Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750510-2638S1

Date of Document: 1996-07-31

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري (بخش آخر )در نتيجه استفاده ناآگاهانه از عوامل حياتي: عوارض ناهنجار زيست محيطي گريبانگير ساكنان شهر مي شود كمبود آب در تهران و مصرف بي رويه آن باعث شده كه از نقاط مجاور آب زيادتري به تهران منتقل شود. اشاره: در بخش نخست طرح جامع زيست محيطي به قسمتي از پاسخ هاي مهندس ابوالقاسم آشوري اشاره شد و اينك دنباله آن را پي مي گيريم... مسلم اينست كه اگر شناخت كاملي از وضعيت آب، خاك، هوا، سنگ كف، پوشش گياهي، حيات وحش، زمين شناسي و عوارض زمين و ديگر عوامل حياتي و غير حياتي سرزمين وجود نداشته باشد عوارض ناهنجار زيست محيطي ناشي از استفاده ناآگاهانه از آن بزودي گريبانگير همه ساكنان شهر خواهد شد! و ما نتايج چنين وضعي را در تهران لمس مي كنيم. بجاست انسان در جهت تداوم توسعه پايدار، از توانايي نامحدود مغز خود استفاده كندتا از منابع طبيعي محدود. كمبود آب در تهران و مصرف بي رويه آن باعث شده كه از نقاط مجاور آب زيادتري به تهران منتقل شود. در نتيجه از لحاظ زيست محيطي نقاط انتقال دهنده آب با مشكل روبرو همه ساله مي شوند حدود 500 ميليون متر مكعب فاضلاب در تهران به زمين نفوذ كرده و آبهاي زيرزميني آنرا آلوده مي كند. هر متر مكعب فاضلاب خام مي تواند بيش از 40 متر مكعب آب سالم را آلوده نمايد. نتيجه اين مي شود كه آب چاههاي تهران از شمال تا جنوب همگي آلوده باشند. اگر هرقطعه زمين داراي شناسنامه بوده و مشخصات كامل آن از لحاظ منابع طبيعي در دسترس باشد، در آن صورت براي ارگاني چون شهرداري كه ارائه دهنده خدمات رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، خدماتي وغيره مي باشد، استفاده از كليه اطلاعات پايه به منظور تعيين بهينه و علمي كاربري اراضي و در جهت جلوگيري از عوارض ناهنجار زيست محيطي، تسهيل و تسريع خواهد شد. به منظور تامين اطلاعات طرح پايه، اكولوژي تهران بزرگ دردستور كار شركت تهران تدبيربافت (از شركتهاي تابعه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران ) قرار گرفت. اين طرح ابتدا به شناسايي سرزمين و امكانات طبيعي آن مي پردازد. سپس با ارايه اطلاعات و آمارو نقشه ها اين فرصت را به برنامه ريزان شهري مي دهد كه چگونه از سرزمين به اندازه توان و ظرفيت آن استفاده ببرند. در راستاي تحقق اهداف فوق طرح نيمه تفصيلي اكولوژي تهران بزرگ بين دو حوزه آبريز كرج و جاجرود به وسعت 830000 هكتار در مقياس 500001 تهيه و سپس به منظور فراهم شدن شرايط تحليل و تلفيق داده ها و بهره وري از امكانات سيستم اطلاعات جغرافيائي اطلاعات به دست آمده روي نقشه 250001 رقومي شده منتقل گرديد. پارامترهايي كه مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از: - 1 هواشناسي: بررسي بارندگي اقليم دما رطوبت روزهاي نسبي يخبندان، باد و تبخير. - 2 زمين شناسي و گسل هاي عمده. - 3 فيزيوگرافي - 4 عوارض زمين ( شيب جهت جغرافيايي ارتفاع از سطح دريا ). - 5 خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( بافت عمق ساختمان موادآلي و آهك، ميزان نفوذپذيري سنگريزه، وغيره ). - 6 منابع آب (زيرزميني وسطحي ). منابع آب در داخل محدوده و خارج از آن، امكانات آبي براي تامين نيازها، رودخانه ها و مسيل هاي عمده در محدوده، ساختار منابع تامين كننده نيازهاي آب شهر تهران و شركتهاي اطراف، بررسي پروژه ها و طرح هاي تامين آب شرب در حال و آينده، اثر انتقال آب از حوزه هاي مجاور به تهران در ساختار طبيعي نواحي انتقال دهنده و گيرنده، كيفيت آبهاي زيرزميني (هدايت الكتريكي، سختي، كلر و ديگر پارامترها )، بررسي كيفيت شيميايي از نظر شرب و كشاورزي، وضعيت فاضلاب شهري و نحوه دفع آن، آبدهي ماهانه و سالانه رودخانه ها، مقادير جريانها در ورود به دشت و خروج از آن، طغيانها، رسوب و كيفيت شيميايي آبهاي سطحي. - 7 پوشش گياهي و حيات وحش شناسايي انواع گونه هاي پاركها گياهي، و مساحت آنها و وضعيت پوشش گياهي و حيات وحش منطقه. همچنين منطقه مورد مطالعه به شبكه هاي 25 كيلومتر مربعي بامختصات UTMجهاني تقسيم و درهر شبكه مشخصات زير تعيين گرديده است. - 1 فيزيوگرافي - 2 سنگ شناسي و گسلهاي عمده: وسعت رسوبات آبرفتي نوع و وسعت سنگهاي رسوبي، دگرگوني و آذرين، تعداد، نوع، طول، امتداد و امكان لرزه زايي گسل. - 3 شيب و وسعت شيب حداكثردر هر شبكه. - 4 ارتفاع از سطح دريا. - 5 جهت جغرافيايي. - 6 خاكشناسي: بافت عمق ساختمان سنگريزه نفوذپذيري و نوع خاك. - 7 ارزش زيستگاهي پوشش گياهي: زراعت باغداري مرتعداري جنگل كاري. - 8 ارزش زيستگاهي حيات وحش: پستانداران پرندگان خزندگان دوزيستان و ماهي ها. - 9 بارندگي ( حداكثر متوسط حداقل ). - 10 دما (متوسط دماي ساليانه ). - 11 تبخير (متوسط تبخيرساليانه ). - 12 منابع آب (مشخصات هيدروژئولوژيكي آبخوان شامل تعداد تخليه و آبدهي متوسط حداكثر، و حداقل چاهها و تعداد قنوات، و تخليه و آبدهي عمق چشمه ها، حداكثر، متوسط و حداقل چاهها، ميزان نوسانات سالانه سطح آب، ضريب قابليت انتقال، ذخيره، نفوذ و ضخامت رسوبات آبرفتي، نوع سفره، جنس رسوبات آبرفتي و جنس سنگ كف. در پايان پس از تحليل اطلاعات و آمار بدست آمده، كاربري بهينه از لحاظ اكولوژيكي براي هر شبكه پيشنهاد شده است. در پايان بايد اين واقعيت راپذيرفت كه مناطق خشك و نيمه خشك مانند استان تهران، داراي اكوسيستم حساس و شكننده است و به سادگي در معرض تخريب وانهدام قرار گرفته و بدون منابع طبيعي و محيطزيست سالم، هيچ طرح و توسعه اي به طور كامل و صحيح شكل نمي گيرد و جامعه شهري پايدار در صورتي دوام مي آورد كه از محيط زيست بيش از ظرفيت آن بهره برداري نشود.