Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750501-1924S1

Date of Document: 1996-07-22

آلزايمر درمان؟ مي شود روش جديد تشخيص زودهنگام بيماري فراموشي در بيماريهايي مانندآلزايمر وكويتز نيروهاي فولياك، دماغي به قهقرا مي رود وبافت مغزي به ميزان زيادي تخريب مي شود. تيمي ازدانشمندان انگليسي اعتقاددارند كه احتمالا راهي جديد براي تشخيص بيماري آلزايمردر مراحل نخستين آن يافته اند. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان در اين روش يك سيستم بعدي 3بررسي بخش هاي مغز انسان (اسكن 3 بعدي ) كه قادر است كاهش اندازه مغز را در مقياسهاي خيلي كوچك نشان دهد، به كار گرفته مي شود. اين روش را احتمالا مي توان درمورد ساير شكلهاي فراموشي (Dementia) نيز بكار برد. در اين روش، دانشمندان سفري هيجان انگيز را به سراسر مغز زنده انسان در پيش مي گيرند. بيش از يكصد و بيست تصوير مقطع يا برش مغز (از جلو تا عقب ) مورد بررسي قرار مي گيرد. تصويرهاي گرفته شده با اسكن تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) به پزشكان كمك مي كند تا بيماريهايي راكه مانندآلزايمر ياخته هاي مغز را تخريب مي كنند، تشخيص دهند. البته اين روش محدوديتهاي خود رادارد، زيراتا عوارض بيماري پيشرفته نباشند، تشخيص ممكن نيست پزشكان با استفاده از اين روش به فاصله چند اسكن 2ماه از مغز بيمار مي گيرند. متخصصان و پژوهشگران بيمارستان ملي مغز و اعصاب با مقايسه آنها، مي توانند تشخيص بيماري را به جلو بياندازند. يك كارشناس مي گويد: يكي ازويژگيهاي بيماريهايي مانندآلزايمر و كويتز فولياك از بين رفتن عمده بافتهاي مغز است. در اين بيماريها نيروي دماغي به قهقرا مي رود وبافت مغزي به ميزان زيادي تخريبمي شود. ما تصور مي كنيم اين تغييرات را بتوانيم خيلي زود تشخيص دهيم. مسلما اين تشخيص در زماني عملي خواهد بود كه ساير روشهاي تشخيص معمولا وضع را عادي مي دانند. ابتكار اصلي يك برنامه كامپيوتري است كه تصويرهاي روي هم افتاده و جداگانه 3 بعد مغز را آنقدر جابه جا مي كند تا دقيقا با هم بخوانند. آن منطقه هايي از مغز كه جمع و كوچك شده و در اثر بيماري تخريب گرديده باشند به رنگ قرمز نشان داده مي شوند. پژوهشگران مي توانند كوچك شدگي مغز را به اندازه كمتر از نيم ميلي متر تشخيص دهند. محلي كه اين نوع كوچك شدگي درآن به وجود مي آيد نشان مي دهد كه چه بيماري عارض شده است. براي مثال پزشكان تشخيص داده اند كه مخچه يك بيمار دچار كوچك شدگي شده است. يك پژوهشگر مي گويد: اين بيمار به سي. جي. دي ( CGD) يا بيماري كويتزفولياك مبتلا شده است. مسلما دريافته ايم مناطقي كه مربوط به تعادل يا مخچه است به طور پيشرفته اي دچار ( CGD) شده كه به طور يقين در بيماري آلزايمر اين طور نيست. اين پژوهش در اجلاسي كه درباره بيماري فراموشي تشكيل شده بود اعلام شد. دانشمندان عقيده دارند پزشكان با استفاده از اين روش مي توانند تاثير داروها را بر كند شدن روال تخريب مغز آزمايش كنند. اما امكانات اين روش درتشخيص زودهنگام اين بيماريهاما را دچار معضلي اخلاقي مي كند: آيا منصفانه است به كسي بگوييم كه خواهد؟ مرد يك پژوهشگر مي گويد: هربيماري كشنده اي اين سوال راپيش مي آورد كه آيا افرادمي خواهند بدانند و كي مي خواهندبدانند كه خواهند؟ مرد اين مساله اي اخلاقي بود، اگر ما درماني براي اين بيماريها نداشتيم اما در اينجا ما مي توانيم تفاوتي در زندگي افرادي كه به بيماري فراموشي دچار شده اند ايجاد كنيم. اين يك بيماري نيست كه مافقط انتظار بكشيم و با آن مدارا كنيم. اين يك بيماري است كه در مورد آن خيلي كارهامي توانيم انجام دهيم مي توانيم كيفيت زندگي بيماران را و بهتركنيم اين موضوع فقط موقعي ممكن مي شود كه آنان راجع به بيماري شان اطلاع داشته باشند و ما هم درباره آنها اطلاعات داشته باشيم. در انگليس حدود 700 هزار تن به بيماري فراموشي دچارهستند انتظار مي رود باسالخورده تر شدن جمعيت اين كشور اين رقم تا 25 سال ديگربه 840 هزار تن افزايش يابد. آنهايي كه بار مراقبت ازبيماران آلزايمري را به دوش دارند و مجبورند از بستگان خود مواظبت كنند از اين روش استقبال كرده اند. يكي از آنان مي گويد: من فكرمي كنم براي برنامه ريزي آينده و اينكه چه نوع آينده اي در پيش است بسيار تفاوت مي كند كه با اين روش درباره بيماري اطلاع داشته باشيم بايد بدانيم كه چه پرسش هايي را بايد مطرح ؟ كنيم چطور با اين وضعيت مي توان؟ سركرد و چه نوع ارتباطاتي را بايد برقرار كنيم پيش از اينكه تمام ارتباطات قطع؟ شود يك زن انگليسي كه مراقبمادر بيمارش است مي گويد: سالها طول كشيد تا ما بفهميم چه اتفاقي در حال روي دادن است. اگر مي دانستيم تغييرات رفتاري او چيست و برنامه ريزي ما براي آينده چه بايد باشد، كارها خيلي آسانتر مي شد. اگر اين روش در آن زمان بود براي ما خيلي آسانتر مي شد، و مي دانستيم چگونه در زندگي خانوادگي ما اثر خواهد گذاشت. در آنصورت خيلي آسانتر مي بود. ترس از همه گير شدن بيماري ( CGD) پس از بحران بيماري جنون گاوي علاقه تازه اي را دربيماريهاي مغزي زنده كرده است. دانشمندان مي گويند هنوزروش آنها آزمايشي براي بيماري ( CGD) نيست، اگرچه مي توان تشخيص داد دركدام منطقه از مغز كوچك شدگي و صدمه پيدا مي شود. اما مي توان دريافت كه آيا عوارض شخص قرباني شده مربوط به بيماري ارگانيك است يا در اثر اضطراب و افسردگي حاصل شده است. واحد رسانه هاي خارجي