Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750430-1804S1

Date of Document: 1996-07-20

مهاجرت جانوران تلاش براي ادامه زندگي نگاهي به فعاليت هاي كنوانسيون حفاظت از گونه ها و حيوانات وحشي مهاجر CMS مهاجرت پديده اي جهاني است كه به موجب آن، حيوانات درزماني مشخص و قابل پيشگويي بصورت دوره اي و چرخشي از منطقه اي به منطقه ديگر عزيمت مي كنند مهاجرت مهاجرت؟ چيست پديده اي جهاني است كه به موجب آن، حيوانات در زماني مشخص و قابل پيشگويي بصورت دوره اي و چرخشي از منطقه اي به منطقه ديگر عزيمت مي كنند. انواع بسياري از حيوانات خشكي زي، دريايي و هوايي مانند آنتيلوپ ها، دلفين ها، لاك پشت هاي خفاشها دريايي، و گونه هاي متعددي از پرندگان به مهاجرت مي پردازند. بيشتر حيوانات به خاطر غرايز بيولوژيكي خود مهاجرت مي كنند. مانند تلاش براي پيدا كردن محلي مناسب براي تغذيه و يا بزرگ كردن نوزادان، و يا رسيدن به محلي مطلوب در زمان ديگري از سال كه غذا در آن فراوان در است بعضي اوقات، به منظور دسترسي به اين قبيل مناطق مسافت هاي خيلي طولاني پيموده مي شود. مهاجرت در عين حال كه منافعي دارد، داراي مخاطراتي نيز هست. هنگامي كه حيواني يك منطقه را ترك مي كند و به محل جديد مي رود، منطقه قبلي فرصت رشد و تجديد حيات پيدا مي كند. طبيعي است كه اگر در همان محل مي ماند، و تماما از منابع موجود استفاده مي كرد، منبع كاملا تخليه و غيرقابل بهره برداري از مي گرديد طرف ديگر، بعضي از حيوانات، از نظر زيستي، به محلهايي خاص كه در مسير مهاجرت و يا در انتهاي مسير مهاجرت قرار دارند، وابسته مي باشند. متاسفانه اين مناطق ويژه بصورت فزاينده اي در اثر ساخت و سازهاي انساني، زيستگاههايشان تخريب شده و در تهديد مي باشند. البته گاهي اوقات حيوانات مهاجرت كننده، بر اثر پديده هاي نامطلوب طبيعي مانند شرايط بد آب و هوايي، از قبيل طوفانها، جبهه هاي ناگهاني هواي سرد و يا گرم و يا حتي شكار به وسيله گونه هاي ديگر ممكن است از بين بروند. يك كنوانسيون بين المللي چه احتياجاتي كنوانسيون؟ دارد حفاظت از گونه هاي حيات وحش، يك قرارداد بين المللي است كه هدف آن حفاظت از گونه هاي مختلف زميني، دريايي و آبي در سرتاسر مناطقي كه مهاجرت مي كنند، اين است كنوانسيون بطور عام، به عنوان كنوانسيون بن (محلي كه در آن اين معاهده شكل گرفته است ) و يا به طور خلاصه CMS خوانده مي شود. در واقع اين كنوانسيون پس از كنفرانس سال 1972 سازمان ملل و با توجه به همكاري موجود بين كشورها، در جهت حفاظت از حيوانات مهاجر در سرتاسر مرزهاي بين المللي و همچنين در داخل كشورها دارند، بوجود آمد. عليرغم توجه كنوانسيون به حفاظت از اين گونه ها، ازآن زمان تاكنون، گونه هاي مهاجر به اشكال مختلف تهديد شده، زيستگاههاي توليدمثل آنها كوچك تر در شده، مسير مهاجرت بي رويه شكار شده اند و نواحي محل تغذيه آنها تخريب گشته و بيشترين صدمات را متحمل گرديده اند. به همين دليل به منظور هماهنگي فعاليت هاجهت پيشگيري از اين قبيل تهديدها، مخصوصا درسرتاسر محلهاي پراكنش اين حيوانات وجود يك كنوانسيون بين المللي ضرورت دارد. علاوه بر آن كنوانسيون بن، بايد در برنامه جديدي كه به كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل (UNCED) در سال ارائه 1992 كرده با شيوه جديد و معقولي بين حفاظت و توسعه آشتي بوجود آورد و تلفيق حفاظت و توسعه را عينيت بخشد. پوشش جغرافيايي تنظيم مفاد كنوانسيون از سال 1979 شروع شد و در سال به 1983 مرحله اجرا درآمد. از آن به بعد عضويت در آن گسترش يافت به نحوي كه كشورهايي از 5 منطقه جغرافيايي: آفريقا امريكا كارائيب، آسيا و اروپا و اقيانوسيه را شامل گرديد. به منظور عملكرد موثرتر كنوانسيون، چنانچه اين مناطق گسترده تر گردد طبعا طيف وسيع تري را دربرگرفته، در نتيجه اهميت آن بيشتر خواهد شد. كنوانسيون چه كنوانسيون؟ مي كند بن الگوئي را تهيه مي كند كه از آن طريق كشورهاي عضو مي توانند با حفاظت از گونه هاي مهاجر و زيستگاههاي آنها به وسيله: - تصويب عمليات محض حفاظت از گونه هاي مهاجر كه تحت عنوان در خطر انقراض معرفي شده اند يا دستيابي به موافقت نامه هايي براي حفاظت و مديريت گونه هاي مهاجر كه وضعيت حفاظت آنها نامناسب بوده و يا همكاريهاي بين المللي نقش موثري در آنها داشته و بالاخره اجراي فعاليتهاي تحقيقاتي مشترك بپردازند. در اين زمينه بر ضرورت همكاري هاي نزديك بين اعضاكنوانسيون حفاظت از گونه ها و حيوانات وحشي مهاجر (CMS) مخصوصا در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه اي كه در مسير مهاجرت گونه هاي يكساني قرار دارند، تاكيد بسيار مي شود. كار كنوانسيون چگونه فهرست؟ مي باشد گونه هاي مهاجر، به وسيله كنوانسيون تهيه شده و براي اينكه اقدامات حفاظتي كشورها سودمند باشد، دو الحاقيه بر كنوانسيون اضافه شده است. براين اساس كشورهايي كه در مسير پراكنش و حركت گونه هاي مهاجر قرار دارند، مشخص شده و وظايف قانوني آنها در اين رابطه شرح داده شده است. الحاقيه شماره - 1 تمام گونه هايي كه در معرض خطرانقراض قرار دارند و همچنين مناطقي كه در مسيرحركت و پراكنش اين گونه ها قرار دارند، مشخص وفهرست آنها تهيه گردد. از بين فهرست اين درناي حيوانات، سفيد (درناي سيبري ) عقابدريائي، دم سفيد، لاك پشت منقار عقابي، فك مديترانه و آهوي داما (dama Gazella) قرار دارند و ازكشورهايي كه اين گونه ها در آنها وجود دارند، تقاضاشده كه هرگونه برداشت از اين حيوانات را (با اندك استثناهايي ) ممنوع كرده و تمام كوشش را براي حفاظت از آنها مبذول دارند. منظور از كلمه برداشت به هر نوع فعاليت از قبيل شكار، ماهيگيري، تله گذاري، در تهديد قرار دادن وكشتن اتلاق مي گردد. اين نكته ضروري است گفته شودكشورهايي كه بدون هيچ گونه ضابطه قانوني و محدوديت اقدام به شكار و برداشت از اين گونه هاي مهاجر در بالاي درياها و در پاركها و در محدوده پراكنش آنها مي نمايند، شامل اين تعريف نيز مي گردند. علاوه بر ممانعت هاي فوق برحسب الحاقيه كشورهايي شماره 1 كه در مسير مهاجرت اين گونه ها قرار دارند، بايد به هر شكل ممكن، در حفظ زيستگاههاي آنان تلاش كرده و تمام عواملي را كه ممكن است در مهاجرت آنان اثرات سوء داشته باشد، از بين برده و حتي عواملي را كه احتمال مخاطراتي براي آنها دارد نيز در كنترل بگيرند. موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران ادامه دارد