Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750423-1431S1

Date of Document: 1996-07-13

مرگي مرموز و تدريجي! آيا شما هم اين را انتخاب؟ كرده ايد ميليون 12 از نوجوانان و جوان 30 11 تا ساله كشور سيگار مي كشندو تلفات روزانه سيگار در كشورنفر 140 و در سال 50 هزار نفراست در مقابل فشار مجامع علمي ودانشمندان، كمپانيهاي توليدكننده سيگار با استعانت ازدموكراسي اعلام كردند ما فقطمي توانيم روي پاكتهاي سيگار قيدكنيم: مصرف سيگار براي سلامتي زيان آور است تا افراد آگاهانه دست به انتخاب مرگ بزنند سيگار به مفهوم عام استعمال دخانيات كه به حق آفت زمان نام گرفته به صورت يك مشكل اصلي جامعه انساني درآمده است ويكي از مظاهر شوم استثمار استعمار، و استحمار به حسابمي آيد. بدون مبارزه عليه استعمال دخانيات مبارزه برعليه آلودگيهاي محيط زيست مفهوم جدي به خود نمي گيرد. از زمان پيدايي توتون و نطفه دود، نزاع بين طرفداران ومخالفان استعمال آن نيز بسته شدو در حدود پنج قرن گذشته كه دودكشي در اروپا، آسيا و آفريقا و... رو به گسترش نهاده بود گاهي به صورت افتخار توسط حاكمان مطرح مي شد و گاهي به عنوان يك پديده شوم مورد هجوم واقع مي گرديد، تا اينكه در قرن بيستم علوم تجربي از ضررو زيان فيزيولوژيكي، بيولوژيكي و اجتماعي سيگار كاملا مطلع گرديد و نخستين گلوله مخالفت با استعمال دخانيات وقتي در سال 1954 رها شده كه هاموند و هورن از انجمن مبارزه سرطان امريكا نتيجه 24 ماه تحقيق خويش را بر روي 178783 نفر به اين صورت اعلام كردند كه افراد سيگاريها 10 برابر بيشتر از غير سيگاريها به سرطان ريه دچار شدند و جان خود را از دست از دادند آن پس جنگ ويژه اي بين دانشمندان و كمپانيهاي توليد كننده سيگار كه در يكي دو قرن گذشته در اشاعه و ترويج دخانيات در بين قشرهاي مختلف انساني ريشه اي عميق دوانيده اند درگرفت، در اين منازعه توليد كنندگان دخانيات همواره با ابزار ( دموكراسي ) موردحمايت دولتمرداني كه خود زائيده كمپانيهاي بزرگ از جمله كمپانيهاي دخانيات بودند واقع مي شدند ولي هر بار كه با استناد قوي علمي دانشمندان مواجه مي شدند به ناچار گامي به عقب بر مي داشتند. مثلا در توجيه ترويج سموم دخاني در بين افراد جامعه و جهت خنثي كردن استناد علمي دانشمندان با استعانت از دموكراسي به اين عقب نشيني پرداختند كه در روي پاكتهاي سيگار جمله اي به اين مفهوم (سيگار براي سلامتي شما زيان آور است ) ثبت كنند و مردم با آگاهي بدان در بكارگيري يا خودداري از استعمال آن مخير باشند در حالي كه خود آن را گوشزد كردند دموكراسي را نيز رعايت نمودند. ولي دانشمندان با تكيه بر مفاهيم اجتماعي و اين بيت شاعر شهير ايراني سعدي (... چو عضوي به درد آورد روزگار، دگر عضوها رانماند قرار.. ) سكوت ننموده بلكه با غرش بيشتر در خنثي سازي ابعاد منفي دموكراسي به پيش رفتند چرا صدمه به هر عضوي ديگر اعضاء را مستقيما و يا غير مستقيم متاثر مي سازد تا اينكه كمپانيهاي مذكور هر بار عقبنشيني را تا آنجايي پيشه كردند كه آمار و ارقام حكايت از آن دارد كه در كشورهاي مهم توليد و اشاعه دخانيات مصرفش در چند دهه گذشته به اندازه يك سوم كاهش يافته است تا جايي كه دو كارخانه بزرگ سازنده سيگار در امريكا (فيليپ موريس سازنده سيگار مارلبورو و آر. جي. نابيسكو سازنده وينستون در پي مبارزه انجمنهاي پزشكي و جمعيت هاي بهداشتي و دولت امريكا با مصرف سيگار در آن كشور كه به عنوان بزرگترين عامل بيماري و مرگ شناخته شده است تصميم گرفتند كه به كارهاي ديگري از جمله تهيه كالباس، سوسيس، بيسكويت وبادام زميني بوداده بپردازند. با توجه به اينكه اين عقبنشيني همچنان ادامه دارد، برعكس مصرف آن در كشورهاي عقب نگهداشته شده يا در حال توسعه و همچنين در كشورهاي بلوك شرق سابق به ميزان فوق العاده زيادي افزايش يافته است. متاسفانه پس از چندين دهه شعار تبليغاتي فوق در پشت پاكتهاي سيگار به زبان فارسي نيز درج شده و برخي دست اندركاران اين امر در جامعه، به جاي حفظ سلامت جامعه خواسته يا ناخواسته به صورت عامل كمپانيهاي توليد دخانيات در جهت بيمار كردن جامعه خويش وارد عمل شدند به طوري كه در سمينار پخش، فروش ومبارزه با قاچاق دخانيه در مجتمع عصر انقلاب در حضور چند تن ازنمايندگان مجلس شوراي مقامات اسلامي، قوه قضائيه، نيروهاي انتظامي و مديران كل دخانيات يكي از مسئولان اعلام كرد كه براي جلوگيري از قاچاق سيگار بايد بر واردات دستگاه و تكنولوژي اين صنعت تاكيد داشت و كارخانه هاي سيگار را افزايش داد به همين دليل يك كارخانه سيگارسازي در رشت در حال احداث است. ملاحظه مي شود در حالي كه اصل استعمال دخانيات زير سوال قرار دارد مسئولان ما به تغيير شكل آن همت مي گمارند. بسياري از دست اندركاران و هموطنان پايبند و دلسوز و شجاع به ويژه آن عزيزاني كه در مطبوعات فعاليت دارند حركت بسيار منطقي جهت ارائه آمار و ارقام مربوط به مضرات دخانيات را در سالهاي اخير به طور جدي آغاز كردند و به طور گسترده وارد ميدان هم شدند از بعد بهداشت و درمان و هم از نظر اقتصادي موضوع را با جديت به نقد گرفته و در رسانه هاي گروهي انعكاس دادند كه بخشي از آن در ذيل مي آيد. رابطه استعمال دخانيات بابيماريهاي مختلف - براساس يك تحقيق انجام شده بر /4 5روي ميليون نفر از مردم امريكا ثابت شده كه عامل اصلي بيش %از 30 از سرطان خون در امريكا مصرف دخانيات مي باشد (اطلاعات /12/71 ). 4 - ترك سيگار موجب تقويت بنيه جسمي افراد سيگاري مي شود و در نتيجه با چاقي همراه است. (دانشمند مهرماه ). 1371 - مواد اكسيد كننده موجود در دودسيگار مي تواند مواد ضد اكسيدان نظير ويتامين - ث، ويتامين ئي يابتاكاروتن طبيعي موجود در خون را از بين برده و در نتيجه موجبآسيب A. N.D شوند. به همين دليل محققين به اين نتيجه رسيدند كه استعمال دخانيات در والدين موجب بروز بيماريهاي ژنتيكي نظير نارسائيهاي بيماريهاي قلبي، سرطان خون و غددهاي حاشيه چشم در كودكان گردد. (/2/73 20اطلاعات /1/73 27و). - در پي اعلام نظر هفت شركت سيگار سازي امريكا مبني برعدم اعتيادآور سيگار، شركت تنباكوي براون ويليامسون اسنادمربوط به اعتيادآوري سيگار وارتباط آن با انواع بيماريها رااعلام داشت. شركت مذكور اين موضوع را نزديك به 30 سال پنهان نگهداشت. (/2/73 20اطلاعات ).- رئيس نظام پزشكي امريكا سيگاررا در رديف مواد مخدر توصيف كرده و از طرف انجمنهاي مختلف كلاسهاي رايگان براي تعليم روش ترك سيگار داير كرده است و دولت فدرال امريكا پرداخت هرگونه اعانه را به اين كلاسها به عنوان هزينه اي مي تواند از ماليات كسر شود به حساب آورده است. (/1/73 28 همشهري ).- سيگار Cد6 800 حرارت هزار ماده سمي توليد مي كند كه وارد ريه مي شود و %حدود 90 افراد مبتلا به سرطان ريه سيگاري اند. با برآورد ارائه شده توسط جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات... دولت 4 برابر سودي كه از ماليات دخانيات به دست مي آورد صرف درمان بيماران مبتلا به امراض ناشي از سيگار در بيمارستانها مي كند. (/2/73 6همشهري ). - نيكوتين و منواكسيد كربن باآسيب به لايه هاي داخلي عروق قابليت نفوذ پذيري آن را نسبت به مواد جاري خون و بخصوص به ليپوپروتئينها تغيير مي دهند و در پيشرفت آتروسكلروزيس (سفت و سخت شدن و تجمع چربي فراوان در ديواره عروق عضلاني متوسط ) كمك مي كند. در استعمال دود هر سيگار حدود 2 ميلي گرم نيكوتين به بدن شخص وارد مي شود. نيمه عمر نيكوتين حدود- 30 110 دقيقه است 8 70 تا ثانيه پس از استنشاق دود سيگار نيكوتين به مغز مي رسد و پس از 15 تا 30 ثانيه به انگشت بزرگ پا مي رسد. (/2/73 4اطلاعات ). - انجمن مبارزه با دخانيات آلمان اعلام كرد كه در ثانيه 13هر يك نفر سيگاري جان خودرا از دست مي دهد و در آلمان ساليانه 150 هزار نفر در اثر استعمال دخانيات تلف مي شوند. (/8/73 23رسالت ). - سالانه 160 هزار نفر در تركيه به علت ابتلا به بيماريهاي ناشي از مصرف سيگار جان مي بازند. (/10/71 28كيهان ). - مك لايزن هنرپيشه امريكايي كه مبلغ سيگار مارلبورو بود و 25 سال نيز سيگار دود مي كرد سرانجام با بيماري سرطان ريه در 51 سالگي درگذشت. - بنابه گزارش راديو امريكاسيگار حاوي 700 ماده افزودني است كه دست كم در بين ماده 13آنها شيميايي مضر وجود دارد. (/2/73 6حوادث ). - يك گزارش آژانس حفظ محيط آمريكا اعلام كرد كه سيگار با 43 ماده شيميايي خطرناك نه تنها به سيگاريها زيان مي رساند بلكه در افراد غيرسيگاري به ويژه كودكان يك عامل سرطان زا به حساب مي آيد و ساليانه نفرغيرسيگاري 3000 مبتلا به سرطان ريه بدين طريق از بين مي روند. همچنين گزارش، آماري به شرح زير ارائه داد كه: - 1 ساليانه 37 هزار مورد مرگ ناشي از سكته در افراد غيرسيگاري كه در معرض دود سيگاريها بودند گزارش شد. - 2 دود سيگار سبب تشديد آسم در يك ميليون كودك شد. - 30 3 هزار مورد عفونت نايژه ها ذات الريه و ديگر عفونت هاي مجاري تنفسي در كودكان كمترازيك سال ونيم كه ناشي از دود سيگار والدين آنهاست گزارش شد. (دانشمند فروردين ماه ). - 72 نتيجه تحقيقات هاف استتر و همكارانش نشان داد كه افزايش در ميزان سوخت و ساز در بدن سيگاريها به ميزان % نسبت 10 به غيرسيگاريها افزايش دارد و با تحريك عصبي سمپاتيك به وسيله نيكوتين مقدار انرژي بيشتري در سيگاريها تلف مي شود. (دانشمند تيرماه ) 68 - در ايالات متحده 50 ميليون سيگاري /1 5روزانه ميليارد نخ سيگار دود مي كنند و يكصد ميليون نفر نيز ناخواسته دودهاي سيگار را مي بلعند. نيكوتيني كه در بدن غيرسيگاريها وارد مي شود به كوتينين تبديل مي شود كه اندازه گيري آن در خون و ادرار آسان است. يك بررسي بر روي 663 غيرسيگاري در نيويورك نشان داد كه در %ادرار 91 آنها كوتينين وجود داشت. - نيكوتين موجب آزاد شدن دوپامين مي شود كه اين خود يك پيش ماده ( نورادرانالين ) كه ماده اي محرك است مي باشد. نتيجتا سيگاريها در صورت عدم دسترسي به سيگار دچارافسردگي مي شوند و براي جبران آن نياز به نيكوتين دارند. (دانشمند تيرماه ) - 72 سيگار از تراكم مواد معدني و كلسيم در استخوان مي كاهدو آن را شكننده و نرم و كم دوام مي كند و بر روي دندانها نيز اثر مشابه اي وارد مي سازد. (/7/72 27همشهري ) آمار و ارقام اقتصادي مصرف دخانيات - مدير عامل دخانيات ايران اعلام كرد كه در سال 72 در ايران 30 ميليارد نخ سيگار مصرف شده كه ميليارد 12 آن داخلي و 18 ميليارد آن وارداتي بوده است. وي اعلام كرد كه مصرف سرانه سيگار در /1 5ايران در آمريكا 7 وژاپن 9 نخ در روز است و مطابق براورد تخميني مصرف سيگار در دنيا 3 نخ در روز مي باشد. (/2/73 6 همشهري ). - ميزان مصرف سيگار فرانسويها در 9 ماه اول سال نسبت 1993 به /3 3 سال 1992 درصد كاهش داشت كه اين پديده را ناشي از وضع قانون منع استعمال سيگار در اماكن عمومي و افزايش ماليات تا 30 درصد مي دانند. (/8/72 12همشهري )- مصرف سيگار در آمريكا و اروپا روبه كاهش است مثلا در سال 1994 در %آمريكا 25 جمعيت سيگاري بودند در صورتي كه در 1965 42 %سال آنها سيگار مي كشيدند. در ايتاليا مصرف سيگار از 104 ميليارد نخ در سال 1986 به 89 ميليارد نخ در سال 1990 كاهش يافت. بر عكس در كشورهاي بلوك شرق و جمهوريهاي تازه به استقلال رسيده و چين مصرف سيگار به سرعت در حال افزايش است. مثلا چين با مصرف ساليانه ميليارد 1600 نخ سيگار و اروپاي شرقي و جمهوريهاي شوروي سابق با 700 ميليارد نخ (%كه 20 از مصرف همه كشورهاي اروپاي غربي %و 40 از مصرف آمريكا بيشتر است ) به صورت بازار بسيار پر رونقي براي توليدكنندگان دخانيات آمريكا و اروپاي غربي نظير فيليپ موريس، جي آر. رينولد، شركت انگليسي - آمريكايي توباكو ( بات ) گروه، آلماني (ريمتسما ) و شركت فرانسوي (سيتا ) درآمد. در اين راستا شركت فيليپ %موريس 56 بازار دخانيات چك %و 25 بازار مصرف دخانيات مجارستان را به انحصار خود درآورد و با خريد يك كارخانه توليد سيگار روسي در ژوئن 1993 به مبلغ ميليون 60 دلار و /3 5اختصاص ميليون دلار ديگر درقزاقستان به منظور توليد توتون و %خريد 51 سهام شركت اوكراين ( كاركوتوباكو ) دامنه فعاليت خود را در اين زمينه گسترش داد. علاوه بر فعاليت شركت فوق، شركت انگليسي ( بات )% سهام 65 توليدكننده اوكراين (موسسه پري كولي توباكو ) را در اختيار گرفت و شركت ريمتسما آلماني نيز در توليد سيگارهاي وست و داويدوف با ظرفيت 20 ميليارد نخ فعال است. فعاليتهاي شركتهاي خارجي در كشورهاي فوق الذكر به گونه اي است كه شركتهاي توليدي داخلي در حال متوقف شدن مي باشد. (/5/73 5 همشهري ). - ازسال 1964 تا 1994 در %آمريكا 27 از شمار سيگاريها كاسته شد ودر همين هنگام 70 ميليون نفر بر جمعيت آن كشور افزوده شد. تبليغات به مورد دولت آمريكا موجب شده %كه 72 از درامد توليدكنندگان سيگار كاهش يابد و اين كاهش همانطوري كه در بالا ذكر شد با سرمايه گذاري اين كمپانيها در كشورهاي چك، روسيه، قزاقستان و حتي چين نه تنها زيانهاي فوق را جبران كردند بلكه بردرآمد جاري خود افزودند. دولت آمريكانيز با كمك مالي خود سعي در انتقال اين كارخانه ها به كشورهاي ديگر دارد. (/1/73 28 همشهري ). - آقاي مدرس زاده عضو هيات امناء جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات اعلام كرد كه تلفات افراد سيگاري در ايران روزانه نفر 140 و در سال به 50 هزار نفر مي رسدميليون 120 نفر از جمعيت 60 ميليون نفري كه ميانگين سن آنهاسال 3011 است آلوده به سيگارند. شركت مارلبورو در سال 72 تنها در مشهد 40 ميليون تومان خرج تبليغاتي براي مصرف مارلبورو هزينه كرد. شركت راشدين كه در كشور دوبي مستقر است در سال 72 به دليل صادرات بسيار زياد سيگار به ايران 40 ميليون دلار از كمپاني مارلبورو جايزه دريافت كرد. وي افزود پس از خارج شدن توليد و واردات سيگار از انحصار دولت و شركت دخانيات ايران، واردات سيگار توسط افراد حقيقي و حقوقي چنان گسترش يافت كه تنوع سيگار را در كشور به 150140 نوع افزايش داد. وي اضافه كرد كه شركت آمريكايي توليد دخانيات در سال 71 با 9 ميليارد دلار سود خالص انحصار تجارت جهاني سيگار را در دست خود نگهداشت. (/2/73 6همشهري ). - در ايران 28 هزار هكتار از اراضي مستعد تحت پوشش گياه توتون است. (/2/73 6همشهري ) - در حالي كه كه مصرف دخانيات در كشورهاي پيشرفته تا حدي تحت كنترل قرارگرفت ولي كشورهاي روبه رشد روزبه روز بي رحمانه تر مورد سوء استفاده قرارمي گيرند و به صورت بازار پرسودي براي فروش بيشتر مواد دخاني درمي آيند. كشورهاي درحال توسعه در حالي كه با مشكل بيماريهاي واگيردار و فقر غذايي مواجهند منابع مالي و نيروي عظيم انساني راصرف خريد دخانيات مي كنند. (/2/70 4 اطلاعات ). - در آمريكا سرانجام مارلبورو مجبور شد تا كليه ماشينهاي فروش سيگار را جمع آوري كند و از اين پس سيگار در اماكن معتبر فقط با كارت شناسائي براي افراد بالاي 21 سال قابل فروش خواهد بود. (/2/75 31همشهري ). قانون - منع استعمال دخانيات - حدود 70 كشور قوانين منع استعمال دخانيات در اماكن عمومي را تصويب كردند. (دانشمند مهرماه ). - 1371 چين ماليات بر سيگارهاي خارجي را دوبرابر كرده است. (/5/73 5 همشهري ) - دولت مالزي استعمال دخانيات در اماكن عمومي را ممنوع كرد. اماكن عمومي نظير بيمارستانها، سينماها، وسايل نقليه عمومي و آسانسورها مطلقا ممنوع است. (/8/72 3همشهري ). - بنا به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران يك كنفرانس مبارزه با استعمال دخانيات در قاهره اعلام كرد كه علماي سني مذهب سيگار كشيدن را همانند شرابخواري و استعمال مواد مخدر حرام دانستند. (خبرگزاري جمهوري /7/67 9 اسلامي ). دكتر رونالد ديويس رئيس اداره سيگار و تندرستي در بخش بهداشت و خدمات انساني ايالات متحده مي گويد: چيزي به نام حق سيگار كشيدن نداريم. حق فرضي سيگار كشيدن در آستانه بيني غيرسيگاري پايان مي يابد (دانشمند دي ماه ). 1370 - اتحاديه جامعه اروپا اخيرا جلسه اي براي تحريم تبليغات دخانيات در اروپا تشكيل داد. در اين راستا گرچه آلمان، دانمارك، انگلستان و هلند با چنين اقدامي مخالفت كردند ولي پرتغال تبليغ سيگاررا ممنوع كرد و فرانسه نيز آن را در مجلات ويژه بانوان تحريم كرد. در زلاندنو تصويب قانون منع استعمال دخانيات موجب متوقف شدن تبليغات سيگار شد و به طوري اين امر در كاهش استعمال دخانيات تاثير گذاشت كه بزرگترين شركت دخانيات زلاندنو يك هفته دست از كار كشيد. (دانشمند شهريور ماه ). 71 احمد نصير احمدي