Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750511-2716S1

Date of Document: 1996-08-01

عرصه هاي پررنج كاريابي براي دانش آموختگان جوان كار مناسب، جوانان را از سه بلاي احتياج، فسق و افسردگي نجات مي دهد ولتر كار، كلمه اي كه در فرهنگ و دين كشور ما بسيار موردسفارش و تمجيد قرار گرفته و احاديث و توصيه هاي زيادي را در اين رابطه مي توان خواند و شنيد كه همه آنها انسان را بسوي كار و كوشش ترغيب و تشويق مي كنند. اما در حال حاضر كاريابي به يكي از بزرگترين مشكلات جوانان كشورمان تبديل شده است و احساس جانكاه بي فايدگي و زائد بودن را در آنها زنده كرده است. با اينكه مسئولان گامهايي نيز در جهت رفع اين معضل همچون ايجاد مراكز خود اشتغالي، اقدامات كاريابي وزارت كار و غيره برداشته اند، با اين حال عده زيادي از جوانان كه يا مهاجر هستند و يا فارغ التحصيل دانشگاهها مي باشند كار مناسب با تحصيلات و تخصص خود را نمي يابند و تنها بعد از تحمل رنج و مشقتهاي فراوان و شنيدن پي در پي جوابهاي منفي به كاري دست مي يابند كه آن هم ممكن است كار مورد نظرشان نباشد و بعد از كاريابي نيز نيروهاي جوان با وضعيتهاي موقت كاري روبه رو بوده و از امنيت شغلي لازم برخوردار نمي باشند و اين تشويش دايمي شور و تحرك لازم براي پيشرفت و ابتكار را از آنان مي گيرد. با اينكه بيكاري تقريبا در سطح جهان مطرح مي باشد ولي يك تفاوت بارز بين بيكاري در ايران و برخي از كشورها مي توان قائل شد. در كشورهاي مترقي بر اثر وجود و اجراي صحيح قوانين رفاه اجتماعي و بيمه هاي كارگري و كارمندي و نظيرآن، بيكاري مساوي با قطع هرگونه درآمد مالي و در نتيجه گرسنگي به شمار نمي رود. در صورتيكه در ايران عموما بيكاري مساوي با از دست دادن امكان هرگونه درآمد مالي است. چرا كه هنوز هيچگونه مقرراتي براي حمايت اقتصادي از نيروهاي جوان جستجوگر كار به اجرا در نيامده است و نبود بيمه ها و حمايت هاي مبني بر رفاه اجتماعي موجب عزيمت عده زيادي از نيروهاي جوان به ديگر كشورها شده است. وجود چند كارگي يا افراد چند شغلي در شرايطي كه عده زيادي از جوانان در جستجوي كار مي باشند، خود در خور تعمق مي باشد. با توجه به استعدادهاي گوناگون در افراد، كار خلاق و متناسب با ذوق و مهارت فرد يكي از بهترين و سالمترين وسايل تجلي شخصيت انساني است. در غير اين صورت اگر جوانان ناگزير براي امرار معاش تن به مشاغل كاذب دهند بهره وري در سطح كشور تنزل شديدي پيدا مي كند و در درازمدت عواقب ناخوشايندي خواهد داشت. بنابراين بيائيد با اين مشكل جدي تر برخورد كنيم و با ايجاد مراكز كار و زمينه هاي اشتغال، نيروهاي جوان كشور را به عرصه هاي فعاليت، خلاقيت و بالندگي سوق دهيم. در اينجا لازم مي دانم از شوراي عالي جوانان كه در اين راه گامهاي موثري برداشته است تشكر كنم. پوران سعيدي