Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750501-1921S1

Date of Document: 1996-07-22

ميزان كلسترول خوب در زنان و مردان متفاوت است براساس پژوهش هاي دانشمندان در دانشگاه نورت كارولينا درچيل هيل، ميزان كلسترول خوب در زنان و مردان متفاوت است. به گزارش خبرگزاري رويتر، نسبت ميزان كلسترول خوبزنان به كلسترول مردان در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست. نتايج پژوهش هاي انجام شده در مورد 8600 زن ومرد 1070 در شش كشور جهان بيانگر آن است كه ميزان كلسترول خوب زنان كانادايي و درصد 30 امريكايي بيش از كلسترول مردان در اين كشورهاست; اما درصدتفاوت كلسترول زنان و مردان روسي و لهستاني كمتر است. در مورد زنان چيني نيز ميزان كلسترول خوبشان تفاوت چنداني باميزان كلسترول مردان چيني ندارد. به اعتقاد دانشمندان، نتايج اين پژوهش ها نشان دهنده آن است كه ميزان كلسترول خوب، صرفا ژنتيكي نبوده و افراد مي توانند كلسترول خوب خونشان را بالا برند.