Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750414-964S1

Date of Document: 1996-07-04

وفا به عهد نمي كنند! كالبد شكافي يك اختلاف ميدانهاي ميوه و تره بار تهران كه روزگاري فقط عملكرد منطقه اي و محدودي داشتند امروزه در نتيجه توسعه شبكه ارتباطي و موتوريزه شدن وسايط نقليه ابعاد ملي و سرزميني به خود گرفته و نقشي به مراتب گسترده تر از گذشته به دارند اين معنا كه ميدانهاي تهران و بارفروشهاي مستقر در آنها نظام مبادله مركبات توليدشده در جيرفت يا هندوانه و خيار توليد شده در خوزستان و يا سيبزميني توليد شده در اردبيل را در دست خود دارند و جريان و مسير و حجم جابه جايي اين كالاها را از شهري به شهر ديگر و از منطقه اي به منطقه ديگر هدايت مي كنند. درآمدهاي هنگفت ناشي از حجم بالاي اين فعاليتها در سطح شهري مثل تهران موجبپيدايش قدرتهاي مالي بزرگ شده كه به تبعيت از خصلت زايش سرمايه ميدان عملكرد ميدان دارها را از محدوده فضايي ميادين فراتر برده ودامنه آن رااز كشتزارها و باغها و قلمستانها يعني محل توليد تا سازمانهاي انبارداري وسردخانه ها و ميوه فروشيهاي سطح شهر گسترش داده است. بدين ترتيبزنجيره اي ازميدان عملكردي را از محل توليدتا محل مصرف در حيطه اقتدار مالي آنها درآورده است. كساني كه نظام كاركرد ميدانهاي ميوه وتره بار تهران را بررسي كرده اند معتقدند نبض نوسانات عرضه و تقاضاي ميوه و تره بار در سطح كشور - چه بسا - كه با ميل ميدان دارها و بارفروشها شدت و ضعف مي يابد. در چنين شرايطي و با ويژگيهايي كه ميدانهاي سابق ميوه و تره بار در تهران داشتند، پس از چندين دهه انتظار، كار احداث ميدان بزرگ ميوه و تره بار در تهران به پايان رسيدو از پارسال كار انتقال كسب و كار از ميدانهاي سنتي به ميدان بزرگ تهران آغاز و در حال حاضر اين كار قطعي شده است. هر ناظر منصفي كه روزي را در ميدان مركزي ميوه و تره بار با دقت به نوع كسب و كار و ميزان ميوه و تره بار وارد شده در اين ميدان بگذراند، به خوبي مشاهده مي كند كه حجم معاملات افزونتر از پيش شده است و به تبع آن درآمدصاحبان حجره ها و ميدان داران افزايش يافته است. از آنجا كه احداث اين ميدان بزرگ كه ميلياردها ريال هزينه بر دوش شهرداري گذاشته است از محل درآمدهاي اين نهاد بوده است و بايد براي گردش كار آن برگشت شود. مرور گذراي قول و قرارهايي كه ميدانداران و اعضاي اتحاديه صنف ميوه و تره بار با شهرداري تهران گذاشته اند و قرارداد منعقد شده نشان مي دهد كه عمل نكردن به تعهدات بخشي از اعضا نمي تواند توجيه عقلايي و شرعي داشته باشد. مسئولان ميدان مركزي ميوه وتره بار مي گويند، تعدادي از اعضاي صنف كه مي دانند شهرداري تهران در اين باره ذي حق معتقدند است، كه بايد به تعهدات عمل شود ولي وضعيت ايجاد شده امكان عمل را از آنها تاحدي سلب كرده است. به ياد داشته باشيم كه شهرداري تهران و ساير نهادهاي قانوني كشور شخصيت حقيقي نيستند كه بخواهند از اين رهگذر به نفع خود عمل كنند و اگردرامدي نيز از بابت احداث مراكز تجاري نصيبشان شود آن را بابت عمران شهري هزينه خواهند كرد. عقل و شرع حكم مي كند، آنان كه درامدشان فراتر از درامد متوسط جامعه است و امنيت موجود و زيرساختهاي شهري در كسب درامد آنها تا حد زيادي تاثيرگذار است، حتي با ميل خود بخشي از درامد خود را براي عمران شهري اختصاص دهند. البته دريافت حق و حقوق مردم از راههاي قانوني در همه حال جاي خود را دارد. كارشناسان و آگاهاني كه مسائل شهر تهران را از دهه هاي گذشته پيگيري مي كنند، عمومامعتقدند، ميدانهاي سنتي تهران لباس مندرسي بودند كه بر تن موجود بيماري پوشانده شده بود. روزگاري كه تهران هنوز گسترش كنوني را نداشت، اين ميدانهابا شيوه كار و فعاليت و وسايل حمل و نقل متناسب با زمان خود موزوني و هماهنگي كامل با اين شهر را داشت و به همين دليل هم عارضه اي نابهنجار تلقي نمي شد. اما با گسترش شهر تهران و ورود انواع خودروهاي سبك و سنگين به جاي حيوانات باركش و تبديل شدن تهران به يك كلان شهر روابط كاركردي در ميدانهاي سنتي روز به روز با اين ساختار ناهماهنگ تر مي شد و در مسيري نامانوس با شرايط زمان و مكان راه مي پيمود. شايد كساني كه در متن ميدان كار مي كردند از درك وضعيت محيطي كه كار مي كردند ناتوان بودند، اما كساني كه ميدانهاي سنتي ميوه وتره بار را از زوايه بهتري نگاه مي كردند به كاستي ها و نارساييهاي آنها كاملا آگاهي داشتند. به خوبي معلوم بود كه ميدانهاي سنتي تهران جوابگوي نيازها و ضرورتهاي زمان حاضر و زمان آينده نبودند و انتقال آنها به ميدان جديد امري ناگزير بود. ميدان جديد، برتريهاميدان مركزي از ابعاد گوناگون داراي امتيازاتي بر ميدانهاي قبلي است كه به طور فشرده اززبان مجريان طرح بيان شده است. محل ميدان جديد در جنوب بخش مركزي تهران يك موقعيت محوري نسبت به تمام نقاط شهر به ويژه شرق و غرب و مركز آن دارد. اين محل از بخش جنوبي كشور و استانهاي مركزي و جنوبي و جنوب غربي و جنوب شرقي داراي امكانات دسترسي مطلوبي بوده و به وسيله راههاي بزرگ و كارآمد ارتباطي به محورهاي خروجي وصل مي شود. با توجه به اينكه بخش وسيعي از كشور در جنوب تهران قراردارد اين موقعيت براي محل جديد يك امتياز برجسته است. محل ميدان جديد با وسعتي در حدود 270 هكتار در /8 74مقابل هكتار مساحت ميدانهاي قبلي قرار دارد كه بيش از 30 برابر آنهاست. اين گستردگي فضايي امكان توسعه تجهيزات و ساماندهي وسيعي را فراهم مي سازد كه در نهايت به آسايش كساني كه با ميادين سرو كار دارند كمك خواهد كرد. حتي اگر وسعت برخي خيابانهاي اطراف و انبارهاي موجود در آن را كه با ميادين موجود پيوند عملكردي دارند به مساحت ميادين فعلي اضافه كنيم به زحمت مساحت آن به 15 هكتار خواهد رسيد كه باز هم با فضاي 270 هكتاري ميدان جديد قابل مقايسه نيست. ويژگي تجميع پراكندگي ميدانهاي سنتي در دونقطه پرتردد و شلوغ شهر مشكلات زيادي براي مراجعين و شاغلين به وجود آورده بود. به ويژه اينكه اين ميادين كه روزگاري در حاشيه شهر تهران يا مرز نزديك به آن قرار داشتند امروزه با توسعه زمينهاي اطراف در يكي از شلوغترين نقاط تهران قرار گرفته اند. اين پراكندگي مشكلات ارتباطي وپيوند ارگانيكي ميان واحدهاي مختلف را تشديد كرده و در مواردي آن را تا حد اختلال پيش مي برد. از اين رو تجميع ميادين فعلي در يك مكان هم براي توليد كننده ميوه، هم براي توزيع كننده و هم براي خريداران تسهيلات زيادي به وجود خواهد آورد. گشايش در مشكل ترافيكي كاميونها و وسائط نقليه ميادين سنتي با يكي از عذابآورترين مشكلات روزمره خود يعني ترافيك مواجه بودند. وسائط نقليه موجود زمان زيادي براي رسيدن به ميدان ياخارج شدن از آن نياز داشتند واين امر سرگرداني زيادي رابراي همگان فراهم كرده بود. با توجه به وسعت فضايي، موقعيت ارتباطي و ويژگي تجمع و پيش بيني هاي فني كه در طراحي ميدان جديد در نظر گرفته شده مشكل ترافيك، پارك و يا توقفگاه در ميدان جديد وجود ندارد. تجهيزات و خدمات فني ميدان جديد در سيستم تخليه و بارگيري و تخصيص فضا به عملكردهاي مختلف به تجهيزات و تاسيسات فني جديدي مجهز است كه در نهايت شرايط كار و فعاليت را مطلوب كرده و تسهيلات زيادي براي همگان ايجاد خواهد كرد. برخورداري از تاسيسات و خدمات زيربنايي ميادين سنتي از امكانات تاسيساتي و خدمات زيربنايي بسيار ضعيفي برخوردار بودند كه اين نارساييها در ميدان جديدجبران شده و تاسيسات و خدمات زيربنايي كارآمدي براي آن پيش بيني شده است. سهولت در امر تخليه و بارگيري علاوه بر اين با بهره گيري از ابزار و شيوه هاي متناسب با زمان و مكان كه در طراحي ميدان به كار مي رود وسائط نقليه نياز به نوبت و انتظار طولاني براي بارگيري و تخليه كمتر وجود دارد. آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از زباله، دود، گل و لاي و لجن از جمله دهشتناكترين ناهنجاريهاي زيست محيطي حاكم بر فضاي ميادين و سنتي بود. ميدان جديد با آرايش فضايي كارآمد و ابزار به هنگام، همچنين ايجاد فضاي سبز، پارك و فضاي سالم براي كار و فعاليت شرايط مطلوبي براي شاغلين و مراجعين ايجاد خواهد كرد. فضاهاي بازيافتي ناشي از تخليه ميادين فعلي با تبديل كاربري آن به فضاي سبز و پا رك امكان يك ساماندهي به شدت موردنياز را فراهم كرده و محيط زندگي ساكنان اطراف ميادين سنتي را از آرايش قبلي نجات بخشيده است. وفاي به عهددر خردادماه پارسال اعضاي اتحاديه صنف ميوه و تره بار باامضاي قراردادي موافقت خود رابا انتقال ميدانهاي ميوه و تره بار تهران به ميدان مركزي اعلام كردند و در يك سال گذشته نيز كار انتقال صاحبان حجره درميدانهاي سابق تهران به ميدان مركزي در حال انجام بوده است. چند روز پيش يكي از اعضاي اتحاديه صنف ميوه و تره بار مدعي شد كه شهرداري تهران به تعهدات خويش عمل نكرده است. با دقت گوش مي كندومنتظرمي ماند تا پرسش مطرح شده به انتها برسد و پس از آن مطمئن وسنجيده پاسخ مي دهد. حاج عباس واعظي كه 50 سال است با مسائل توزيع ميوه و تره بار در تهران سروكار دارد و عضوهيات مديره اتحاديه صنف ميوه و تره بار بوده قبل ازاينكه به سوال مطرح شده پاسخ دهد مي گويد: مومن كسي است كه حق را بيان كند، اگر چه گفتن حق به زيان خود و اطرافيانش باشد. به حاج عباس واعظي مي گويم: بعضي از افراد كه خارج از صنف اتحاديه ميوه و تره بار هستندمدعي شده اند، علت اختلاف شهرداري تهران با اعضاي صنف اين است كه شهرداري به دنبال سود بيشتر است. واعظي مي گويد: مگر شهرداري شخصيت حقيقي است كه به دنبال سود شخصي باشد. شهرداري اگر تهران، هم به دنبال منافع بيشترباشد، سود حاصله عايد قاطبه اهالي مملكت خواهد شد. شهرداري تهران براي احداث اين ميدان زحمات بي شائبه اي متحمل شده است و بايد در اين موردبا عدالت و نه از روي غرض ورزي صحبت شود. مي گويم: روساي اتحاديه معتقدند، بارفروشان توان پرداخت مابه التفاوت قيمت محل قبلي و محل فعلي را ندارند، آيا با توجه به اينكه در اين ميدان حجم معاملات آنها نسبت به قبل افزايش داشته است، اين سخن روساي اتحاديه را تاييد مي كنيد. حاج عباس واعظي مكثي طولاني مي كند و الفاظ را در ذهن خويش پس و پيش مي كند ومي گويد: تعدادي از بارفروشان در محل قبلي مالك مكانهايي به وسعت 10 متر مربع بودند و دراين ميدان - 400 300 متر مربع جا خريده اندو اين موجب شده است كه نتوانند مابه التفاوت قيمت ها را خوب بپردازند اينها مي توانند با همديگر به صورت مشاع مركزي را خريداري كنند. وي مي افزايد: نكته اي كه بايدبگويم اين است كه بعضي از روساي كنوني اتحاديه صنف ميوه و تره بار سابقه طولاني در اين كار ندارند و به نظر من انتخاب آنها اشتباه بوده است. بعضي از اينها پس از انتقال به ميدان جديد، مرغوبترين جاي ميدان را به خود اختصاص داده اند و تعدادي از افرادكه در ميدانهاي قبلي جاي خوب داشته اند را اصلا جز و اسامي نياورده اند. اين دسته از افراد نبايد از شهرداري طلبكار باشند و اين درست نيست. حاج عباس واعظي مي افزايد: به نظر من با تشكيل يك گروه ازافراد متدين مي شود مشكل را حل كرد. قيمت قيمت حجره هاي واگذار شده به متقاضيان يكي از مواردي است كه موجب اختلاف شده است. احمد قدسي مدير عامل ميدان مركزي ميوه و تره بار مي گويد: براساس توافق انجام شده باصنف كه دستور اجرايي آن براساس قرارداد منعقد شده تهيه شده است قيمت گذاري انجام شده با حضور 3 نفر كارشناس خبره دادگستري، يك نفر به انتخاب صنف، يك نفر از شهرداري و يك نفر نماينده موردتوافق طرفين انجام شده است. به مدير عامل ميدان مركزي ميوه و تره بار مي گويم، اعضاي صنف معتقدند كه در اعلام قيمت ها تاخير شده است. قدسي مي گويد: براساس تمهيدات پيش بيني شده انجام امورقيمت گذاري و ارائه اسناد واملاك 4 مرحله براي اين كار درنظر گرفته شده است كه هر مرحله زماني معادل 2 ماه لازم دارد و اين طبق مفاد قرارداد است. طولاني شدن قيمت گذاري و اعلام آن خارج از حيطه وظايف شهرداري است. ارائه ديروقت اسناد و مدارك از سوي صنف بوده است و اين تاخير به زيان شهرداري است كه زيان مالي نصيبش مي شود. وي مي گويد: احداث اين ميدان ازمنابع بانكي و بودجه عمراني شهرداري بوده است و تاخير دردريافت هزينه هاي انجام شده موجب مي شود كه از يك سو جريمه ديركرد به بانكها بدهيم وازطرف ديگر انجام ساير كارهاي عمراني به تاخير مي افتد. در حال حاضر اجراي 100 طرح عمراني شهرداري تهران كه 50 درصد آن در مناطق جنوبي شهر تهران است به دليل تاخير دربازپرداخت از سوي صاحبان ميدان ميوه و تره بار با تاخير مواجه شده است. اعلام شده بودگفته مي شود كه شهرداري تهران دراعلام قيمت هاي ميدان قديم وميدان مركزي تاخير داشته است و قيمت ها عادلانه نبوده اين است، مسئله را با يكي از مديران اجرايي سازمان ميادين و ميوه تهران در ميان مي گذارم. وي مي گويد: براساس مدارك موجود، از سوي شهرداري يك باردر تاريخ دي 30 قيمت ها 1374ماه به اتحاديه اعلام شده است و بار ديگر در اسفندماه اين اقدام انجام شده است. شعار مي دهند! يكي از كساني كه نسبت به اختلاف بين شهرداري تهران واتحاديه صنف ميوه و تره باراظهار نظر كرده است معتقد است، در صورتي كه اجازه داده مي شد، اعضاي اتحاديه خودشان ساخت ميدان مركزي را انجام مي دادند، قيمت تمام شده آن كمتر از ميزان كنوني بود. آيا درست؟ مي گويد قدسي مدير عامل ميدان مركزي ميوه و تره بار مي گويد: اجراي طرحهاي عمراني متعدد توسط شهرداري تهران و وجود كارشناسان و متخصصان كار آزموده در اين نهاده موجب شده است تا قيمت تمام شده اين طرح بزرگ عمراني در مقايسه با ساير طرحها پايين باشد. به گفته يك كارشناس طرحهاي عمراني، اجراي طرحهاي پيچيده عمراني شهري به سادگي امكان پذير نيست و نمي توان ساخت آن را برعهده يك صنف گذاشت. در اين صورت هر صنفي تمايل دارد تا به نفع خود عمل كند و اين مي تواند در ساخت و ساز وبافت شهر تاثير منفي بگذارد. قدسي معتقد است، عبارت پردازي در اين باره بيشتر شعار دادن است تا عمل. چرا خلف وعده گشتي در ميدان مركزي ميوه و تره بار و مقايسه محيط آن باميدانهاي سنتي به خوبي نشان مي دهد كه از زباله هاي انباشته شده ميدانهاي قديمي در اين ميدان خبري نيست. قدسي مدير عامل ميدان مركزي ميوه و تره بار مي گويد: از زماني كه ميدانهاي جديد به اينجامنتقل شده اند بابت نظافت اين ميدان و بهاي آب و برق و گاز مصرفي پولي نپرداخته اند. اين انصاف نيست و شرعاحرام است كه درامدي كسب شودكه بخشي از آن از محل درامدمردم مستضعف تهران بدست آمده است. زيرنويس عكس: ميدان مركزي ميوه و تره بار ميدان شوش