Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750501-1918S1

Date of Document: 1996-07-22

چگونه تيراژ روزنامه را بالا؟ ببريم روزنامه ها بايد اخبار ملي و جهاني را در قالب منطقه اي بيان كنند تا براي معرفي خود به عنوان تغذيه كننده و برآورنده نيازهاي اطلاعاتي خوانندگان توفيق يابند. پاسخ به هر خواننده كه به روزنامه نامه حتي مي نويسد، اگر تنها به صورت تشكر از نامه ارسالي باشدلازم است. براي نامه خوانندگاني كه حاوي پيشنهادات سازنده براي ارتقاء سطح كيفي روزنامه است، بايد ارزش بيشتري قايل شد و بهتر است با هديه كوچكي از آنان قدرداني شود براي ايجاد ارتباط با مخاطبين، زبان ساده وروشن مهمترين واسطه است، متون تحريري، مجموعه اي از واژه هاهستند كه افرادي با ديدگاه ها، احساسات و افكار متفاوت آنها را به رشته تحرير در تبديل آورده اند، اين تنوع به مطالبي يكدست اشتباه محض خوانندگان است، ناهمگونند و اين تنوع روش ها است كه روزنامه اي را جالب مي كند. اشاره موفقيت يك روزنامه با تيراژ آن سنجيده مي شود، تيراژ بالاي يك روزنامه گذشته ازآنكه نشان دهنده راهيابي به دنياي خواننده و جذبمخاطبان بيشتراست، امكان بهتري براي جذب آگهي فراهم مي كند و درنتيجه از نظر اقتصادي نيز علامت موفقيت است. اما براي افزايش تيراژ چه؟ بايدكرد بايد بيشتر به مسائل فني، رنگ، صفحه آرايي و... توجه كرد يا تجديدنظر درمطالب، مقالات و محتواي روزنامه نيز لازم است. مقاله زير به اين سوالات پاسخ داده است با هم مي خوانيم. در ده سال گذشته ناشران مطبوعات به طور جدي در پي بهبود و ارتقاء جلوه ظاهري روزنامه ها بدين برآمده اند منظور اهتمام ويژه اي براي ساختار مناسب صفحه ها، كيفيت تصاوير و استفاده از دياگرامها و رنگهاي جذاببه كار برده اند. ناشران روزنامه رقابت فزاينده تلويزيون و مجلات فريبنده رنگي، همچنين عادات متغير بصري خوانندگان را نيز ازنظر دور نداشته اند. نوآوري هاي تكنيكي در زمينه هاي عكاسي و صفحه بندي، روش آي. اس. ان دي ( ISDN) و انتقال مستقيم مطالب از كامپيوتر به فيلم نيز به اين تحول سرعت بخشيده است. به علاوه ناشران موفق توانسته اند از مراحل تغيير و تحول به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان خود استفاده مطلوب ببرند به نحوي كه ديدگاه آنان از مراحل تحول يك روزنامه، روندي تركيبي و لاينفك بوده كه هر بخش سهم خود را ادا مي كرده است. نقش خدماتي روزنامه براي مخاطبان بيان ويژگي ها و هدفها، به عبارت ديگر معيارهاي كيفي بخش هايي چون تبليغات، چاپ و توزيع امكان پذير است، اما در مورد بخش تحريريه نيز آيا همانطور؟ است تاكنون اكثر ناشران مطبوعات از انديشيدن به اين موضوع حساس طفره رفته اند. هر چند بسياري ازسردبيران ارشد متقاعد شده اند كه به موازات عادات متغير بصري، عادات مطالعه نيز متحول مي شود. مسئولان روزنامه ها همواره براي سازگاري با تغييرات رفتاري خوانندگان با مشكل مواجهند. اما ترديدي نيست كه پاسخگويي به مطالب بجاي طرح سوال، استفاده از زبان رايج و روزمره، تصاوير جالب و ديدني، رضايت خوانندگان را بيشتر جلب مي كند. خوانندگان به مطالعه دائمي مطبوعاتي مي پردازند كه درهر شماره، هر چند ناچيز، مطلبي مفيد بيابند. اين باور كه تنها مقاله هاي اساسي در دستيابي به تيراژبالا حائز اهميت اند، نادرست است. همه مطالب بايد استنتاجي بوده و آشكارا از برنامه هاي گذراي راديو و تلويزيون قابل تميز باشند. چرا كه تقاضا براي كسب خدمات اطلاعاتي بيش از پيش افزايش يافته است. از ديدگاه بسياري از خوانندگان، اخبار جهان غيرمحسوس است. آنان ارتباطات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را بسيار پيچيده مي يابند. پس لازم است روزنامه ها در انبوهي متراكم از اطلاعات، گذرگاهي به سوي خوانندگان خود بگشايند و براي رسيدن به آنان مسائل را از نزديك بنگرند. به عبارت ديگر اخبار ملي و جهاني را در قالب منطقه اي بيان كنند تا براي معرفي خود به عنوان تغذيه كننده و برآورنده نيازهاي اطلاعاتي خوانندگان توفيق يابند. براي دستيابي به اين هدف نقطه هاي شروع بسياري متصور است. مثلا اگر اتحاديه هاي تجاري يا كارمندان درباره روش هاي جديد پرداخت دستمزد نظريه هايي دارند، يك شركت مهم در محدوده روزنامه مي تواند بعنوان يك نمونه عيني مورد ارزيابي قرار گيرد. يا در زماني كه مالياتها فشار زيادي بر مردم وارد مي آورند، روزنامه بايد در مقام مرجع توصيه و منبع ارائه اطلاعات نقش خود را ايفاء كند. روزنامه مي تواند شماره تلفني اعلام كند تا افراد از طريق آن با متخصصان ماليات مشورت كنند يا در بخشهاي ويژه پاسخ متخصصان به سوالات خوانندگان را به چاپ رساند. چگونه توجه بيشتري جلب در؟ كنيم حقيقت، صفحاتي از هر روزنامه كه ويژه توصيه هاي موثر و يا در برگيرنده موضوعاتي متناسب با علايق خاص خوانندگان است براي پذيرش روزنامه حائز اهميت است و تيراژ آن را افزايش مي دهد. با توجه به اين امر، در روزهايي كه تيراژ افت مي كند و يا حجم اخبار كمتر است (مثل سه شنبه ها و چهارشنبه ها در اروپا ) دفاتر، تحريريه به روش هاي زير مي توانند توجه خوانندگان را جلب كنند. - صفحاتي با عناوين خاص و به طور منظم در روزهاي مشخصي چاپ شود. - تبليغات مناسب براي چاپ اين صفحات در نظر گرفته شود. - مطالب تحريري و ويژه نامه ها از قبل و ترجيحا درصفحه اول به اطلاع خوانندگان برسد. - مطالب ويژه و ضميمه هاي موضوعي به شكلي صفحه بندي شوند كه به خوانندگان القا كند به بهاي خريد روزنامه معمولي مطلبي فوق العاده در اختيار او قرار گرفته است. - متون و تصاوير از كيفيت بالاتري نسبت به آنچه به طور معمول منتشر مي شود، برخوردار باشد. مسلما شماره هاي ويژه روزنامه بيش از بقيه شماره هاي يوميه نيرو و زمان مي طلبد. اين امر نيازمند نويسندگان خبره و متخصص است. اخباري كه نويسندگان اخبار يوميه براي درج در شماره هاي ويژه روزنامه مهيا مي كنند، كاملا قابل تشخيص اند و خواننده اين امر را نكته اي منفي براي روزنامه خواهد دانست. - براي رفع نيازها و مشكلات خوانندگان هرگونه روش ارتباطي بايد به كار گرفته شود. اما چنين اقدامي نبايد يك طرفه باشد. پاسخ به هر خواننده كه نامه مي نويسد، حتي اگر تنها به صورت تشكر از نامه ارسالي باشد لازم است. براي نامه خوانندگاني كه حاوي پيشنهادات سازنده براي ارتقاء سطح كيفي روزنامه است، بايد ارزش بيشتري قائل شد و بهتر است با هديه كوچكي از آنان قدرداني شود. اگر هر روزنامه آنچه حقيقتا بايد انجام دهد به بداند، اين معني كه از اطلاعات موجود به منظور دست يابي به يك اثر پايدار بهره برده و مي تواند موقعيت مناسب خود را در عصر رسانه هاي تركيبي (Multimedia) بدست آورد و يا به آن قدرت بخشد. زبان خاص روزنامه ها و اصطلاحات داخلي خاص مجلات سياسي براي خوانندگان مطلوب نيست. براي ايجاد ارتباط، زبان ساده و روشن مهمترين واسطه است. متون تحريري مجموعه اي از واژه ها هستند كه افرادي با ديدگاهها، احساسات و افكار متفاوت آنها را به رشته تحرير در آورده اند. اجبار براي تبديل اين تنوع به مطلبي از پيش تعيين شده، اشتباه محض است. بخش تحريريه انعكاسي از جامعه و آينه خوانندگان است و خوانندگان نيز ناهمگونند. تنوع روشهاست كه روزنامه اي را جالب مي كند. بگذاريد هر جا كه ممكن است از فرم گرايي ساختار مقاله هاي سنتي و قديمي رها بشويم. نقل قول، نظريه و كنجكاوي ها در ابتداي هر گزارش جايگاه ويژه خود را دارا هستند، و به همان اندازه، حقايق بيروح پديد آورنده اخبار نيز حائز اهميت اند. عليرغم همه اينها، اطلاعات لزوما بايدبسيار دقيق و كامل و تا حد امكان مجمل ارائه شود. وراي همه اين اخبار جالب، روزنامه نيازمند عملكردي همه جانبه و فراگير است. تفكيك و طبقه بندي گزارشهاو اخبار به همراه تصاوير و دياگرامهاي تكميلي بسيارحائز اهميت است. اگر در يك شماره معمولي فضاي كافي براي تمامي مطالب وجود ندارد، مي توان خواننده را به دريافت اطلاعات تكميلي درباره آن دعوت كرد. بدين ترتيب كه در انتهاي هر مقاله به خواننده يك كد ارائه داد تا در برابر هزينه اي ناچيز اطلاعات بيشتري كسب كند. مبالغ پرداخت شده از اين طريق بيشتر به جهت گيري تحريريه كمك مي كند، چه مي تواند علايق خوانندگان را كشف كند و بداند وجود چه مطالبي آنان را به پرداخت هزينه بيشتر وامي دارد. افزايش تماس و برخورد با خوانندگان مي توان محتواي روزنامه را سنجيد تا ميزان تطابق آن با انتظار خواننده مشخص شود. آزمايشهاي عادات كتبي، مطالعه را مشخص مي كند اما در مورد نظريات خوانندگان راجع به محتواي روزنامه اطلاعات زيادي ارائه نمي دهد. بحثهاي گروهي وسيله مناسبتري براي دست يابي به اين هدف است. در اين روش از خوانندگان دعوت مي شود پس از خواندن تمام روزنامه يا قسمتهايي از آن، در بحث گروهي شركت كنند و در مورد آن دسته از مطالب كه به نظرشان مطلوب بود با ذكر دليل، صحبت كنند. اين كار نبايد فقط يكبار صورت گيرد. تجديد اين جلسات، هر سه ماه يكبار، مفيد خواهد بود و اعضاي گروه نيز بايد هر سال عوض شوند. علاوه بر اين ضبط و نمايش ويدئويي اين بحثها براي دبيران سرويس مفيد خواهد بود. به اين ترتيب، اين افراد مخاطبان خود را خواهند شناخت. روزنامه به خاطر انتشار وسيع، با گزارش هاي خودعملكردهاي سياسي و به تبع آن، واكنش هاي اجتماعي راممكن مي سازد، از اين رو، روزنامه بايد براي ايجادارتباط بهتر با خواننده، نقش فعالتري در اين روند ايفا كند. عملكرد روزنامه و نه تنها نوشته هاي آن يك روزنامه را معتبر مي كند، مثلا اگر نويسندگان مقاله ها، بطور دائم در مورد حفاظت از محيط زيست مطلب نوشته باشند، زمان آن فرا رسيده كه ناشرمطبوعاتي قدم نخست را بردارد و مثلا خوانندگان را در پروژه اكولوژيكي شركت دهد. مشكلات جهاني (از جمله لايه اوزون ) به راحتي در اين چهارچوب قرار مي گيرند. با تاثير متقابل، مي توان به اقدامات ابتكاري محلي جنبه جهاني داد و در نتيجه حيطه كار را از شهروند محلي به مخاطبان جهاني گسترش داد. نويسنده: لولاتر گتشينگ مدير خبر روزنامه زكسيشه تسايتونگ آلمان - مارس 1996