Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750427-1602S1

Date of Document: 1996-07-17

يكي داستاني است پر آب چشم (بخش آخر )باران كه آب نمي شود! آيا تاكنون تصور كرده ايد كه اگر به مدت چند روز آب در شيرهاي منزلتان جاري نباشد چه وضعيتي خواهيد؟ داشت ميزان آب تصفيه شده درتهران پارسال 777 هزار مترمكعب و آب فروش هزار 431رفته متر مكعب بوده است. جمع آوري و مجازكردن بيش ازهزار 20 انشعاب غيرمجاز دربرنامه هاي امسال پيش بيني شده است. آيا يادتان مي آيد كه آخرين بار آب آپارتماني كه درآن ساكن هستيد چه زماني و براي چه مدت قطع يادتان؟ شد هست چه وضعيتي براي شما پديد؟ آمد چه حالي پيدا؟ كرديد با اينكه مي دانستيد تا چند ساعت ديگرشيرهاي آب منزلتان پرخواهد شد، باز هم نگران بوديد. اينطور ؟ نيست آيا تاكنون تصور كرده ايد كه اگر به مدت چند روز آب در شيرهاي منزلتان جاري نباشد چه وضعيتي خواهيد؟ داشت آيا تاكنون به اين فكر افتاده ايد كه زندگي در شهر بدون وجود آب و بدون لوله كشي آب چگونه خواهد؟ شد يك خانم كارمند مي گويد: اگر حتي به مدت يك شبانه روز آب نباشد بايد زندگي را تعطيل كرد. وي مي افزايد: انصاف داشته باشيم و آب را هدرندهيم. باد سبكي كه از روي درياچه سد كرج گذشته و نم آلود است خود را به تن درختان حاشيه جاده چالوس مي زند و راه خود را به سمت شكوفه ها ادامه داده و به آنها شكوفه هاي مي رسد بي خيال لبخندي از سر شوق مي زنند و چشم مسافران در حال عبور را خيره مي كنند. خورشيد كه دلش مي خواهد شاهد لبخند شكوفه ها و چشمهاي خيره مسافران باشد سماجت مي كند و مي خواهد در برابر هجوم بي امان ابرهاي سياه پايداري كند. ابرهاي سياه زورشان بيشتر است و خورشيد را پس مي رانند. باد كه اينك سنگين است ابرها را به هم مي زند، آسمان فرياد مي زند و باران مي بارد. باران درياچه سد را بيش از پيش پر آب مي كند. يكي از مسافران ميني بوس كه از چالوس به تهران مي آيد به همراهش مي گويد: ببين، آب سد تا چه اندازه بالا آمده است. باز هم مي گويند آب كم است، كمتر مصرف كنيد و... به حسن مهرابلي مدير امور تامين آب تهران مي گويم: بعضي از شهروندان تهراني مي گويند، امسال در فصل زمستان و بهار بارندگي خوب بوده است و درياچه سدهاي كرج، لتيان و لار را ديده اند كه آب زيادي در خود ذخيره كرده اند، بنابراين نبايدامسال كمبود آب در شهر تهران جدي باشد. مي گويد مهرابلي: ميزان بارش برف و باران درمسئله آبرساني به شهر تهران به ويژه از نظر اينكه زيادتر از حد مورد نياز باشند تاثير چنداني مدير ندارد امور تامين آب شهر تهران مي افزايد: از يك سو گنجايش سدهايي كه براي آبرساني شهر تهران احداث شده اند محدود است و از طرف ديگر مسئله مهم انتقال آب از سدها به شبكه ها لوله كشي در شهر تهران و توليد آب تصفيه شده است. بنابراين برف و باران آب شرب نمي شوند. مهرابلي مي گويد: اگر ميزان بارش برف و باران كمتراز اندازه مورد نياز و گنجايش سدها باشد، آن سال كم آبي و بحران خواهيم داشت و اگر بيشتر باشد تنها به رفع بحران كمك مي كند، ولي مشكل را حل نمي كند. آب از كجا تامين مي شودشهروندان تهراني روزانه 2127 هزار مترمكعب آبمصرف مي كنند و براساس آمار در دسترس آب موردنياز شهر تهران امسال 791 ميليون مترمكعب خواهد شد. ازخسرو رفيعي مدير روابط عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي پرسم، آب شرب و بهداشتي مردم تهران از چه منابعي تامين؟ مي شود مدير روابط عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي گويد: از كل آب مورد نياز شهروندان تهراني 24 درصد آن كه معادل 186 ميليون مترمكعب است از منابع زيرزميني كه به وسيله 120 تا 150 حلقه چاه و 76 درصد آن كه معادل 605 ميليون مترمكعب است از سدهاي كرج و لتيان تامين مي شود. وي مي گويد: براي انتقال آب به شهروندان تهراني هزار 179 متر لوله گذاري اصلي و 41 هزار متر لوله گذاري فرعي انجام شده است. براي انتقال آب سدها به تهران نيز 161 كيلومتر خطوط فولادي و تونل وجود دارد. آب هدر مي رودبراساس گزارش سازمان آب و فاضلاب تهران پارسال 810 هزار مترمكعب آب خام براي استفاده شهروندان تهراني توليد شده است كه هزار 777 مترمكعب آن تصفيه شده است. بنابه همين گزارش از كل آب تصفيه شده 431 هزارمترمكعب آن يعني معادل 45 درصد آن فروش رفته است. به عبارت ديگر از هر 100 ليتر آب تصفيه شده 55 درصد آن به فروش نرفته است و بخش زيادي از اين ميزان هدر رفته است. مهرابلي. مي گويد: شبكه آبرساني تهران عمري نزديك به 32 سال دارد و به همين دليل فرسوده است و موجبهدر رفتن آب مي شود. به گفته مهرابلي 5 درصد از هدر رفتن آب را مي توان به انشعابات غيرمجاز نسبت داد. از خسرو رفيعي مي پرسم: استاندارد مورد قبول براي هدررفت آب در كشورهاي پيشرفته چقدر است و براي شهر تهران چقدر مورد قبول است. وي مي گويد: كمترين هدر رفت آب در شبكه آبرساني شهري را مي توان در ژاپن و فرانسه مشاهده كرد كه هدررفت در آنها 5 درصد است. براي شهر تهران اگردرميان مدت بتوانيم هدر رفت آب را به 15 درصدكاهش دهيم براي ما قابل قبول است. مهندس مهرابلي مي گويد: سازمان آب و فاضلاباقدامات اجرايي براي ترميم و تعويض شبكه آبرساني شهر تهران را آغاز كرده اين است اقدام نياز به سرمايه گذاري كافي دارد. با توجه به اينكه منابع درآمدي دولت در سالهاي اخير كاهش يافته و از سوي ديگر اين منابع بايد براي سرمايه گذاري زيربنايي در سطح ملي اختصاص يابد، ناگزير بايد بخشي از هزينه هاي مورد نياز را شهروندان تهراني بپردازند. آب راآلوده نكنيم در ضربالمثل هاي ايراني هر كاري را كه بخواهند آسان جلوه دهند، مي گويند اين كار مثل آب خوردن مي ماند. اما در شرايط كنوني بايد اعتراف كرد كه يكي از دشوارترين كارها تامين آب آشاميدني براي شهروندان است. مهار و جمع آوري آبها در پشت سدها، بالا آوردن آب از اعماق زمين، انتقال آنها به داخل شبكه ها و تونلها و توزيع آن در شهر يكي از دشواريهاي كنوني بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران است. آيا انصاف است كه آب شهروندان را آلوده سازيم. مهرابلي مي گويد: يكي از مشكلات اساسي آبرساني به شهر تهران در شرايط حاضر اين است كه بعضي از افرادي كه براي تفريح به سواحل درياچه سدهامي روند آب را آلوده مي كنند. وي مي افزايد: آب آلوده درياچه سدها به داخل اعماق زمين نفوذ كرده و آبهاي منابع زيرزميني را نيز آلوده مي كنند. آيا انصاف؟ است برنامه هاي آتي . خسرو رفيعي مدير روابط عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با اشاره به اينكه رساندن آب شرب سالم به شهروندان تهراني از هدفهاي عمده سازمان آب و فاضلاب تهران است، برنامه هاي متنوع اين سازمان را به شرح زير برمي شمرد: تصفيه و ذخيره سازي آب منتقل شده از سدها به تهران و آب تامين شده از چاهها با صرف تن 4250 مواد شيميايي ( تن 2500 كلرور فريك 1000 تن كلر مايع يكتن هيپوكلريت سديم 700 تن آهك هيدراته و 25 تن آب ژاول ) در تصفيه خانه هاي جلاليه (شماره يك ) با /2 7ظرفيت متر مكعب در ثانيه كن (شماره دو ) با ظرفيت 10 متر مكعب در ثانيه تهرانپارس (شماره سه ) با ظرفيت متر 5 مكعب در ثانيه تهرانپارس (شماره چهار ) با ظرفيت 4 متر مكعب در ثانيه و همچنين كلريناتورهاي تعبيه شده، تصفيه و بهداشتي مي گردد. به منظور تهيه مطمئن مواد شيميائي مورد نياز در تصفيه آب، از آغاز كار اقدام به تاسيس و بهره برداري از كارخانجات تهيه مواد شيميائي شده است كه در حال حاضر علاوه بر توليد و تامين نياز تصفيه خانه ها (به جز گاز كلر كه توليدات كارخانه فقط بخشي از نياز را تامين مي نمايد ) مازاد توليدات كارخانه به مصرف كنندگان غير فروخته مي شود. ظرفيت مخازن در ابتداي سال 1553000 متر مكعب ( واحد 45 مخزن ) است كه با توجه به بهره برداري رسيدن مخازن شهيد محلاتي (شماره ) 75 به حجم متر 20000 مكعب كارگر شمالي (شماره ) 61 به حجم 20000 متر مكعب تهرانپارس (شماره ) 71 به حجم 20000 متر مكعب و شريعتي (شماره ) 66 به حجم 17000 متر مكعب تا پايان سال مخزن 49تعداد با حجم 1630000 متر مكعب در دست بهره برداري خواهد بود. با توزيع آب از طريق هشت هزار كيلومتر شبكه و 812 هزار رشته انشعاب جمعيتي بالغ /7 2بر ميليون نفر تحت پوشش خواهد بود. تامين آب: در يك برنامه ريزي ميان مدت، تامين آب از منابع زيرزميني تهران به ميزان 8 متر مكعب در ثانيه و با زمانبندي چهارسال (شروع 72 و خاتمه ) 75 هر سال دو مترمكعب در ثانيه پيش بيني شده بود كه تاكنون طبق برنامه اجرا شده است و در سال 1375 باصرف 11981 ميليون ريال سي ونه حلقه چاه با دبي جمعا 3 مترمكعب در ثانيه حفر و تجهيز و تكميل شده و تعداد 17 حلقه چاه در ادامه توسعه و جايگزيني چاههاي موجود حفاري خواهد شد. انتقال آب سد لار از طريق تونل لوارك - سوهانك و احداث تصفيه خانه پنجم تهران با /7 5ظرفيت متر مكعب در ثانيه (قابل توسعه تا 15 متر مكعب در ثانيه ) نيز در برنامه هاي ميان مدت تامين آب تهران پيش بيني شده است كه در سال 1375 با اعتبار 43472 ميليون /12 5ريال درصد از عمليات اجرائي تصفيه خانه انجام خواهد شد. انتقال آب: در سال 1375 با اعتبار 43357 ميليون ريال مجموعا 61 كيلومتر خطوطآبرساني وجمع آوري آب چاهها به اجرا درمي آيد. با اعتبار 6500 ميليون ريال تقريبا 5 متر مكعب در ثانيه تلمبه خانه ها افزايش مي يابد. احداث 750000 متر مكعب مخازن ذخيره آب آشاميدني در دست مطالعه و اجراست كه در سال 1375 با اعتباري بالغ بر 18762 ميليون ريال عمليات اجرائي 148200 متر مكعب آن در دست اجرا خواهد بود كه چهار واحد آن جمعا با حجم 77000 متر مكعب به بهره برداري خواهد رسيد. بازسازي شبكه توزيع: با توجه به قدمت و گذر از عمر مفيد شبكه هاي آب آشاميدني در تهران و به منظور جلوگيري از هدر رفتن آب ناشي از فرسودگي شبكه، بازسازي شبكه هاي قديمي و فرسوده ضرورت حتمي دارد و طبق برنامه حداقل 200 كيلومتر از شبكه با اعتباري بالغ بر 37310 ميليون ريال بازسازي خواهد شد كه تاثير آن در كاهش آب به حساب نيامده نزديك به يك درصد خواهد بود. جمع آوري و مجاز نمودن بيش از بيست هزار انشعاب غيرمجاز در برنامه هاي سال 1375 پيش بيني شده است كه تاثير آن در كاهش آب به حساب نيامده نزديك به دو درصد خواهد بود. تعداد 123000 كنتور تعمير و يا تعويض دوره اي خواهدشد كه تاثير آن در كاهش آب به حساب نيامده نزديك به يك درصد خواهد بود. توسعه شبكه توزيع: توسعه جمعا 412 كيلومتر شبكه در سطح تهران با اعتباري بالغ برميليون 67008 ريال پيش بيني شده است كه ميزان 245 كيلومتر آن با اقطار كمتر از 400 ميليمتر توسط شركتها و نواحي مستقل انجام خواهد شد. واگذاري و نصب 20000 رشته انشعاب جديد پيش بيني شده است كه هزينه نصب آنها بالغ بر 4400 ميليون ريال خواهد بود.