Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750506-2305S1

Date of Document: 1996-07-27

دوچرخه رهيافتي آسان براي خيابان هاي كم عرض مروري بر نقش دوچرخه در حل مشكلات حمل و نقل عمومي ( ) 1 يكي از مهمترين نقشهاي دوچرخه در اواخر قرن رفت وآمد بيستم، به ايستگاههاي حمل ونقل عمومي بويژه در شهرهاي بزرگ است در حال حاضر از نظر قانوني دوچرخه سوار نيازي به داشتن گواهينامه در حين راندن ندارد علاقه اي كه در حال حاضر درسراسر جهان نسبت به دوچرخه وجود دارد، پديده تازه اي نيست. از زمان اختراع ماشين، دوچرخه فراز ونشيبهاي بسياري را گذرانيده است. چنين تصور مي شود كه اولين دوچرخه صدها سال پيش در چين ساخته شده است. با اين وجود شواهدي نيز در دست است كه مصريان از يك وسيله نقليه ابتدايي داراي دوچرخ استفاده مي كردند و بسياري اين وسيله را به عنوان پدربزرگ دوچرخه هاي مدرن مي شناسند. در انگلستان، تاريخ نويسان شواهدي از استفاده دوچرخه در قرن هفدهم را شناسايي كرده اند و در اواخر قرن هيجدهم در كشور كنت فرانسه، سوراك دوچرخه نوع ويژه خود را ساخت. اين دوچرخه وسيله نقليه اي بود كه داراي دوچرخ متصل به يك بدنه چوبي شبيه به بدن اسب بود. در تلاشي براي جلب اقبال چارلز عمومي. اي. پات، يكي از اولين دوچرخه سواران نخستين دفترچه راهنماي دوچرخه سواري به نام دوچرخه سوار آمريكائي را نوشت. پيش از اين، دوچرخه سواران هيچ حقي در جاده هاي كشور نداشتند. همچنين براي رفع نيازها و حفظ حقوق دوچرخه سواران، حاميان مشتاق چنين دوچرخه شروع به تشكيل كلوبهاي دوچرخه در ساحل شرقي نمودند. بعدها تشكيلات مشابهي در سراسر كشور آمريكا تاسيس شد. مهمترين كلوب اين كشور، اتحاديه دوچرخه سواران آمريكايي بود كه در سال 1880 در شهرنيوپورت رود آيلند تاسيس شد. اهداف عمده اتحاديه كسب حقوقي براي دوچرخه سواران و بهبود وضعيت جاده هاي كشور بود. o تاثيرات حضور دوچرخه برظرفيت تقاطع: دوچرخه به دو شيوه اصلي برظرفيت و چگونگي عمل تقاطعهاتاثير مي گذارد: الف - در حالتي كه دوچرخه ها و ديگر وسايل نقليه از خط سير واحدي استفاده مي كنند، دوچرخه ها از بخشي از ظرفيت خط سير بهره مي گيرند. اين تاثير را با نسبت دادن يك ضريب مناسب ازواحد اتومبيل ( PCU) به هر دوچرخه مي توان محاسبه كرد. ب - در حالتي كه اتومبيلهاازداخل يك جريان دوچرخه متعارض به دور زدن مي پردازند، علاوه بر جريان مخالف معمولي اتومبيلها با جريان مخالف ديگري نيز روبرو مي شوند. تاثير دوچرخه ها بر قسمتهايي از خيابان كه ميان تقاطع ها قراردارد در مورد تاثير دوچرخه ها برظرفيت يا وضعيت ترافيك دربخشهاي واقع در ميان تقاطع هااطلاعات كمي وجود دارد. احتمال نمي رود كه دوچرخه ها در حالتي كه پهناي مسير عبوري ازفوت بيشتر 14 باشد تاثيري روي جريان باقي گذارند. يك بررسي نشان داده است كه در حالت وجود دوچرخه در خط ويژه مجاور جريان اتومبيل، سرعتهاي رويكرد اتومبيل ها به تقاطع /2 5تقريبا مايل در ساعت كاهش مي يابد. تسهيلات دوچرخه: تسهيلات ويژه دوچرخه را كه ازترافيك اتومبيل جدا مي توان شده اند، به دو شكل اساسي تامين كرد: الف - خط ويژه دوچرخه بخشي ازخيابان است كه از طريق علامت گذاري، تغيير سنگفرش وغيره استفاده توجيهي يا انحصاري پياده اختصاص مي يابد. ب - معبر دوچرخه يك مسيردوچرخه روست كه با استفاده از يك فضاي باز، مانع، در داخل حريم بزرگراه و يا در داخل حريمي مستقل به طور كالبدي از ترافيك وسايل نقليه موتوري جدا شده است. نيازهاي فيزيكي مسيرهاي دوچرخه: بطور كلي يك رهيافت براي تامين نيازهايي مانند عرض مسير دوچرخه، رفع موانع عمودي، شعاع پيچها و شيبها وجود داشته است. حداقل استانداردها مبتني بر محدوديتهاي فيزيكي مطلق دوچرخه و دوچرخه سوار عادي بوده است. در عين حال كه حداقل هاي بخش مطلق، معتبر و لازم هر برنامه استانداردسازي است، غالباكسب اطلاعات در زمينه شرايط مطلوب براي دوچرخه سوار مشكل است. بديهي است كه آسايش ايمني، و سهولت از عرض رفع مسير، موانع عمودي و افزايش شعاع پيچها و كاهش تندي شيبها مهمتر است. به همين دليل نقطه اي وجود دارد كه در آن نقطه اين افزايشها بهره افزوده اندكي دارند و وقتي چنين شود، آسايش، سهولت و ايمني در سطح نسبتا بالايي قرار مي گيرند. قوانين و مقررات دوچرخه: بخش اعظمي از مشكلات تنظيم قوانين و مقررات دوچرخه، ناشي از نامشخص بودن رابطه ميان دوچرخه با اتومبيل ها و عابرين پياده است. يك دوچرخه سوار، راننده وسيله نقليه موتوري و يا عابر پياده نيست و در نتيجه نياز به مقررات و قوانين متفاوت با مقررات و قوانين ساير شكلهاي عبورومرور وجود دارد. كدهاي دريانوردي حركت كشتيهاي مختلفي را كه از آبراهها استفاده مي كنند، طبق اختلاف در اندازه، سرعت و قابليت انعطاف آنها تنظيم مي كند و روش مشابهي نيز بايد براي اشكال مختلف حمل و نقل زميني اتخاذ شود. يكي از ابزار شروع برخورد يكسان با تمام شيوه هاي عبورومرور زميني نياز به گواهينامه دوچرخه سواري خواهد بود. فرآيند اخذ گواهينامه باعث آشنايي افراد حرفه اي مانند افسران پليس محلي و نيزشهروندان با وظايف و تعهدات آنها خواهد شد. در حال حاضر، از نظر قانوني دوچرخه سوار نيازي به داشتن گواهينامه در حين راندن ندارد و درخواست پليس مبني بر ارائه گواهينامه توسط دوچرخه سوار اشتباه است. هر جريمه اي در سابقه گواهينامه رانندگي اتومبيل دوچرخه سوار ثبت شده و احتمالا هزينه بيمه اتومبيل وي را افزايش خواهد داد. چنانچه موردي پيش آيد، بايد شيوه ديگري براي شناسايي به جاي آن ارائه شود، گواهينامه دوچرخه سواري راه حل خوبي خواهد بود. توجيه قانوني مسيرهاي دوچرخه: يكي از نگرانيهاي روزافزون دوچرخه سواران، استفاده ازسواره روهاست، دوچرخه سواران ازاين مساله نگران هستند كه وقتي شهرداريها احداث مسيرهاي جداگانه دوچرخه را آغاز كنند، از ورود دوچرخه ها به خيابانهاي عمومي جلوگيري شده يا عبور و مرور آنها محدود به تعداد مشخصي از خيابانها شود. از طرفي، اگرچه ممنوعيت وروددوچرخه سواران در سواره روهاي عمومي قانوني نيست، ولي كاري است كه عملا انجام عدم مي شود دسترسي دوچرخه سواران به خيابانهاي عمومي، توجه اوليه همه كساني است كه سيستمهاي عبور و مرور با دوچرخه را پشتيباني مي كنند. اتحاديه دوچرخه سواران آمريكايي با هرگونه برنامه ايجاد مسير دوچرخه كه دوچرخه سواران را از استفاده خيابانها، جاده ها و امكانات بزرگراهها محروم مي سازد، مخالفت مي كند. برخي از آزادراههاي ويژه عبور و مرور، با سرعت بالا ساخته شده اند كه انشعابات فرعي محدودي داشته و حقوق كمي براي استفاده كننده آن منظور ولي شده، اين محدوديت بااصل استفاده آزاد از سيستم بزرگراه تا زماني كه جاده هاي فرعي نامحدود و كم سرعت قبلي در خدمت مسيرهاي عبور و مرورديگر هستند، تناقضي ندارد. تنها در اندك مناطقي كه آزادراه با سرعت بالا، جاده فعلي را از ميان برداشته، تخلف وجود دارد و اين موارد يا توسط راههاي ورودي مجاز يا احداث يك ميدان به طور اصولي حل شده اند (اگرچه توسط عموم مردم شناخته نشده اند ). ادامه دارد