي حد ساخت در جنوب قطعه را تعيين مي كند. معاون شهرسازي و معماري همچنين گفت: در اصل سوم طرفين ملك در دست احداث مطرح است و باتوجه به پيوسته بودن قطعات حدساخت وساز عمود است به امتدادشرق و غرب زمين و بدين ترتيبيك هرم فضايي تعيين كننده حدساخت وساز است و رعايت فاصله املاك طرفين از يكديگر نيز ضروري است. در اصل چهارم گفته شده است دراين هرم احداث بنا در تمام نقاط با هر ارتفاع و تراكمي كه از لفاف فضايي تجاوز مجاز نكند، است به شرط آنكه سرانه فضاي باز مصوب مورد عمل قرار گيرد. مهندس نصرتي ضوابط ساخت وسازبراي ساختمان هاي ناپيوسته راشامل رعايت فاصله با ساختمان واقع در شمال يا جنوب ملك موردنظر كه معادل نصف ارتفاع بنا درنظر گرفته شده است دانست و گفت: رعايت نسبت مناسب بين ارتفاع بنا و عرض معبر به نسبت يادشده بايد پيش بيني شود به طوري كه هماهنگي بين عرض معبر و ارتفاع بنا نيز به خودي خود اعمال شود.