Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750411-703S1

Date of Document: 1996-07-01

چند پزشك ايراني در آمريكا بسر؟ مي برند مهاجرت پزشكان ايراني... اشاره: بخش نخست گزارش تحقيقي دكتر حسينعلي رونقي، پيرامون علل مهاجرت پزشكان ايراني به ساير كشورها از جمله آمريكا را در شماره قبل خوانديد. آنچه در پي مي آيد، بخش دوم اين گزارش براي است اطلاع خوانندگان علاقه مند، لازم است يادآوري كنيم كه منابع و مراجع اين گزارش سه قسمتي، در بخش پايان آن خواهد آمد. o از 59 پزشك ايراني شهر سن دياگو 40 نفر آنان فارغ التحصيل دانشگاههاي ايران هستند كه فقط 28 نفر از آنها به كار طبابت اشتغال دارند. روش كار با همكاري دانشگاه كاليفرنيا در سن دياگو (SD. UC) آخرين آمار پزشكاني كه از ايران گواهينامه پايان تحصيل گرفته و هم اكنون پروانه كار در امريكا دارند از انجمن پزشكان امريكا دريافت اما گرديد چون اين آمار در برگيرنده شمار ايرانياني كه از امريكا دانشنامه پزشكي گرفته و يا پزشكاني كه از ايران به امريكا آمده اما در امريكا به كار پزشكي اشتغال نورزيده اند نمي شد، بررسي همه جانبه اي از پزشكان ايراني مقيم سن دياگو و حومه به عنوان نمونه به عمل آمد. براي اين كار نام و نشاني كليه پزشكان ايراني همراه با نام دانشگاه و تاريخ فارغ التحصيلي آنان و داشتن يا نداشتن پروانه پزشكي از راه تماسهاي شخصي به دست آورده شد. آمار انجمن پزشكي امريكا نشان دهنده آن است كه تا پايان سال 1993 ميلادي تعداد 3616 نفر فارغ التحصيلان دانشكده هاي پزشكي دانشگاههاي ايران با گرفتن پروانه پزشكي در ايالات متحده امريكا به كار مشغولند. جدول شماره 2 سال فارغ التحصيلي پزشكان فارغ التحصيل دانشگاههاي ايران را نشان مي دهد. بررسي پزشكان ايراني مقيم سن دياگو چنين نشان مي دهد كه از 59 تن پزشك ايراني در اين شهر 40 تن آنان فارغ التحصيل دانشگاههاي ايران بوده كه از اين گروه 28 تن بكار طبابت اشتغال دارند و 19 نفر پزشك ايراني ديگر فارغ التحصيل دانشگاههاي امريكا مي باشند. بي گمان آماري كه از پزشكان ايراني در سن دياگو بدست آمده نمونه كاملا درستي از ديگر شهرهاي ايالات متحده نيست ولي در شرايط كنوني عملي ترين راه برآورد نزديك به واقع شماره پزشكان در سراسر امريكا تواند بود به ويژه آنكه با نظرخواهي از گروهي از همكاران پزشك در شهرهاي نيويورك، شيكاگو، بوستن و هوستن و آگاهي از برآورد آنان از شماره پزشكان امريكا در محل سكونت آنان نتايج مشابهي با آنچه از پژوهش سن دياگو حاصل شده بود بدست آمد بنابراين مي توان گفت كه با پنج درصد ضريب خطاي محاسبه، از دقت نسبي برخوردار بوده و چنين مي نمايد كه: - نزديك به هفت هزار تن پزشك ايراني در امريكا زندگي مي كنند كه دست كم شش هزار تن آنان بكار پزشكي مي پردازند و بازمانده بكارهايي جز در رشته پزشكي مشغولند و يا دوران بازنشستگي. مي گذرانند. - از شماره پزشكان ايراني و يا ايراني تبار در كشورهاي اروپايي، كانادا و استراليا آماري در دست نيست ليكن بي ترديد گروهي از پزشكان ايراني نيز مقيم اين كشورها مي باشند. بحث و نتيجه گيري دانش پزشكي پس از رنسانس اروپا مثل ديگر دانشها كه از فرمانروايي كليسا رهايي يافته بودند در سده هفدهم و هيجدهم و نوزدهم ميلادي پيشرفت چشمگيري كرد به ويژه در فرانسه و آلمان و انگلستان كه پيشتازان اين دانش به شمار مي رفتند. در نخستين دهه هاي قرن كنوني و به ويژه بين جنگهاي جهانگير نخست و دوم گروه بسياري از پزشكان و دانشمندان اروپايي راهي امريكا شدند و تكنولوژي و دانش پزشكي در اين كشور گسترش پرشتابي يافت و به زودي كعبه پزشكي جهان از اروپا به امريكا تغيير مكان داد و پس از جنگ جهانگير دوم و با پيشرفتي كه در توان آموزشي ايالات متحده رخ داد بسياري از پزشكان براي ادامه آموزش به سوي امريكا روي آوردند. ( ) 9 تا پيش از سال 1958 براي پزشكان خارجي كه خواهان كار در بيمارستانهاي امريكابودند سخت گيري چنداني نمي شد اما در اين سال و از آن پس مديريت بيمارستانها و ديگر نهادهاي بهداشتي و آموزشي براي ورود پزشكان به بازار كار در ايالات متحده آزمايش ويژه پزشكي و زبان انگليسي بنا گذاشتند تا بتوانند بهترين ها را از ميان آنها برگزينند. پس از ترور جان كندي معاون او ليندن جانسون توانست بزرگترين برنامه رفاه اجتماعي رئيس جمهور فقيد را با تكيه بر محبوبيت ناشي از كشته شدن وي به تصويب كنگره امريكابرساند. اين برنامه كه شامل بيمه رايگان بينوايان و سالمندان بود كه به يكباره سالانه نزديك 20 ميليارد دلار به رشته پزشكي و بخش هاي وابسته به آن وارد كرد و طبعا نياز بسيار به پزشكان خارجي پيدا شد. آسان گرفتن قوانين مهاجرتي در طي نيمه دوم دهه شصت تا سال 1977 شماره پزشكان خارجي را به بيشتر از صد هزار تن افزايش داد كه نياز بيمارستانهاي اين كشور را برآورده ساخت در اين سال كنگره امريكا با تصويب قانون تازه اي مهاجرت پزشكان خارجي را به ايالات متحده بشدت محدود كرد ( ) 9 از آنسو شماره دانشكده هاي پزشكي نيز از 80 به 120 فزوني داده شد تا جائيكه اين كشور با زيادي تعداد پزشكان روبرو گرديد. ( ) 9 پژوهشهائي كه براي يافتن دلائل مهاجرت پزشكان خارجي به امريكا انجام يافته است همگي اين دلائل را به دو گروه فراردهنده در كشورهاي ديگر و جذبكننده در كشور ميزبان تقسيم مي كند. ( ). 1013 . عوامل جذبكننده: شامل درآمد و رفاه اقتصادي و سيستم آزادارائه خدمات درماني است كه شايد بزرگترين عامل به حسابآيد و نيز امكانات پژوهشي و تحقيقاتي پيشرفته نيز عامل ديگري در جذب نيروهاي انساني در رشته هاي مختلف بويژه پزشكان به اين كشور است. عوامل فراردهنده: در كشورهائي مثل كشورهاي اروپائي وكانادا عوامل اقتصادي ناشي از سيستم پزشكي ملي (درانگلستان و كانادا ) مي باشد. انگلستان گرچه هر ساله از سوئي شمار قابل توجهي از پزشكان هندي را براي مهاجرت به انگلستان مي پذيرد اما از سوي ديگر گروهي از پزشكان انگليسي به امريكا مهاجرت مي كنند تا از درآمد محدودي كه در آن كشور دارند رهائي يافته به درآمد بسيار بيشتري در امريكا دسترسي پيدا كنند. در بسياري از كشورهاي جهان سوم بر عوامل فوق عامل مهم عدم وجود آزاديهاي سياسي نيز افزوده مي گردد و نبود امكانات آموزشي و پژوهشي نيز عامل ديگري در تشويق پزشكان در مهاجرت به خارج به شمار مي آيد. گرچه فقر اقتصاي به عنوان عامل مهمي در تشويق به مهاجرت واز عوامل مهم فراردهنده در كشورهاي جهان سوم است و بهيچ روي فقر در اين كشورها كاهش نيافته است اما با بحراني كه در سيستم پزشكي امريكا پيش بيني مي شود عامل اقتصادي جذب پزشك به امريكا تاثير كمتري پيدا كرده است. منابع: Edition. Publication AMA, Graduates Medical Foreign, .D.J ,Loft, .a.M, EILAR - .,.Co & Mouton, Paris. Countries Developed To Developing from Manpower Level High of Migration The: J.F, HOEK VAN - پيش از سال 1940 ميلادي بين سالهاي 1940 1949بين سالهاي 1950 تا 1959بين سالهاي 1960 تا 1969بين سالهاي 1970 تا تا 1979 بين سالهاي 1980 تا 1989 بين سالهاي 1990 تا 1993 نفـر3219971159765273 1 جدول شماره 2 پزشكان فارغ التحصيل دانشگاههاي ايران در امريكا برمبناي سال فراغت از تحصيل