Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750428-1690S1

Date of Document: 1996-07-18

در 2 ماه اول امسال نرخ تورم در شهرها به /30درصد 8رسيد . سرويس اقتصادي: نرخ تورم در مناطق شهري كشور در 2 ماه اول امسال /30 8درصد اعلام شد. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در ارديبهشت ماه /30 8امسال درصد اعلام شد. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، شاخص بهاي كالاهاو خدمات مصرفي در ميدان مناطق شهري كشور در ارديبهشت ماه امسال به عدد /433 3رسيد و نسبت به ماه قبل از /0 1آن درصد كاهش يافت. شاخص مذكور در مقايسه با ماه مشابه /26 4پارسال درصد بالاتراست حال آنكه در ارديبهشت ماه سال 74 در مقايسه با ارديبهشت ماه سال 73 /58 8معادل درصد افزايش نشان مي داد. طي دو ماه اول امسال متوسطشاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره /30 8مشابه پارسال درصد افزايش داشته است. برپايه اين گزارش، درارديبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال شاخص بهاي گروه خوراكيها آشاميدنيها و /22 5دخانيات درصد گروه /49 5پوشاك درصد گروه مسكن سوخت و /28 8روشنايي درصد گروه اثاث و كالاها و خدمات مورداستفاده در /23 8خانه درصد گروه حمل و نقل و /14 8ارتباطات درصد گروه درمان و /37 1بهداشت درصد گروه تفريحات تحصيل و /36 5مطالعه درصد و گروه كالاها و خدمات /23 4متفرقه درصد افزايش يافته است.