Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750428-1724S1

Date of Document: 1996-07-18

افزايش جمعيت فرسايش خاك 2 عامل اصلي بحران غذا شاره: در بخش هاي گذشته اين گزارش پيرامون بحران فراگير كمبود مواد غذايي و محيط زيست كه از آن به عنوان بزرگترين چالش جهان در قرن بيست و يكم ياد شده بود، ريشه ها و علل بروز چنين بحراني نيز مورد بحث قرار گرفته بود، در واپسين بخش ضمن پرداختن به بزرگترين چالش فرارو، راه حل هاي ممكن براي كاهش بحران ارائه شده است. همزمان با درك دشواري عظيم تغذيه 90 ميليون جمعيت جديددر هر سال احتمالاامنيت غذايي جايگزين امنيت نظامي به عنوان مهمترين مسئله روياروي دولتمردان خواهد گرديد. براي بسياري از كشورها امنيت اكنون بيشتر متكي بر حفاظت كشور از فرسايش خاك است تا حفاظت آن در قبال تجاوز خارجي. با شكنندگي روزافزون توازن جمعيت - غذا، امنيت ملي هر چه بيشتر متكي بر تثبيت جمعيت خواهد گرديد تا توسعه سيستم هاي نوين نظامي. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه افزايش ناشي از جمعيت در تقاضاي غذا هم اكنون ازظرفيت نظام ملي كشاورزي فراتررفته و منجر به كسري هاي چشمگيردر موازنه صادرات - واردات مواد غذايي شده با است توجه به جمعيت بيش از حد بخش هاي وسيعي از جهان پرسش مهمي كه مطرح مي شود آن است كه آيا زوج ها اخلاقا مجاز به داشتن بيش از دو فرزند، يعني تعدادي كه جانشين آنها شود هستند يا خير. چالش فراروي ما آن است كه هرچه سريعتر در همه جا خانواده هارا كوچك تر كنيم. از نظرتاريخي 2 كشور توانسته اند نرخ رشد جمعيت خود را در زمان كوتاهي نصف كنند و آموخته هاي ما از تجربه اين كشورها هم آموزنده و هم تلخ ژاپن است اين مهم را در دوره 19491956 به دست آورد. دوره اي كه در آن ناچار شد بدون استفاده از سرزمين هاي متصرفاتي گذشته خود كه در جنگ دوم از دست داد به بقاء خود ادامه دهد. چين نيز اين مهم را در 19761970 با استفاده از سياست برنامه ريزي خانواده و هدف 2 فرزند براي يك زوج به انجام رسانيد. با گسترش كمبود غذا فوريت در لزوم اجراي برنامه اقدام جهاني سازمان ملل متحد كه دركنفرانس جمعيت قاهره درسپتامبر 1994 به تصويب رسيد وبر برقراري پيوند ميان استراتژي جمعيت جهاني وتوسعه عادلانه تر براي كشورهاي در حال توسعه و براي زنان تاكيدمي كند. ضرورت بيشتري مي يابد. يكي از اجزاء كليدي برنامه اقدام، تاكيد بر تسريع دراجراي برنامه هاي كنترل جمعيت خانواده است. در حال حاضرتقريبا 120 ميليون نفر زن درجهان وجود دارند كه اغلب آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند كه خواهان محدود كردن تعداد افراد خانواده خود هستند، اما به خدمات برنامه ريزي جمعيت كه لازمه اين امر است دسترسي ندارند. برنامه اقدام همچنين بر اهميت آموزش زنان تاكيد هيچ مي كند شاخص اجتماعي ديگري به اندازه ميزان سواد زنان با ميزان كاهش در جمعيت خانواده مرتبط نيست و اين ارتباط را مي توان در همه فرهنگ ها يافت. كمتر مي توان سرمايه گذاري ديگري را يافت كه به اندازه سرمايه گذاري در آموزش دهي به زنان بتواند بازدهي چنين چشمگيري در بهره وري اقتصادي، رفاه انساني و در نهايت ثبات سياسي به دست دهد. جهان به هم پيوسته اقتصادي اواخر دهه 90 وارد قلمروناشناخته اي مي شود كه در آن با مشكلاتي روبه رو مي شود كه از نظر ابعاد و چگونگي با گذشته اگر متفاوتند نتوانيم در روندهاي سال هاي اخير تغيير اساسي بدهيم كمبود غذايي مهم ترين مسئله و مشكل ما در پايان سده حاضر و آغاز سده آتي خواهد بود. قضاوت تاريخ از عمل دولتمردان همواره بر واكنش ايشان نسبت به مسائل مهم عصر خود متكي بوده است. چالش فراروي دولتمردان كنوني دستيابي به توازن ميان غذا و جمعيت بر كره اي انبوه از مردم است. براي افزايش توليد غذا و در نتيجه به دست آوردن زمان بيشتري براي تثبيت جمعيت مي توان اقدامات چندي را انجام داد: مراتعي را كه در امريكا واروپا تحت آيش قرار دارند ويا رها شده اند دوباره زير كشت برد. اين اقدام مي تواند توليد را 34 ميليون تن افزايش دهد و براي 15 ماه براي افزايش در جمعيت غذا تهيه كند. استفاده از غله براي توليداتانول در امريكا را متوقف ساخت 100 ميليون تن ذرتي كه براي توليد اتانول مصرف مي شود مي تواند مصرف 4 ماه افزايش در جمعيت را تامين كند. زمين هايي كه براي توليدتوتون مصرف مي شوند به زيركشت غله برد. اگر 5 ميليون هكتار زميني كه هم اكنون زير كشت توتون قرار دارند به كشت غله اختصاص يابند نه تنها غذاي كافي براي مصرف 4 ماه افزايش در جمعيت تامين خواهد شد بلكه ميزان مرگ و مير را كاهش و از هزينه هاي بهداشتي خواهد كاست. سرمايه گذاري بيشتر در پژوهش هاي كشاورزي به ويژه در توليد گونه هايي كه نسبت به افزايش كود حساسيت نشان دهند يا دستيابي به فرمول هاي نويني كه بتوانند جايگزين نقش كود درافزايش محصول شوند. سرمايه گذاري بيشتر هم بايد مصروف روش هاي سنتي پرورش بذر و گياه شود و هم در تحقيقات بيوتكنولوژيكي مصرف گردد. بهره وري در استفاده از آباز طريق جايگزين نمودن شيوه توزيع مجاني آب با قيمت گذاري آب تا بتوان زمين بيشتري را زير كشت برد. تنظيم يك برنامه جهاني اقدام براي جلوگيري از فرسايش خاك با توجه به آن كه هر تن خاك سطحي كه از دست مي رودچشم انداز افزايش توليد مواد غذايي براي نسل هاي آتي تيره تر مي شود. تنظيم برنامه هاي ملي براي حفاظت از زمين هاي كشاورزي به ويژه زمين هاي مرغوب و جلوگيري از تبديل آن به مصارف غيرتوليدي از طريق برنامه ريزي سرزمين و ماليات بر تبديل زمين به ميزاني كه مبين ارزش بلندمدت زمين در تامين مواد غذايي باشد. تشويق به كشاورزي و باغداري خانگي به ويژه در جامعه اي مرفه تر كه زمين در دسترس است، مانندباغ هاي پيروزي كه در جنگ جهاني دوم در امريكا رونق يافت. همچنين مي توان براي كاهش درمصرف سرانه كه در بعضي ازجوامع به صورت چشمگيري زياده از حد است دست به اقداماتي زد. در جوامع مرفه امروزه بيش خواري جالب تلقي نمي شود، فردا بيش خواري ممكن است عملي غير وجداني گردد. پاره اي از اقدامات گوناگوني كه ممكن است به اين امر كمك كنند عبارتند از: از نيروهاي مكانيسم بازاركمك هنگامي گرفت كه قيمت غله در دهه دو 70 برابر شد امريكايي ها مصرف گوشت شير و تخم مرغ خود را كاهش و ميليون 46 تن از غله ي مصرفي را صرفه جويي كردند. اين مقدار تكافوي تغذيه 20 ماه افزايش در جمعيت جهاني را مي كند. جنبه منفي اين روش آن است كه افزايش قيمت ها به اندازه اي كه بتواند از مصرف غذايي جوامع مرفه بكاهد ممكن است منجر به پيامدهاي بسيار ناگواري براي كشورهاي فقير شود. راه ديگر آموزش براي آگاه سازي مردم از اثرات منفي بر سلامت ناشي از مصرف بيش از حد مواد دامي چرب است. سالم ترين مردم جهان كساني نيستند كه در بالاترين و يا در پايين ترين رده هاي مصرف غذايي قرار دارند. براي نمونه ايتاليايي ها كه حدود 400 كيلوگرم غله در سال مصرف مي كنند از امريكايي ها كه دو برابر اين ميزان مصرف دارند بيشتر عمر مي كنند، با آن كه ايتاليايي ها متوسط هزينه كمتري به مصرف سلامت خود مي رسانند. افزايش چشمگير رژيم هاي نيمه گياه خواري در ايالات متحده در اوايل دهه 90 در زماني كه هنوز قيمت غله و گوشت در سطح پائيني قرار داشت، نشان مي دهد كه امكان زمينه سازي براي اين اقدام وجود دارد. روش ديگري كه به گونه اي گسترده در جنگ جهاني دوم مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار گرفت جيره بندي مصرف مواد دامي است. جنبه منفي اين روش نياز به كارگيري يك ديوانسالاري گسترده براي اجرا و نظارت بر جيره بندي است.