Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750511-2712S1

Date of Document: 1996-08-01

براي تسهيل رفت وآمد در جهان كودك در تقاطع بزرگراه مدرس با بزرگراه شهيد حقاني چه در مسير شمال به جنوب بزرگراه مدرس و چه در مسير جنوب به شمال اين بزرگراه امكان دسترسي به بزرگراه شهيد حقاني در مسير غرب به شرق وجود ندارد. اين مشكل با ايجاد حلقه ( LOOP) چهارم اين تقاطع در هر دو مسير برطرف مي شود. زيرا خودروهايي كه در مسير شمال به جنوب بزرگراه مدرس درحركت هستند مي توانند با استفاده از اين حلقه جديد (حلقه جنوب غربي ) وارد بزرگراه شهيد حقاني در مسير غرب به شرق شوند. همچنين خودروهايي كه در مسير جنوب به شمال بزرگراه مدرس درحركت هستند مي توانند از حلقه هاي شمال شرقي و شمال غربي تقاطع به عنوان مسير برگردان استفاده كنند و سپس ازطريق حلقه جديد وارد بزرگراه جهان كودك در مسيرغرب به شرق شوند. با بررسي مكان مورد نياز براي ساخت حلقه جنوب غربي هيچ گونه مانع فيزيكي مشاهده نگرديد. مالك زمين فوق گويا يكي از وزارتخانه ها اگر مي باشد شهرداري بتواند اين قطعه زمين را خريداري كند مشكل اين تقاطع برطرف خواهدشد. امير قربانزاده