Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750509-2514S1

Date of Document: 1996-07-30

رايانه ها در كلاس درس گفتگو با دكتر كالوس هافنر چرا در آينده شيوه هاي سنتي آموزش، بسنده نخواهند؟ بود هر چند در حال حاضر گذراندن دوره ابتدايي درباره موضوع فن آوري اطلاعاتي در كليه آموزشگاههاي آلمان اجباري است، ولي اصلا از رايانه، به عنوان كمك در محاسبات و نگارش يا همانندسازي محتواي دوره هاي پيچيده استفاده نمي شود آيا در عصر اطلاعات، معلمان بيكار خواهند؟ شد اشاره; امروزه استفاده از رايانه در ساماندهي تدريس معلمان كشورهاي توسعه يافته، نقش قابل توجهي پيدا كرده است. استفاده از برنامه هاي نرم افزاري و بسته هاي يادگيري در رايانه هاي آموزشي، هم اكنون از كاركردهاي متفاوتي برخوردار است و متخصصان تعليم و تربيت با ديدگاههاي مختلفي به پديده رايانه در كلاس مي نگرند. آنچه در پي مي آيد گفتگويي است در اين زمينه با دكتر كالوس هافنر، متخصص اطلاع رساني آموزشگاهي از آلمان در تمامي كلاسهاي ايالات متحده و بريتانيا، برعكس آلمان، درسهايي كه به ياري يارانه داده مي شود، جزو برنامه هميشگي دوران تحصيلي اين سرزمينها شده آيا است آلمان در عصر اطلاع رساني، از اين بابت، عقب افتاده؟ است يقينا دراين كشور هم بايددست به كاري زد، امروزه وقتي توانمندي رايانه ودگرگونيهاي عظيم اجتماعي را كه پديد آورده است مشاهده مي كنيم، از اينكه شاگردان آلماني هنوز ساعتهااز وقت خود را بخاطر يادگيري طوطي وار، انجام تمرينهاي رياضي و ديگر درسهاي تكراري تباه مي سازند، روان گسيخته خودكاري مي شويم، آگاهانه (انفورماتيكي ) كه اكنون به عنوان دستيارهوشمند ثابت همراه رايانه كاربرد دارد، نوعي ابزار انديشنده بشمار مي رود. در هر صورت، ساختار برنامه هاي درسي آلمان چنان است كه گويي شيوه هاي واژه پردازي، برنامه هاي نگاره سازي، روشهاي مديريت پايگاه داده اي و اسلوبهاي كارشناسانه رياضي هرگز وجود نداشته است. هر چند در حال حاضر گذراندن دوره ابتدايي درباره موضوع فن آوري اطلاعاتي در كليه آموزشگاههاي آلمان اجباريست، ولي اصلا از اين دستگاه به عنوان كمك در محاسبات و نگارش يا همانند سازي محتواي دوره پيچيده استفاده نمي شود. در ايالات متحده و بريتانيا كه شماره رايانه هاي موجود در مدارس تقريبا پنج برابر آلمانست، از اين وسيله تقريبا به منظور آموزش ساير دروس سود مي جويند. چه مدت طول مي كشد كه بچه هاهر روز صبح به جاي درسنامه (كتاب درسي )، دفتر تمرين و جامدادي، رايانه كوچك قابل حملي را در كيفهاي مدرسه ؟ خودبگذارند اين روزها در برخي ازدانشكده هاي امريكا، كاربردچنين رايانه اي اجباري گشته است و فراگيران آن را جهت انجام تكاليف درسي خود بكار مي گيرند. شايد ده سال ديگر زمان لازم باشد كه به اين مرحله آنگاه برسيم در آغاز سال تحصيلي به هر شاگرد مدرسه اي يك سي. دي. رام ديسك ] [نوري كه ديسك نقره اي كوچكي است، داده خواهد شد تا هر چيزي را كه بايد در يازده ماه بعدي ياد بگيرد، در آن ذخيره سازد. لزومي نخواهد داشت كه شي ء ديگري را توي كيف مدرسه اش قرار دهد. آيا در عصر اطلاعات، معلمان بي كار خواهند؟ شد نه، زيرا رايانه ها فقط بايددر بيست يا سي درصد كل زمان آموزش بكار آيند. با يقينا اين حال، دگرگونيهاي چشمگيري در اهداف آموزشي روي خواهدداد. مثلا مربيان در آينده مجبور نخواهند شد كه در حل معادلات پيچيده ديفرانسيل تخصص پيدا كنند. در عوض ناچار خواهند گرديد مهارتهايي را كه در زندگي روزانه ودنياي كار اهميت روز افزون مي يابند، كسب كنند، ازقبيل: مهارتهاي ارتباطي، طرحهاي سازندگي، شايستگيهاي مشكل گشايي، اجتماعي، توانايي در كارهاي دستجمعي و حس مسئوليت، تا به حال اينگونه اهداف آموزشي ناديده گرفته شده اند. هر روز در دانشگاهها شاهديم كه چگونه جوانان پرتوقع در بيان عقايد خود و تشريح مفاهيم پيچيده به ديگران دچار مشكل متاسفانه مي شوند تاكنون مردم واقعا چنين مهارتهايي را در آموزشگاه نياموخته اند و در اين بخش از جهان، هيچگونه دوره اي مناسب تربيت معلم نيست. آنگونه كه شهروندان وارد به مسايل سياسي عقيده دارند، در آينده اين موضوع اهميت فزاينده خواهد يافت كه معلمان دشواريها و نارساييهاي اجتماعي بچه ها را دريابند و به جوانان در يافتن جايگاهشان در جامعه ياري رسانند. اين فيلمنامه اي است كه مي خواهم به تماشايش بنشينم، ولي كاملا آگاهم كه فعلا گرايش مثبت است: جدا از معلمان بسيار متعهد، ممكن است بسياري از همكاران آموزشي من از رايانه بمنزله همنشين دانش آموز استفاده كنند. همانطوري كه خيلي از خانواده ها، رايانه را به عنوان نوعي وسيله سرگرمي كودك مي دانند و به اين ترتيب، خطري بزرگ فراهم مي آيد. آيا روزي خواهد رسيد كه امتحانات و آزمونهاي كلاس پايان؟ يابند قطعا سبك قديمي نگارش وفرايند مشقت بار فراگيري ازبين خواهد رفت، در آينده مردم رايانه هايي را بكار خواهند برد كه زبان گفتاري را به متن نوشتاري تبديل نمايند. فكر مي كنم آزمونهاي كلاسي هم شكل نوين بخود بگيرند. به عنوان مثال هر دانش آموز ناچار خواهد شد كه ايده هاي خويش را به همسايه اش منتقل سازد تا او آنچه را كه فهميده است، بنويسد و بنابراين تمريني جالب پديد مي آيد. رايانه ها مي توانند چه كارهايي را بكنند كه معلمان وكتابها قادر به انجام؟ آنهانيستند اولا شخص را وادار مي سازند كه ساختارهاي بسي مبهم را به شيوه اي كاملا قابل فهم ارائه از نمايد آن جمله گسترش پوياي بوم سازگان (سيستم زيست بومي ) در تالاب، بچه ها به اين وسيله در همان دوران اوليه روابط دو سويه حاكم بر اوضاع پيچيده و معين را در مي يابند. چيزي كه در غير اين صورت در كلاس امكانپذير نخواهد شد. ثانيا رايانه منبع عظيمي از دانش را به صورت درسنامه ها و فيلمهاي خيالي عرضه مي كند ودر حال حاضر توسط سي. رام ها دي گسترش صورت مي گيرد تا يك كتابخانه كامل دانشگاهي را در حافظه خود جاي دهد. در جريان آموزش به كمك رايانه، مثلا اگر معلمي بخواهد اثر سقوط ارزش دلار را مورد بررسي قرار دهد، فورا به نرخهاي برابري نقدينگي و قيمتهاي سهام، آخرين داده هاي اقتصادي و تحليل روزنامه هاي سراسر جهان دسترسي پيدا خواهد كرد. به ياري شبكه هاي داده اي، بچه ها حتي مي توانند عقايد همكلاسان خود را در ايالات متحده جويا شوند و به اين وسيله، آموزش خيلي جالبتر خواهد گشت. ثالثا دانش آموزان مي توانند با استفاده از رايانه، كار خودشان را با نرمش (انعطاف ) بيشتري از كاربرد كاغذ سامان بخشند. به طور مثال قادر مي شوند يك مدل رياضي براي مسير توپي درست كنند، بدون اينكه گرفتار محاسبات متعدد گردند و يا در كمترين زمان، روزنامه اي تهيه نمايند. رابعا و بالاخره از نظر تجربي ثابت شده است كه شاگردان ضعيف تر با آموزش متكي به رايانه به پيامدهاي بهتري مي رسند. موقعي كه نوبت توضيح و تمرين مطلب تازه اي مي شود، حوصله رايانه بيش از معلم است. آيا مجبور بوديد كه اعداد اول، اشعار و تاريخها راحفظ؟ كنيد البته، ولي اين شيوه ناپسند آموزش رواني نبود، امااگر معلمان هم، شيوه هاي سريع حافظه را بما ياد داده بودند، بهتر مي شد. فراگيري طوطي وار حفايق و قواعد، يك اصل آموزشي براساس روشنگري بود: عقيده بر اينست كه اشخاص با سواد و برخوردار از طيف وسيع علم و دانش بهتر قادر خواهند بود كه در جامعه نشوو نما كنند و خودشان را نجات دهند. سرانجام بايد اين نظريه را ناديده گرفت. دانش خيلي پيچيده شده است، گستره آموزش بسيار زياد گرديده است و پهنه طول عمر برخي اطلاعات بقدري كوتاه است كه مي توانيم داده ها را تنها به كمك رايانه، سازمان داده و بكار به بريم اين دليل، كسي كه در زمينه شيوه هاي فن آوري اطلاعاتي، چيزي نمي داند، نوعي بي سواد تلقي خواهد شد. منبع: Deutschland ترجمه: امير ديواني