Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750509-2557S1

Date of Document: 1996-07-30

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري: محيط زيست تهران با توسعه پايدار سامان مي يابد مطالعات مربوط به تعيين توان زيست محيطي تهران بزرگ با هدف دستيابي به اطلاعات لازم براي توسعه پايدار شهري انجام شده است. اشاره: گزارش فشرده اي در باره طرح جامع زيست محيطي شهر تهران در مورخ 27 تيرماه 75 در صفحه همشهري 2 درج شد براي آگاهي بيشتر از جزئيات اين طرح كه برمبناي آمايش سرزميني، تهيه شده است با مهندس ابوالقاسم آشوري معاون فني و عمران شهرداري تهران به گفت وگو پرسش هاي نشسته ايم ما از اين قرار است: - 1 مطالعات مربوط به تعيين توان زيست محيطي تهران بزرگ از چه زماني و با چه انگيزه هايي شروع شد و چه ويژگي هايي؟ دارد - 2 نتايج و دستاوردهاي اين مطالعات چيست. - 3 رهيافت هاي ممكن كه براساس اين طرح و براي نجات محيطزيست تهران حاصل شده جمعبندي؟ كدامند پاسخ هاي معاون فني وعمراني شهرداري تهران به پرسش هاي همشهري را مي خوانيد: عنايت و توجهي كه طي چند دهه اخير به موضوعات زيست محيطي و لزوم حفاظت و صيانت از منابع طبيعي شده سبب ايجاد تغييراتي بنيادي در ساختار فكري طراحان و برنامه ريزان و بهره برداران از اين منابع گرديده است. با چنين نگرشي انتظار مي رود كلان شهري چون تهران كه مركز سياسي - اقتصادي و فرهنگي كشور مي باشد از لحاظ زيست محيط داراي چنان هويت و موقعيت مطلوب و برجسته اي شود كه الگويي براي ديگرنقاط كشور محسوب گردد. در باره لزوم و تاثير تعيين توان زيست محيطي تهران بزرگ در برنامه ريزي و هدايت عمران شهري در جهت توسعه پايدار، يادآوري اين نكته ضروري است كه تهران به دليل توسعه بدون برنامه ريزي يا برنامه ريزي هاي مقطعي در سالهاي گذشته با انبوهي از مشكلات و معضلات زيست محيطي روبرو بوده كه هريك از اين مشكلات مي تواند به تنهايي نقش مخرب و تعيين كننده اي در ساختار شهري و اوضاع زيست محيطي داشته باشد. شناخت غلط اكوسيستمها از يك طرف و نبود مسئوليت پذيري در افراد و برخي سازمانها از طرف ديگر، طبيعت را با آسيبهاي جدي روبرو ساخته است. در بسياري از موارد مشكلات بصورت هماهنگ و پيچيده عمل نموده و دامنه اين نابساماني را افزايش و كيفيت زندگي شهروندان را كاهش داده است. بدون شك با ادامه روند افزايش جمعيت، ظرف بيست سال آينده جمعيت تهران به حدود دو برابر ميزان كنوني خواهد رسيد كه در اين صورت مشكل تامين مواد غذايي نيز به معضلات موجود افزوده خواهد شد. اگر نتوانيم رشد جمعيت راكنترل كنيم بايد توسعه مطلوباقتصادي و فرهنگي رادست نيافتني بدانيم زيرا تمامي امكانات موجود صرف زندگي روزمره افراد مي شود و در نتيجه بايد از انجام كارهاي زيربنايي و سرمايه گذاري براي توليد و توسعه كشور به منظور بهره برداري نسلهاي آينده چشم پوشيد. اين در حالي است كه تهران با مسائل زيست محيطي بسياري از جمله آلودگي هوا، كمبود و آلودگي آب آشاميدني، نفوذ فاضلابهاي صنعتي و خانگي در رودخانه ها و مسيل ها و نيز اراضي اطراف شهر و در نتيجه آلودگي خاكها، كمبود و پراكنش فضاي سبز وغيره روبروست. با وجود تلاش شهرداري تهران در سالهاي اخير جهت رفع اين ناهنجاريها، هنوز عوارض نامطلوب موارد مذكور پابرجاست و براي حل مشكلات يادشده به يك همت ملي و كوشش همه جانبه نياز است. ما در درون بافت شهري خودشاهد وجود كارخانجات و واحدهاي توليدي متعددي هستيم كه هم در آلودگي هوا نقش مهمي دارند و هم فاضلاب و مواد زايد آنها در سطح شهر روان مي باشد. در واقع آلودگي فرآيندي است كه انسان بوسيله آن، خود ومحيط زيست را به نابودي مي كشاند. متاسفانه تاكنون بدون توجه به توان زيست محيطي، زمين براي انواع كاربري ها اختصاص يافته و پس از چندين سال استفاده از زمين مذكور و بروز مشكلاتي، بررسي و شناسايي آغاز مي گردد! نمونه بارز آن دفن زباله در آبعلي مي باشد كه در سالهاي گذشته انجام مي شد يعني جايي كه از نظر نفوذپذيري خاك و نزديكي به رودخانه جاجرود مشكل آفرين بود. مورد ديگر توسعه شهري است كه در اين مورد نيز به حفظ تعادل زيست محيطي توجه نشده ومتاسفانه در جايي كه بهترين اراضي كشاورزي قرار دارد شهرك صنعتي بنا شده است (شهر صنعتي البرز ) و يا در جاهايي كه مشكل شديد آب وجود داشته شهرك سازي شده است. اگر بخواهيم فهرستي از معضلات و مشكلات زيست محيطي تهران را به اختصار نام ببريم مي توان به موارد زير اشاره كرد: - 1 افزايش جمعيت = گسترش فقر = تخريب محيط زيست (بيش از 80 درصد جنگل زدايي در جهان ناشي از رشد جمعيت است ). - 2 فاضلاب و پسابهاي تجاري صنعتي و خانگي سمي خام و بسيار آلوده و دفع آن در آبهاي جاري و زمين، اشباع چاههاي جذبي به علت جرم گرفتگي، بالاآمدن سطح آبهاي زيرزميني و احتمال خطر نشست ساختمانها و بروز آبگونگي در اثر رويداد زلزله (به ويژه در جنوب شهر ). - 3 كمبود فضاي سبز: -آلودگي 4 شديد هوا ناشي ازمصرف سوختهاي فسيلي براي ترددوسايط نقليه بيش از ظرفيت پذيرش شبكه حمل و نقل شهري همچنين آلودگي ناشي ازتاسيسات خانگي و صنعتي. - 5 دفن مواد زايد. - 6 مساله گورستانها و مشكلاتي كه فاضلاب اين نوع كاربري ازلحاظ بهداشتي ايجاد مي كند. - 7 نبود طرحهاي هادي منطبق باشرايط محيط زيست و كاربري نامطلوب اراضي. - 8 استفاده بي رويه از مراتع ونيز قطع درختان به طوري كه امروز پوشش گياهي به دليل بهره برداري بيش از ظرفيت توليد طبيعت، تخريب شده و بقاياي ناچيزي از جنگل، بجاي مانده است و اين خود باعث مي شود بارندگيهاي شديد منجر به جاري شدن سيل گردد. - 9 آلودگي شديد آبهاي زيرزميني قنوات چشمه ها و آبهاي سطحي. - 10 آلودگي صوتي و بصري. در انتخاب زمين براي انواع كاربري ها نبايد تنها به چندمورد شناسايي اكتفا كرد بلكه لازم است براي انتخاب پارامترهاي بهينه، زيادي مورد بررسي قرار گيرد. بسياري از اطلاعات اساسي كه مي تواند در تصميم گيري در مورد نحوه استفاده از سرزمين نقش كليدي داشته باشد، ناديده گرفته مي شود. مثلا سطح آب زيرزميني در سرزميني كه براي كاربري مشخصي درنظر گرفته شده است در؟ كجاست آيا آب آن داراي كيفيت مطلوب شيميايي براي آشاميدن و يا آبياري فضاي سبز؟ هست آلودگي ميكروبي آن در چه ميزاني؟ است سالانه چه مقدار مي شود از آب چاههاي آن استفاده؟ كرد وضعيت سنگ كف و خاك آن چگونه؟ است آيا خاك آهكي است يا گچي، بافت آن سنگين و رسي است يا؟ سبك عمق خاك چقدر؟ است آيا سنگريزه دارد و يا ساختمان آن تكامل يافته؟ است نفوذپذيري آن در چه حد؟ است عوارض زمين چگونه؟ است وضعيت شيب يا ارتفاع از سطح دريا و جهت جغرافيايي چقدر؟ است ميزان بارندگي، دما و تبخير در آن قطعه زمين در چه حدي مي باشد و دهها سئوال نظير اين كه متاسفانه تاكنون تمام اين اطلاعات و آمار در يك جا گرد نيامده و هر سازمان كه اطلاعاتي در اين زمينه بخواهد، متاسفانه با مشكل دسترسي به آن مواجه مي شود.