Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750412-781S1

Date of Document: 1996-07-02

مردم به روزنامه ها علاقه ندارند، يا روزنامه ها به مردم توجه؟ ندارند عبدي سردبير روزنامه سلام: فقدان نظام صنفي باعث مي شود تا خبرنگار فاقد پشتوانه بوده، قادر نباشد از طريق بروز خلاقيت ها، شخصيت خود را رشد دهد فرقاني روزنامه نگار و استاد دانشگاه: وجود قوانين پيشرفته مطبوعاتي كه حق كسب اطلاع را براي روزنامه نگاران و مطبوعات به رسميت بشناسد و در جهت تامين آن تضمين هايي را قائل شود، ضرورت امروز جامعه مطبوعات است مردم خبرنگار را مامور دولت مي دانند و مسئولين وي را فضولي مي دانند كه مي خواهد دستشان را رو كند ژيلا يحيايي دانشجوي حقوق: مطبوعات در زندگي روزمره مردم جايي ندارد، لذا ترجيح مي دهم هزينه خريد مجله و روزنامه را صرف كرايه تاكسي كنم تا در گرما منتظر اتوبوس نباشم حاصل تلاش، مشاهدات و تحقيقات را همراه با اضطرابي كه از اين سئوال نشات گرفته آيا قادر است نيازهاي مخاطبينش را پاسخ گويد، مي نويسد: در تحريريه روزنامه مطالب نقد و بررسي مي شود، سپس واژه هاي سربي به انتظار آغشتگي به مركب در كنار هم مي نشينند و... بعد روي دكه روزنامه فروشي به قضاوت قرار مي گيرند. عابرين با نگاهي به عناوين مختلف، روزنامه مورد نظر خود را انتخاب، عده اي ديگر تنها به خواندن تيترهاي روزنامه اكتفا و بعضي ديگر بي تفاوت عبور مي كنند، تا پاسي از شب تعدادي از روزنامه ها باقي مي مانند و سپس برگردانده مي شوند. چرا مردم نسبت به مطبوعات آن طور كه بايد علاقه و توجه نشان؟ نمي دهند شايد بايد پرسيدچرا روزنامه ها به مردم توجه نمي كنند تا مورد علاقه آنها قرار؟ بگيرند! براي پاسخ به سئوالهاي فوق ضمن توجه به توقعات مردم از رسانه ها بويژه مطبوعات و توجه به مشكلات و موانع كار مطبوعاتي ضروري است. توقع مردم از روزنامه ها - به خواستها و نيازهاي مردم توجه لازم شود، احتياجات، مشكلات بيان گرددو راه حلهاي لازم عنوان شود، مردم احساس كنند كه روزنامه ها در پي انعكاس مشكلات مردم هستند، همراه مردمند و از مواضع آنها دفاع مي كنند، سي و چهار ساله به نظر مي رسيدو مي گفت كارمند است. - با قدي خميده پشت ويترين مغازه ايستاده به قيمتها چشم دوخته است. چادرش را بر صورت مي كشد تا عرق پيشاني اش را پاك كند، مي گويد: منظور از فقرزدايي؟ چيست وقتي هر روز بازاري ها بر قيمت اجناس اضافه مي كنند چرا روزنامه ها به اين موضوع نمي پردازند. - وارد مغازه شدم. با موهايي جو قدي گندمي بلند كه ميان سال به نظر مي آمد پشت پيشخوان ايستاده چهره اي درهم دارد. مي گويد: چرا راجع به رباخواري نمي نويسيد. براي اينكه بتوانم چكم را پرداخت كنم از يكي از آشنايان مبلغي خواستم گفت: با 30 درصد بهره فردا حاضر است والانه. - كنار ساختمان دادگستري و با دادنامه نويسي كه ماشين تايپ را جلوي خود گذاشته، چانه مي زند، مي خواهد با هزينه اي كمتر بنويسد، مي گويد، دانشجوي سال آخر مهندسي الكترونيك است، از رشوه خواري پنهاني كه در برخي از اداره ها رايج شده، هيچ كس چيزي نمي نويسد، اگر نتواني ارتباطي برقرار كني، كارت را علنا انجام نمي دهند. - دانشجوئي كه مسائلش در روزنامه منعكس نيست، روزنامه نمي خواند. روزنامه ها به مسايل دانشجوئي خصوصا دانشجوياني كه از شهرستان به تهران آمده اند و در خوابگاهها زندگي مي كنند، نمي پردازند. - خانم قاسمي همسر جانباز: به در مجلس چند رفتيم بار نامه نوشتيم، به دادمان چرا نرسيدند يك هيئت تشكيل نمي شود، چرا روزنامه ها بررسي نمي كنند، كه تاكنون براي خانواده هاي شاهد و جانباز اين چشم و چراغ ملت چه؟ كرده اند! - دست كودكش را گرفته و به همراه خود مي برد. زني ميانسال كه چين و چروك سالهاي زندگي بر صورتش نشسته بود گفت: زناني كه در اين سالها شوهرانشان رااز دست داده اند و تنها بايد مسئوليت زندگي را بدوش گيرند از كدام چتر حمايتي؟ برخوردارند كدام روزنامه به مشكلات آنها ؟ مي پردازد! - ژيلا يحيايي دانشجوي حقوق: مطبوعات در زندگي روزمره مردم جايي ندارد. ترجيح مي دهم هزينه خريد مجله و روزنامه را صرف كرايه تاكسي كنم تادوساعت; در گرما در صف اتوبوس نايستم و راحت به مقصدم برسم. مطبوعات از ديد مردم - استاد دانشكده برق - چهل ساله: - مطبوعات بر خلاف آنچه كه مي توانستند در زمينه هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي تاثيرگذار باشند خود تاثيرپذير جريانات روز شدند. - پروانه اسدي دانشجوي علوم سياسي: در تمام روزنامه ها با عناوين مشابه روبه روهستيم، مطالب در روزنامه هاي مختلف تكرار مي شوند. به يك نحو و شبيه به هم واز تنوع خبري برخوردار نيستند. - دكتر زرنگار: در مقالات برخورد دو افكار، دو جناح مطرح نمي شود و كمتر انديشه ها در كنار يكديگر قرار مي گيرند تا قضاوت را برعهده خواننده قرار دهند. - ميربهائي دانشجوي الكترونيك: من روزنامه نمي خوانم چون اطلاعاتي كه در فاصله زماني كوتاهتري مي توانم از تلويزيون و راديو دريافت كنم، چرا بيهوده وقتم را صرف خواندن روزنامه كنم. - امينيان دانشجوي علوم ارتباطات: در روزنامه ها به تفسير و تحليل مطالب كمترپرداخته مي شود. علت چگونگي و پيش بيني وقايع و اخبار مطرح نمي شود. اين نياز خواننده همواره بي پاسخ مي ماند كه چرا و چگونه رويدادي به وقوع پيوست و فرآيند تاثيرگذاري آن در آينده؟ چيست - مريم حبيبي دندان پزشك: روزنامه ها جذابيت ندارند و سطح كيفي آنها مطالب پايين است آنها با نياز زمان هماهنگ نيست. در روزهاي تعطيل كه مردم فرصت بيشتري براي مطالعه دارند، روزنامه ها دراختيارشان قرار نمي گيرد. بديهي است كه روزنامه ها مخاطبان خاص خود را دارند، اما در برآورده نشدن نيازمخاطبان خويش تحت تاثير مسائل، موانع و مشكلات مشترك و گوناگوني درفرآيند، تهيه اخبار، اطلاعات و گزارشها و... مي باشند. اين مسائل چه به صورت برون سازماني و درون سازماني، خبرنگاران، روزنامه نگاران و جامعه مطبوعاتي را تحت تاثير قرار مي دهد. عوامل برون سازماني الف استرس و فشار روحي خبرنگار زنگ تلفن سرويس خبر روزنامه به صدا در مي آيد، حادثه اي درآستانه وقوع است و مردم علاقه مند به اطلاع و آگاهي ازرويداد. با صلاحديد و توافق دبيرسرويس، خبرنگار عازم مي شود. كشمكشهاي ذهني براي بدست آوردن اطلاعات، فكر خبرنگار را به خود مشغول مي كند و در مقابل، مسئولين و مردم در قبال دادن اطلاعات به خبرنگار دردسرهاي گوناگوني را در ذهن براي خود تداعي مي كنند. مردم او را مامور دولت مي دانند، و مسئولين خبرنگار را فضولي مي دانند كه مي خواهد دستشان را رو كند، اطلاعات صحيح به خبرنگار نمي دهند يا خبرها و اطلاعاتشان ناقص اند، ولي خبرنگار صادق و سمج است و در مقابل اين جريان كه نمي خواهند اطلاعات بدهند، مي ايستد تا كسب خبر كند و گاه مورد ضرب و شتم واقع شود. اما او به جريان آزاد اطلاعات متعهد است تا همه رشد كنند. آقاي رامين سليماني، روزنامه نگار در اين باره چنين مي گويد: مردم علاقه اي به دادن اطلاعات ندارند و واكنشهاي گوناگوني نشان مي دهند، گاهي سكوت مي كنند، گاهي بي اعتنا مي شوند، گاهي حاشيه مي روند، و گاهي بي اعتمادي از خود نشان مي دهند. خبرنگاري فرايند پيچيده اي است كه وظيفه اش خبرسازي است. خبرنگار يعني مردم، يعني مسئول. او واسطه اي است بين مردم ومسئولين - اين فشار روحي تا چه زمان به همراه خبرنگار؟ است هدايت، عضو سرويس خبر روزنامه سلام: استرس و فشار روحي به همراه خبرنگار است. حتي تا مدتها بعد از اينكه حروف چيني خبر، و منتشر شد. او منتظر انعكاس رويداد مندرج در روزنامه است. منتظر برداشتها. پاسخهاي گوناگون از نهادهاي دولتي و مردم در مورد خبر يا گزارش خويش است. ب - فقدان پشتوانه قانوني، نظام صنفي: خبرنگاري كه براي تهيه يك گزارش خبري بارها مورد هجوم واقع مي شود، همواره از خود مي پرسد، آيا كسي از من حمايت خواهد؟ كرد رامين سليماني: روزنامه ها آن طور كه بايد از خبرنگارانشان دفاع نمي كنند. روزنامه ها و مجلات به خبرنگاران خود تنها به عنوان يك كارمند اداري مي نگرند. فرقاني مدرس دانشگاه علامه طباطبائي و روزنامه نگار چنين مي گويد: هنوز روزنامه نگار ما به درستي نمي داند كه چگونه؟ حمايت مي شود از طريق چه مراجعي احتمالا مورد حمايت قرار مي گيردو چه مصونيتهاي شغلي و حرفه ايي دارد. بهرحال اين مصونيت توسط قانون تضمين نشده است. وجود قوانين پيشرفته مطبوعاتي كه حق كسب اطلاع را براي روزنامه نگاران و مطبوعات به رسميت بشناسد و در جهت تامين آن تضمينهائي را قائل شود، ضرورت امروز جامعه مطبوعات است ولي اكنون اطلاعات نوعي مايملك دولت تلقي مي شود و ارائه آن در گرو اگرهاي فراوان. ج - فقدان نظام صنفي عبدي سردبير روزنامه سلام: فقدان نظام صنفي باعث مي شود تا خبرنگار فاقد پشتوانه بوده، قادر نباشداز طريق بروز خلاقيتها، شخصيت خود را رشد دهد. لذا خبرنگار با عدم ايفاي نقش خويش در خبرسازي با محيطش كنش و واكنش نداشته و قطع ارتباط مي كند روزنامه اي كه جايگاهش مشخص نشده باشد بالتبع خبرنگار جايگاهي ندارد. روزنامه نگاري قوي شكل نمي گيرد، انسانهاي با بنيه، محقق و فرهيخته به كار نمي آيند و در نتيجه دور باطلي ايجاد مي شود كه به تضعيف روزنامه ها و مطبوعات منجر مي شود و نهايتا روزنامه نگاري به عنوان يك حرفه جدي شكل نمي گيرد. د - نقش روابط عموميهاروابط عمومي واسط و رابطي ميان سازمان، مردم و خبرنگاران است. رابطي كه جامعه را از كم و كيف فعاليتهاي سازماني و نتايج حاصل از آن مطلع مي سازد. نقش روابط عموميها را در ايجاد ارتباط با خبرنگاران و مسئولين نمي توان ناديده گرفت. امين زاده دبير سرويس شهري روزنامه ايران مي گويد: سازمانهاي دولتي از رويارويي با خبرنگاران امتناع مي كنند، اخبارشان اغلب خشك و كليشه اي است آنهم باب ميل خبرنگاران نيست از اين جهت وجهه خودشان را بين مردم از دست مي دهند. م - وابستگي اقتصادي مطبوعات برآگهي از نظر اقتصادي مطبوعات مستقيما به درامد آگيهاي خودوابسته اند. هرقدر وابستگي نشريه اي به اين منبع درامد بيشتر باشدآسيبپذيرتر است. و برعكس روزنامه اي كه تعداد بيشتري خواننده وفادار داشته باشد و بيش از درامد آگهي بر فروش خود متكي باشد از استحكام و استقلال بيشتري برخوردار است. منصور حكيم جوادي: اگر نشرياتي بودند كه به صورت هفتگي براي آگهي ترحيم و تسليت چاپ مي شدند، مشخص مي شد چه تعدادي از مردم واقعا روزنامه را براي خواندن و چه كساني روزنامه را براي آگهي و جدول... مي خرند. و - تهيه كاغذ و ملزومات آن روزنامه ها همواره با مشكل تهيه كاغذ اين مواجه اند بحران ناشي از بحران جهاني كاغذ است كه مطبوعات كشورمان را بي نصيب نگذاشته. روزنامه ها موظفند ميزان مطالب خود را با ميزان كاغذي كه در اختيارشان قرار مي گيرد، منطبق كنند. حسين قندي سردبير روزنامه اخبار در اين باره چنين مي گويد: روزنامه ها تحت تاثير كمبود كاغذ، مطالب خود را محدودمي كنند. فقدان دريافت سهميه در چندي پيش باعث شد تاروزنامه اخبار در صفحات محدودتري يعني از 12 صفحه صفحه 8به و نهايتا 2 صفحه منتشر شود. تا اينكه يكي ازروزنامه ها (روزنامه همشهري ) دست ياري فشرد و مقداري كاغذ در اختيارمان قرار داد. اكنون روزنامه در چهار صفحه منتشر مي شود. در اين فرايند خبرها و گزارشها كوتاهتر شدند و در حجم فشرده ايي مطالب خود را به مخاطبان رساندند. همواره روزنامه اميدوار است طبق درخواست خويش سهميه ارزي اش را از وزارت ارشاد دريافت كند و دوباره روال خودش را ادامه دهد. ادامه دارد افسانه خليلي