Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750412-782S1

Date of Document: 1996-07-02

خشونت در تلويزيون بينندگان را بي احساس مي كند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري - بر اساس يافته هاي تحقيقي جديد، خشونت در شبكه هاي تلويزيوني آمريكا اغلب در قالبي بدون رنج و حتي باشكوه نشان داده مي شود و اين امر مخاطبان را نسبت به پيامدهاي زيانبار آن بي احساس بار مي آورد. به گزارش تلويزيون سي. يكي ان ان، از مولفان تحقيق جديدمي گويد تلويزيونها خشونت راباشكوه نشان مي دهند. سناتورپال سيمون كه از منتقدان قديمي خشونت در تلويزيون است، از انجام اين تحقيق كه تحت نظارت گروه صنعت تلويزيون كابلي صورت گرفت، قدرداني كرد. پژوهشگران پس از ساعت 2500بررسي برنامه تلويزيوني وتلويزيون كابلي به اين نتيجه رسيدند كه خشونت در جعبه جادويي فراگير است و اين امر از نظر روانشناسي بسيار زيان بار است. اين پژوهش در چهار دانشگاه در نقاط مختلف آمريكا انجام شد. در اين پژوهش با وجودي كه به برنامه اي خاص اشاره نشده است، عنوان شده است كه زمينه انجام اين خشونتها، بينندگان را در معرض خطر قرار خشونت مي دهد در بيش از نيمي از برنامه هاي نمايشي، كمدي، برنامه هاي كودكان، سينما و موسيقي شناسايي شد. يكي از كارشناسان در اين زمينه مي گويد: وقتي كه مجرم در فيلم از مجازات در امان مي ماند، بچه اين را پاداش قلمداد مي كند. بر اساس اين پژوهش، مرتكبان جنايتها معمولا از سه چهارم صحنه هاي خشونت آميز بدون مجازات جان به در مي برنددرصد 470 كنشهاي خشونت آميز زياني براي قرباني ندارد و در بيش از نيمي از آنها درد و رنج ديده نمي شود. كارشناسان خاطرنشان مي كنند خشونت بايد به شكلي مسئولانه در تلويزيون ارائه شود تا باعث بي احساسي مردم نشود. به علاوه، بچه ها را به تقليد باز ندارد. در عوض، مطالعه اي كه پارسال توسط اتحاديه تلويزيونها انجام شد، تصويري روشنتر از وضعيت تلويزيون ارائه كرد. اما باتوجه به آنكه اين دو پژوهش سال 2 ديگر ادامه دارد بينندگان مي توانند پيشرفت برنامه سازان در پاكسازي خشونت از تلويزيون را مشاهده كنند.