Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750431-1884S1

Date of Document: 1996-07-21

توافق هاي جهاني براي حفظ حيات وحش نگاهي به فعاليتهاي كنوانسيون حفاظت از گونه ها و حيوانات وحشي مهاجر ( ) 2 اشاره: در نخستين بخش از مقاله نگاهي به فعاليت هاي كنوانسيون حفاظت از گونه ها و حيوانات وحشي مطالبي پيرامون پوشش مهاجرت، جغرافيايي و كنوانسيون هاي بين المللي از نظرتان گذشت. ادامه اين مقاله را پي مي گيريم: الحاقيه - 2 به منظور اجراي موافقت نامه همكاري بين كشورها فهرست كليه گونه هاي مهاجر كه به حفاظت احتياج دارند و يا عمليات حفاظت براي آنها مفيد مي باشد، تهيه شود. براي آن تعداد گونه هايي كه ضرورتا در خطر انقراض نبوده و در فهرست نمي باشند، چنانچه حفاظت در سطح بين المللي تاثير مثبتي بر بقاء آنها داشته باشد، بايد آماده بود كه آنها را وارد فهرست نمايند. دلفين ها، فك ها، بسياري از گونه هاي پرندگان حاجي آبزي، لك لك، و حتي پروانه مونارك را نيز مي توان درفهرست مورد نظر جاي داد. چون اين قبيل فهرست ها مي توانند گونه هايي خاص ازجمعيت ها را شامل گردند، لذا برحسب گستردگي و سطح پراكنش در يك منطقه، مي توان حفاظت را به صورتي خاص و همچنين انعطاف پذير انجام داد. مثلا اگر جمعيتي از يك گونه در كشوري جزو الحاقيه 2 مي باشد و براي حفاظت از آن مقرراتي اجباري اعمال مي گردد، ممكن است در كشوري ديگر كه وضع جمعيت آن مطلوب است، نيازي به برنامه ريزيهاي اجباري براي حفاظت از آن در كشور اخير نباشد. مضافا اينكه ممكن است برحسب ضرورت، يك گونه در فهرست هر دو الحاقيه قرارگيرد. موافقت نامه هابراي گونه هائي كه در فهرست الحاقيه قرار 2 مي گيرند كنوانسيون به دو شكل عمل مي كند: ابتداموافقت نامه بايستي براي گونه هاي مخصوصا مهاجر، آنهائيكه وضعيت حفاظتشان نامناسب است، در سرتاسر منطقه پراكندگي شان مفيد باشد. اين موافقت نامه بايد براي تمام كشورهائي كه در حوضه پراكنش اين گونه ها قرار دارند و يا براي آنهائيكه حتي عضو كنوانسيون نيستند، قابل دسترسي باشند. متن كنوانسيون داراي رهنمودهائي در مورد چگونگي موافقت نامه هاست و كمترين سودمندي آن اينست كه: - هماهنگي در حفاظت و برنامه مديريت بوجود مي آورد. - حفاظت صحيح از زيستگاهها انجام مي گيرد. - كنترل عواملي كه مانع مهاجرت است. - اجراي تحقيقات. - ارزيابي دوره اي از گونه ها، وضعيت حفاظت - تبادل اطلاعات بين كشورهائي كه در حوزه مهاجرت گونه ها قرار مي گيرند. هدف هر موافقت نامه اي حفاظت مناسب از گونه هاي مهاجر و يا حفاظت در حد مطلوب آن مي باشد. اين امر زماني امكان پذير است كه: - 1 وضعيت جمعيت نشان بدهد كه در بلندمدت گونه ها بعنوان اجزاء اكوسيستمها بقاء پيدا كرده اند. - 2 حدود پراكنش گونه ها در بلندمدت كاهش نيابد و احتمال كاهش نيز وجود نداشته باشد. - 3 زيستگاههائي كه در مدت طولاني براي نگهداري گونه ها وجود داشته اند در آينده نيز به همين وضعيت مناسب حفظ و نگهداري گردند. - 4 گونه ها پراكندگي و فراواني شان در سطح و ميزان پوشش تاريخي آنها (بنحوي كه سيستمهاي مناسب در همان سطحي كه وجود دارندتحت مديريت خردمندانه حيات وحش ) باشند. علاوه بر آن كشورهاي عضو تشويق شده اند تا براي جمعيت هائي ازگونه هاي مختلف كه بطور رفت و برگشتي از مرزهاي قانوني كشورهاعبور مي كنند، به توافق هاي ديگري (در سطحي پائين تر ازموافقت نامه ها ) از اين قبيل برسند. توافق هائي از اين گونه نيز مي تواند شامل آن گونه هائي كه ضرورتا مهاجر نبوده و يا حتي در فهرست الحاقيه 2 قرار دارند بشود. عليرغم موافقت نامه هاي اشاره شده در بالا، متن كنوانسيون نمي گويد كه اين توافقات بايستي اختصاصا شامل چه چيزهائي اما باشد كشورهاي CMS بر اين امر موافق اند كه اگر اين توافق ها بر اجراء و يا نتيجه گيري آنها اثر معكوس مي گذارد، نيازي نيست كه شامل تمامي حوزه پراكنش گونه ها بشود و يا براي تمام كشورهائي كه در حوزه پراكنش آنها قرار دارند، باشد. فك هاي درياي (Wadden)جنوب درياي نروژدر اكتبر سال 1991 كشورهاي دانمارك، آلمان و هلند بمنظور حفاظت از فكها در درياي (Wadden) موافقت نامه اي را تهيه كردند و يكسال پس از آن بمرحله اجراء درآمد. اگر چه، در هنگام تهيه اين موافقت نامه، ضوابط CMSموافقت نامه رعايت نشده بود (چون تمام حوزه PhocaVitulinaپراكندگي را در برنداشت ) اما CMSاعضاء با توجه به اين موضوع كه ممكن است استثناهائي نيز وجود داشته باشد بنحوي كه موافقت نامه تمام حوزه پراكنش گونه ها را نپوشاند. بهمين دليل از اين توافقنامه رضايت دارند و به آن احترام مي گذارند. تصوير ساحل و فكها. Vitulina اين Phoca موافقت نامه براي توسعه حفاظت و برنامه مديريت بر فكها، حمايت از زيستگاه ها و اقدامات لازم براي كاهش آلودگي، هماهنگي در طرحهاي تحقيقاتي و نظارت، جلوگيري از برداشت بي رويه، و اقداماتي بمنظور افزايش آگاهي عمومي انجام گرفته است. خدمات رساني به اين برنامه توسط دبيرخانه (CWC)Secretariat واقع CommonWaddenSea در آلمان انجام مي گيرد. خفاشهاي اروپائي با حمايت دولت انگليس و بمنظور حفاظت از خفاشها در اروپا درسال 1991 موافقت نامه اي منعقد گرديد. اين موافقت نامه با هدف جلوگيري از تهديد بر خفاشها بعلت تخريب زيستگاهها، بهم زدن محل استراحت و كاربرد حشره كشهاي خطرناك صورت گرفت. در حال حاضر اين برنامه 29 گونه از خفهاشهاي متعلق به خانواده اي و Rhinolophidae Veoperrilionidae را شامل مي گردد. اين موافقت نامه ازاعضاء مي خواهد كه از دستگيري، نگهداري و يا كشتن خفاشها بجز مواردي كه اجازه رسمي تحصيل مي گردد خودداري نموده و محلهاي مهم را شناسائي و تحت حفاظت قرار داده، برنامه هاي تحقيقاتي را ارتقاء داده و براي آگاهي عمومي فعاليت نمايند. دولت انگليس موافقت كرد كه دبيرخانه اين موافقت نامه سال 3بمدت پس از تصويب قانوني در انگلستان باشد و اولين گردهمائي اعضانيز در انگليس باشد. در سال 1992 دبيرخانه موقت آن در سازمان حفاظت محيط زيست انگليس ايجاد گرديد، و درباره فعاليتهاي جاري در ارتباط با موافقت نامه، اطلاعات لازم را تهيه نمود. نهنگهاي كوچك كنوانسيون بن بمنظور حفاظت از گونه هاي كوچك نهنگها ( شامل دلفين ها، نهنگهاي پوزه كوتاه و نهنگهاي واقعي ) نقش فزاينده اي در سطح بين المللي دارد. كشورهاي CMSعضو بر انعقاد موافقت نامه هائي كه بر حفاظت ويژه اي كه مورد نياز 30 گونه يا جمعيت هائي از نهنگهاي كوچك كه در فهرست الحاقيه 2 مي باشند اصرار دارند. اولين موافقت نامه در سپتامبر منعقد 1991 گرديد. تصوير دلفين. (delphin Delphinus)موافقت نامه بر حفاظت از نهنگهاي كوچك درياي بالتيك و درياي شمال تاكيد دارد و اين فعاليت همكاري بين كشورهائي را كه در منطقه پراكندگي آنها قرار دارند و بر موضوعاتي از قبيل حفاظت مورد تاكيد و تشويق قرار داده و توسط دولت سوئد تضمين و حمايت ميگردند. در سال 1992 دبيرخانه موقت آن در واحد تحقيقات پستانداران دريائي (در كمبريج - انگلستان ) ايجاد گرديد تا فعاليتهائي را كه در ارتباط با موافقت نامه است قبل از اينكه به مرحله اجراء درآيد، هماهنگ سازد. همچنين توافق نامه ديگري بمنظور حفاظت از نهنگهاي كوچك در منطقه مديترانه و درياي سياه تهيه شده و تا وقتيكه بحث و تبادل نظر بين اعضا انجام گيرد و توافق همه اخذ گردد بعهده تعويق افتاده است. ساير موافقت نامه هاي تحت بررسي موافقت نامه هاي ديگري بطورمعمول در دست بررسي است. پيش نويس موافقت نامه هاي مهمي كه بطور مستقل تهيه شده به منظور حفاظت از پرندگان آبزي در /آفريقا اقيانوسيه و يا موافقت نامه حفاظت از پرندگان در /آسيا استراليا در دست تكميل و اجرا است. هر يك از موافقت نامه ها حاوي طرح جامعه مديريت بوده و داراي اقدامات خيلي ويژه اي براي گروه هاي خاصي از گونه ها مي باشد. اين دو موافقت نامه با يكديگر چيزي حدود 100 كشور عضو را در بر مي گيرد، و موافقت نامه اي شبيه اين براي امريكا، يك استراتژي جهاني براي حفاظت از پرندگان آبزي را در بر دارد. CMSاعضاء تشويق شده اند كه براي آن دسته از گونه هاي مهاجر كه مقررات قانوني موجود براي حفاظت از آنها كفايت نمي كند، موافقت نامه هاي ديگري را منعقد سازند. بعنوان مثال، ممكن است اين موافقت نامه ها در سطح ناحيه اي و به منظور حفاظت از لاك پشتهاي دريايي، نهنگ هاي كوچك و پستانداران زميني در مناطق خشك انجام گيرد. ادامه دارد