Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750430-1823S1

Date of Document: 1996-07-20

گل و گياه كوكب نام علمي: spp Dahlia خانواده: COMPOSITAE گياهي است دائمي با ريشه غده اي، داراي انواع پابلند وپاكوتاه كه بعنوان گياه زميني (در باغچه ) و يا گل بريده مورد استفاده قرار مي گيرد. ازنظر گياهشناسي هر گلبرگ زبانه اي شكل كوكب يك گل منفرد بشمار مي آيد. براساس اندازه و شكل گل ها واريته هاي مختلف در چند گروه قرار مي گيرند. نيازها: مكان آفتابي، خاك نسبتا سنگين، غني از موادآلي و داراي زهكشي خوب، حداقل دماي مورد تحمل آن صفر درجه سانتيگراد است. نياز به قيم دارد. در نواحي سرد پس از پايان گلدهي و پژمرده شدن برگها، غده ها را از خاك درآورده، تميز كرده و درون پيت ماس نگه مي دارند. ازدياد: براي كوكبهاي پاكوتاه از طريق كاشت بذر در آخرزمستان و كوكبهاي پابلند ازطريق تقسيم غده و كاشت بذر دربهار. سازمان پاركها و فضاي سبز شهرتهران