Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750428-1718S1

Date of Document: 1996-07-18

دانشگاه و توسعه صنعتي (بخش آخر ) حلقه هاي مفقوده دانشگاه و صنعت از آنجايي كه فرهنگ مشاوره صنعتي هنوز در ميان صاحبان صنايع ما رواج نيافته است، از تواناييهاي موجود استفاده چنداني به عمل نمي آيد. ب ) موانع ناشي از ضعف صنعت - 10 درونزا نبودن صنعت درايران: به طور كلي اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه صنعت در كشور ما، صنعتي درونزا نبوده و از ابتداي شكل گيري، متكي بر امكانات و تواناييهاي خارجي بوده است. يكي از ويژگيهاي صنعت وابسته آن است كه امكان خريد و انتقال تكنولوژي خارجي بسيار سريعتر از هر گونه تحقيق و بررسي براي دستيابي به يك تكنولوژي ملي يا داخلي است; بنابر اين، طبيعي است كه رغبت بيشتري از طرف صنعت براي جذب تكنولوژي به جاي تحقيق و در نهايت، خلق تكنولوژي وجود داشته باشد. - 20 نبود اطمينان صنعت به دانشگاه: صنعتگران ما هنوزاين اطمينان و اعتماد را پيدانكرده اند كه مي توانند مسائل ومشكلات خود را از طريق تحقيق وتوسعه و با كمك نيروي انساني متخصص بومي حل كنند، چرا كه در بسياري از موارد پاسخ مناسبي دريافت نكرده اند. نداشتن اطلاع و شناخت صنايع از چگونگي امكانات موجود و توانمنديهاي دانشگاه ها در زمينه هاي تحقيقاتي از يك طرف و گرايش دانشگاه ها به تحقيقات بنيادي از طرف ديگر، موجب شده كه واحدهاي صنعتي از انجام تحقيقات كاربردي در دانشگاه ها مايوس شوند. - 30 نبود فرهنگ مشاوره صنعتي: استفاده از خدمات مشاوران صنعتي مي تواند راهگشاي توسعه صنعتي باشد. چنانچه به سوابق تحصيلي استادان و محققان دانشگاهي نگاه كنيم. درمي يابيم كه تواناييهاي بسيار بالايي براي مشاوره صنعتي در اختيار اما داريم از آنجايي كه فرهنگ مشاوره صنعتي هنوز در ميان صاحبان صنايع ما رواج نيافته است، از اين تواناييها نيز استفاده چنداني به عمل نمي آيد. - 40 توجه ناكافي به آموزش دربخش صنعت: يكي از عوامل موثربر ارتقاي تكنولوژي، آموزش كاركنان شاغل در بخش صنعت است. امروزه در شركتهاي كشورهاي صنعتي، درصد قابل توجهي از فروش، به آموزش و بازآموزي كاركنان اختصاص اين مي يابد امر موجب مي شود كه رابطه بين شاغلان در صنعت و متخصصان دانشگاهي حفظ شود و راهي براي طرح مشكلات باز متاسفانه شود در ايران، اين آموزشها به طور كافي مورد توجه مديران صنايع قرار نگرفته است. مشكلات كارآموزي دانشجويان درايران مشكلات كارآموزي دانشجويان رامي توان به دو بخش تقسيم كرد: مشكلات ناشي از دانشگاه ها ومشكلات ناشي از صنعت الف ) مشكلات ناشي ازدانشگاه ها - 10 كوتاه بودن دوره كارآموزي: مدت زمان اختصاص داده شده به دوره كارآموزي كم بوده ودانشجو فرصت كافي براي كسباطلاعات و مهارتهاي لازم راپيدا نمي كند. - 20 حضور نداشتن استاد راهنما و نبود ارتباط وي با واحد صنعتي در حين كارآموزي: حضور استاد راهنما در واحد صنعتي موجبتشويق و دلگرمي دانشجو خواهدشد و دانشجو خواهد توانست مشكلات احتمالي خود را با وي در ميان گذاشته و نسبت به حل آن اقدام كند. از طرفي، حضور استاد راهنما در واحد صنعتي موجب اهميت بخشيدن به دانشجو خواهد شد و مديران صنايع را نيز نسبت به حضور دانشجو مسئوليت پذيرتر خواهد كرد. متاسفانه استادان راهنما به جهت مشغله زياد و يا اهميت ندادن به اين مسئله، كمتر در واحدهاي صنعتي حضور مي يابند و دانشجو را در كارخانه ها به حال خود رها مي كنند. - 30 تهيه گزارش كارآموزي: اكثر دانشجويان در رابطه با تهيه گزارش كارآموزي هم در جهت روش تهيه آن و هم مسائل مالي مشكل دارند و دانشگاه ها كمك قابل توجهي به آنها نمي كنند. - 40 كمبود منابع اطلاعاتي: كمبود منابع اطلاعاتي ومطالعاتي از قبيل كتاب، جزوه و مشاور در رابطه با پروژه كارآموزي دانشجو، به خصوص در مراكز استانها و شهرستانها. - 50 پايين بودن سطح زبان تخصصي انگليسي: پايين بودن سطح زبان تخصصي در دانشگاه موجب شده كه دانشجويان نتوانند به راحتي اطلاعات مورد نياز خود را از منابع مرجع استخراج كنند. - 60 نحوه ارزيابي كيفيت كارآموزي: معمولا در اكثرمراكز دانشگاهي به ميزان فراگيري و افزايش دانش عملي دانشجو در طي دوره كارآموزي توجه زيادي نمي شود و ارائه گزارش و دادن نمره بيشتر جنبه رفع تكليف به خود گرفته است. - 70 ساير مشكلات: - وجودنداشتن عوامل انگيزشي براي استادان و نبود انگيزه كافي براي دانشجو - مشخص نبودن موضوع كارآموزي و برنامه دانشجو در محيط كار - آشنايي نداشتن با روش علمي تحقيق - نامناسب بودن وقت و زمان كارآموزي با توجه به تعطيلي اعضاي هيات علمي و همچنين تعطيلات برخي از واحدهاي صنعتي در تابستان ب ) مشكلات ناشي از صنعت - 10 پذيرش نشدن كارآموزان ازسوي كارخانه ها و شركتها: اغلب كارخانه ها و شركتهاي بزرگ از پذيرش دانشجويان به عنوان كارآموز خودداري مي كنند و بنابر اين، دانشجويان ناچار مي شوند، پروژه هاي خود را در شركتهاي كوچك و اكثرا غيرمرتبط با تخصص خود بگذرانند. - 20 جايابي: با توجه به روند رو به رشد تعداد دانشجويان و كمي تمايل واحدهاي صنعتي به پذيرش كارآموز، همه ساله تعدادي از دانشجويان با مشكل جايابي مواجه مي شوند. اين مسئله در برخي از مناطق كشور كه تعداد دانشجويان در مقايسه با واحدهاي صنعتي بسيار زياد است، شدت بيشتري دارد. - 3 حضور نداشتن مسئول خاصي. براي راهنمايي دانشجويان درواحدهاي صنعتي: متاسفانه دراكثر واحدهاي صنعتي كه دانشجويان در آنها به كارآموزي اشتغال دارند، فرد آگاه و مجربي براي راهنمايي و رفع مشكلات علمي و فني دانشجويان وجود ندارد. اين مسئله موجب مي شود كه كارآموز براي حل مشكل خود چه از لحاظ فني و چه از لحاظ اداري و اجرايي، سرخورده و مايوس شود. - 40 نبود برخورد صريح بانظرهاي دانشجو: در بسياري واحدهاي صنعتي آن چنان كه بايدبه نقطه نظريات كارآموزان درمورد بهبود روشها و ايده هاي آنها در مورد نكات تكنيكي وفني اهميت داده نمي شود. بي مهري مسئولان واحدهاي صنعتي به كارآموزان، موجب تضعيف روحيه آنها مي شود. - 50 برخوردار نبودن دانشجويان از امكانات رفاهي كارخانه ها و شركتها: اين مورد شامل رفت وآمد، تغذيه و وسايل كار و لوازم ايمني است كه در بسياري از موارد دانشجويان نمي توانند به حد كافي از آنها استفاده نمايند و اغلب در اين موارد گله دارند. - 60 برخوردار نبودن كارآموزي از پشتوانه قانوني: از آنجايي كه هيچ قانون اجرايي خاصي، شركتها و كارخانه ها را ملزم به پذيرش كارآموز نمي نمايد، آنها هم به راحتي از اين امر سرباز مي زنند. - 70 ساير مشكلات: - نبود انگيزه كافي مديران صنعت و ناآشنايي آنها با اهميت كارآموزي - نبود امكانات مناسب و كافي در برخي از واحدهاي صنعتي - وجود برخي از مشخصه هاي خاص در كارخانه ها (در خط توليد ) - هزينه بر بودن كارآموزي (تسهيلات رفاهي ) براي كارخانه ها و شركتها - مشكلاتي كه در برخي از موارددانشجويان در محيط كار فراهم مي آورند. پيشنهادها و راه حلها (ساز وكارهاي اجرايي ) . الف ) در ارتباط بادانشگاه ها: - ادغام پروژه پايان تحصيلي با كارآموزي بااين هدف كه كارآموزي به صورت تخصصي تر دنبال شود. در اين صورت لازم است به هنگام دفاع دانشجو از پروژه خود، يك متخصص نيز از صنعت مربوطه در هيات داوري حضور داشته باشد و بهتر است كه اين دفاع به صورت سمينار و با حضور ساير دانشجويان صورت گيرد. - لزوم گذراندن حداقل يك ترم كارآموزي (ترم آخر، قبل ازفارغ التحصيل شدن ) اين، ميزان در برخي از كشورها يكسال است (سال آخر قبل از فارغ التحصيلي ). - برقراري تسهيلات لازم از سوي دانشگاه ها براي حضور و بازديد استادان راهنما از محل كارآموزي، شامل وسيله رفت وآمد و پرداخت حق الزحمه، به طوري كه استادان راهنما موظف باشند هر دو هفته يك بار، يك روز كامل در محل كارآموزي دانشجويان حضور يافته و آنها را راهنمايي كنند. - معرفي دانشجويان نمونه دردوره هاي كارآموزي براي تشويق آنها و ايجاد انگيزه در سايردانشجويان. - معرفي دانشگاههاي دانشگاه هايي نمونه، كه در امر سازماندهي و مديريت كارآموزي دانشجويان توفيق بيشتري داشته اند، مشابه مواردي كه دانشگاه هاي نمونه در امر تحقيقات معرفي مي شوند. - ارائه گواهي مهارت فني به دانشجوياني كه دوره كارآموزي و پروژه خود را با موفقيت گذرانيده اند (با تاييد واحد صنعتي مربوطه ). - در ارائه نمره پروژه كارآموزي، به انضباط، خلاقيت و علاقه به كار كارآموز توجه شود (با تاييد واحد صنعتي مربوطه ). - ارائه برنامه كار دانشجو، طي يك برنامه زمانبندي شده، قبل از شروع كارآموزي و توجيه آنها نسبت به مسئله كارآموزي، ازجمله اهميت كارآموزي و مقررات و ضوابط محل كارآموزي و دخالت نكردن در امور مديريت - دادن آموزش كافي به دانشجويان قبل از شروع دوره كارآموزي در زمينه هاي روابط صنعتي، روش تحقيق و شيوه هاي گزارش نويسي. - تعيين موضوع كارآموزي با هماهنگي استاد و سرپرست كارآموزي، به طوري كه با هدايت استاد راهنما، كارآموز به مكاني مناسب از لحاظ كاري و مطابق با ذوق و استعدادش راهنمايي شود. ب ) در ارتباط با صنعت - ملزم نمودن واحدهاي صنعتي به پذيرش كارآموزان بر اساس يك مصوبه قانوني - معرفي واحدهاي صنعتي نمونه كه امكانات و تسهيلات بيشتري براي كارآموزان در نظر گرفته ودر زمينه اجراي برنامه كارآموزي با دانشگاه ها همكاري مي كنند. - واحدهاي صنعتي در مورد حضورو غياب و مرخصي، با كارآموزان مطابق نظام اداري خود رفتار كنند و نتيجه حضور و غياب دانشجو ( كارآموز ) را هر ماه يك بار به دانشگاه مربوطه اعلام كنند. - معرفي دانشجويان نمونه به دانشگاه (دانشجوياني كه با علاقه كار مي كنند و انضباط و اخلاق را در محيط كا ر رعايت مي كنند ) - مسئولان فني در واحد دانشجويان صنعتي، را در طول دوره كارآموزي مرتبا ارزيابي كنندو پيشرفت يا پيشرفت نكردن كار آنها را هر يك ماه يك بار به دانشگاه مربوطه گزارش دهند. - واحدهاي صنعتي، خدمات رفاهي لازم، از جمله رفت و آمد، يك وعده غذا، وسايل و تجهيزات مورد نياز و حق الزحمه مناسبي در حد امكانات خود، در طول دوره كارآموزي، به كارآموز اختصاص دهند. - تعيين يك مسئول فني براي كارآموزان در هر واحد صنعتي ومعرفي او به دانشگاه يادانشگاه هاي مربوطه براي ايجادهماهنگي با استاد يا استادان راهنما و نظارت بر فعاليتهاي كارآموزان - احترام گذاشتن به نظرها وپيشنهادهاي دانشجويان به منظور ايجاد حس كنجكاوي و ايجادانگيزه در آنها و تا حد امكان آشنا ساختن آنها با اصول مديريت و نحوه رفتار كاري وحتي واگذاري مسئوليت به آنها (در صورت تمايل مديريت واحد صنعتي ) به، طوري كه دانشجويان در اين زمينه ها نيز (علاوه بر مسائل فني ) مهارت كافي پيدا كنند. - اختصاص امتيازهاي تشويقي ازجمله تخفيفهاي مالياتي ياافزايش سهميه ارزي به واحدهاي صنعتي، به نسبت جذب كارآموز (متناسب با بزرگي و كوچكي آنها ). محمدنقي مهدوي