Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750410-624S1

Date of Document: 1996-06-30

در برخورد با مشكلات صورت مسئله را پاك نكنيم مهندس نجفي: بايد بين بلندمرتبه سازي كه مي تواند بادر نظر گرفتن شرايط مقررات به انبوه سازي مسكن كمك كند، با لوكس سازي تفاوت قائل شويم. بلندمرتبه سازي امروزه يك ضرورت است اشاره افزايش تراكم و رفتن به سويي كه شهرهايمان به جاي اينكه افقي گسترش يابند، به صورت عمودي توسعه پيدا كند، نه تنها يك ضرورت اساسي و ملي است بلكه تصميمات و سياستهاي توسعه شهري كشور نيز بر آن تاكيد بويژه دارند /10/69 24مصوبه شوراي عالي شهرسازي كه افزايش تراكم و بلندمرتبه سازي را تشويق نموده دو است نكته اساس در مورد بلندمرتبه سازي وجود دارد كه يكي مربوط به چگونه؟ ساختن و ديگري كجا ساختن؟ است در مورد كجا ساختن ملاك عمل شهرداري تهران طرح جامع مصوب تهران بوده و سعي داشته است بلندمرتبه سازيها را به سمت مناطق و مكانهايي كه طرح جامع پيش بيني نموده سوق داده و هدايت در كند مورد چگونه؟ ساختن هرچند تدوين ضوابط و مقررات ساختماني جزء وظايف شهرداري نبود و اين امر بر عهده سازمانها و وزارتخانه هاي ستادي نظير مسكن و شهرسازي است ولي به دليل نواقص و كمبودهاي فراواني كه در اين زمينه وجود دارد، شهرداري با بهره گيري از تجاربكارشناسان و متخصصان مجرب شهرسازي و معماري كشوردر حال تهيه و تدوين ضوابط و مقررات احداث بناهاي بلندمرتبه مي باشد كه مراحل قانوني تصويب آن در كميته هاي كاري در حال انجام مي باشد. به هر حال همگان متفق القول هستند كه بلندمرتبه سازي مهمترين ابزار ساماندهي و شكل دهي به ساختار كلان و حجم ساختماني شهرهاي بزرگي مانند تهران است. ولي بحث مربوط به بلندمرتبه سازي اين استعداد و زمينه را دارد كه در دام انتقادهاي تند احساسي و جانبدارانه گرفتار شده كه در صورت وقوع سودي از آن عايد كسي نخواهد شد. شكل گيري و توسعه عمودي شهر تحولي بزرگ در الگوهاي ساخت و ساز شهري پديد مي آورد كه يقينا چنين كار بزرگ و عظيمي پيامدهايي را بدنبال دارد. ولي اولا الگويي وجود ندارد كه پيامدهاي آن كمتر از اين باشد و در ثاني نمي توان صرفا به دليل پيامدها از اقدام به تحول خودداري كرد و يا به عبارتي صورت مسئله را پاك كرد. محمدعلي قرباني كه 63 بهار را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر ساكن خيابان قلعه مرغي تهران است مي گويد: درامد حاصل از كار بر روي قطعه زميني كه در آن كشاورزي مي كرديم ديگر نمي توانست مخارج زندگي خانواده ما را برآورده سازد. روستايي كه در آن ساكن بوديم نيز آنقدر زمين نداشت كه ما بتوانيم بر روي آن كار كنيم. وي مي افزايد: چاره اي نبود جز اينكه از روستا كوچ كنيم و اين داستان مربوط به 40 سال پيش است. در طول دهه هاي گذشته بويژه دهه 1340 و 1350 صدهاهزار نفر از روستائيان كشور به شهرهاي بزرگ مهاجرت بيشتر كردند مهاجران در درجه اول تهران وپس از آن ديگر شهرهاي بزرگ را براي سكونت انتخاب كردند. با گسترش تهران آرام، آرام كمبود فضاي شهري، كمبود فضاي مسكوني، اداري و تجاري به چشم خورد. در نتيجه شهر تهران به جاي گسترش افقي به گسترش عمودي هدايت شد و اين هنوز نيز ادامه دارد. براساس گزارش بانك مركزي پارسال 1395 فقره پروانه توسط شهرداري تهران براي ساختمانهاي يك طبقه صادر شده است كه نسبت به سال 1373 رشدي برابر با 85 درصد داشته است. اين ميزان پروانه صادر /2 1شده درصد كل پروانه هاي صادر شده در كشور است. رقم ياد شده معادل 6 درصدكل پروانه هاي صادر شده در تهران است. در همين سال 1092 فقره پروانه ساختمان دو طبقه در تهران صادر شده است كه حدود 10 درصد كل پروانه هاي صادر شده در تهران /2 6و درصد كل پروانه هاي صادر شده در كشور است. پارسال 9541 پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران براي ساختمانهاي سه طبقه به بالا صادر شده است /35 6كه درصد كل پروانه هاي بهره برداري در كل كشور و 84 درصد اين رقم در تهران است. آمار ياد شده نشان مي دهد، به دلايل ياد شده توسعه افقي شهرهاي كشور جاي خود را به توسعه عمودي داده است. قيمت مسكن و بلندمرتبه سازي راننده تاكسي بدون اينكه سر به عقب حرفهاي برگرداند، مسافر ميانسال خود را مي شنيد و هيچ تمايلي نداشت تا صحت آن را تاييد يا نادرستي آن راتكذيب كند. مسافر ميانسال، گراني مسكن در تهران را به احداث ساختمانهاي بلند ساخته شده در تهران نسبت مي داد. از مهندس نجفي مي پرسم: آيا افزايش قيمت مسكن درتهران را مي توان به بلندمرتبه سازي نسبت؟ داد وي مي گويد: ارتباط دادن بين قيمت مسكن و بلندمرتبه سازي در تهران براساس محاسبات نيست و به نظر نمي رسد درست باشد. وي مي افزايد: اصولا ساختمانهاي بلند در نقاط شمالي شهر ساخته شده اند و در اين مناطق به دليل كمبودزمين مناسب مسكوني قيمت زمين بالا است وبه همين دليل قيمت مسكن در اين نواحي نسبت به ساير مناطق زياد است. به گفته مهندس نجفي: بايد بين بلندمرتبه سازي كه مي تواند با در نظر گرفتن شرايط و مقررات به انبوه سازي مسكن كمك كند با لوكس سازي تفاوت قائل شويم. بلندمرتبه سازي امروزه يك ضرورت است. مهندس ايرج كلانتري از اعضاي شركت ساختماني باوندنيز مي گويد: عامل افزايش قيمت اصولا ناشي ازارزش افزوده اي است كه زمينهاي شهري به دليل خدمات رساني سازمانها و نهادها به آنها داده است. تامين الزامات زندگي شهري، نظير آب، برق، فاضلاب، ساخت مدرسه، تامين راه و.. حتي در حداقل هاي خود موجب افزايش زمين شهري شده و بر همين اساس است كه مسكن و زمين افزايش قيمت پيدا مي كند. مي پرسم: آيا بين افزايش قيمت مسكن وبلندمرتبه سازي در تهران مي توان تناسب مستقيمي برقرار كرد. مهندس ايرج كلانتري مي گويد: تاكنون محاسباتي مبني بر اينكه افزايش بلندمرتبه سازي موجب افزايش قيمت مسكن در تهران شده است انجام نشده يا من ازآن بي اطلاع هستم. وي مي افزايد: كمي دور از ذهن است كه اين دو پديده را به هم نسبت دهيم. اگر مي خواهيد قيمت مسكن را كنترل كنيم بايد در جاهاي ديگري وارد عمل شويم. مي توان با كاهش نرخ سود بانكي به سازندگان مسكن آنها را تشويق به سرمايه گذاري و افزايش عرضه مسكن و در نتيجه كاهش قيمت كرد. گراني زمين و مسكن كه در برخي اظهارنظرها آن را به بلندمرتبه سازي نسبت مي دهند ريشه در مسايل كلان اقتصادي كشور دارد كه راه حل آن را بايد درسياستگذاريهاي كلان ملي و آمايشي و عملكرد سايردستگاهها جستجو كرد. با وجود نقدينگي فراواني كه در جامعه سرگردان است و در شرايطي كه ساير بخش هاي اقتصادي كشور بنا بر ضرورت زماني داراي محدوديتهايي هستند و نمي توانند تحرك و پويايي لازم را در عرصه اقتصادي داشته باشند رويكرد سرمايه گذاران به بخش مسكن و ساختمان امري طبيعي است. علاوه بر اين 200 نوع شغل وابسته به صنعت ساختمان وجود دارد و ميليونها نفر در اين بخش و بخشهاي وابسته اشتغال به كار دارند. آيا بهتر نيست پولهاي سرگردان و سرمايه هاي مردم به جاي جاري شدن در بخش هاي واسطه اي و دلالي يا خروج از مملكت در امر ساختمان به كار گرفته شوند. راه آينده در حال حاضر تعدادي ساختمان بلند مرتبه در شهر تهران وجود دارد كه تعدادي از آنها پيش از انقلاب ساخته شده اند و تعدادي نيز در سالهاي اخير. آيا در تمامي اين ساختمانهاي بلند اصول و ضوابط استاندارد و جهاني رعايت؟ شده اند آيا اين بناها كه آسمان را شكافته و فرمي را در فضا شكل و در مقابل چشمان مردم تهران قرار داده اند، چشم نواز؟ است آيا پنجره هاي اين ساختمانها بر روي فضاهاي خصوصي همسايگان گشوده مي شود و حق همسايگي را مخدوش؟ مي كند آيا سايه هميشگي اين بلندمرتبه ها بر روي همسايگان؟ است آيا اين ساختمانهاي مرتفع در چشم انداز شهري تاثير منفي دارند و بعضي مناظر شهري را سد؟ مي كنند آيا رفت و آمد شمار بسياري افراد در روز به اين ساختمانها، مشكلات و گره هاي ترافيكي آيا؟ نمي آفريند ضوابط ايمني، مسائل جلوگيري از آتش سوزي و مقاومت در برابر زلزله در آنان رعايت شده؟ است آيا اين ساختمانها اختلالي در سيستم ها و شبكه هاي آب، برق و... در يك منطقه ايجاد؟ نمي كنند آيا به درستي در شهر جاي گرفته اند و در كنار اين حجم عظيم از سيمان و گچ و... فضاي سبز طبيعي وجود؟ دارد آيا فرهنگ سنتي ايران با آپارتمان نشيني هماهنگي؟ دارد آيا احداث چنين بناهايي در اقتصاد شهر تاثير منفي خواهد؟ داشت . ناهيد رنجبر. در پژوهشي پيرامون ساختمانهاي بلندمرتبه در تهران، مسائل يادشده را مطرح كرده است و صدها چراي ديگر نيز در اين باره مي توان مطرح كرد. مهندس ايرج كلانتري. مي گويد: احداث ساختمانهاي بلندمرتبه براي تهران همانند تمام كلان شهرها يك ضرورت است، اما چگونه ساختن آن و در كجا ساختن آن و براي چه ساختن آن نيز بايد در كنار اين ضرورت مطرح و به اصولي ترين شكل كار ادامه پيدا كند. وي مي افزايد: بايد براي احداث ساختمانهاي بلندمرتبه شرايط اصولي قائل شد. بايد با كنكاش دربافت شهر تهران، اين بناها را در مناطقي از شهراحداث كرد كه كمترين آثار منفي را داشته باشد. ايجاد حوزه هاي ممنوعه براي برج سازي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. مهندس كلانتري ادامه مي دهد: بافت مركزي شهرتهران، بافتي فرسوده و پوك و كم ظرفيت از نظرزيربناي ساختمان است. برخلاف آنان كه نگران هستند مركز شهر با احداث ساختمانهاي بلندمرتبه و با تراكم بالا نتايج منفي به بارآورد، به نظر مي رسد بايد در اين ديدگاه تغيير ايجاد شده و اين منطقه از مركز شهر را بازسازي كرد. مهندس نجفي نيز معتقد است: در شرايط حاضر براي متخصصان روشن است كه توسعه افقي شهر تهران نمي تواند ادامه يابد و بايد مرتفع سازي در ساختمانها را در دستور كار قرار دهيم. وي مي افزايد: مرتفع سازي در هر كشور با توجه به سنت و فرهنگ آن جامعه انجام مي شود. ما نيز مي توانيم با در نظر گرفتن اين موضوع و تغيير روشها از اين پديده به شكل بهينه اي استفاده كنيم. مهندس نجفي ادامه مي دهد: به نظر مي رسد در ساخت برجهاي كنوني بعضي از اصول فني مراعات نشده كه بايد از اين پس در اين باره تجديدنظر اساسي صورت پذيرد. بايد در ساخت بلندمرتبه سازي جنبه هاي اقتصادي كاررا نيز در نظر گرفت و با پرهيز از لوكس سازي وهزينه كردن در موارد غيرضروري جنبه اقتصادي كار راافزايش داد. افزايش اختيارات و مسئوليتهاي ناظرين مي تواند در احداث برجها كارساز باشد و اين جنبه از كار نيز بايد بيش از پيش مورد توجه باشد. خانم مهندس يلدا نيز معتقد است: بايد براي فروش تراكم بويژه در ساخت برجها تغييراتي انجام شود و كار را سامان داد. به اعتقاد او در دادن بعضي از مجوزها براي ساخت بلندمرتبه سازي ساده انگاريهايي شده است كه بايد دراين باره بيشتر دقت كرد. به اعتقاد او پديده برج سازي به دليل مزايايي كه دارد نبايد متوقف شود، اما بايد ميزان زيربنا با مساحت زمين تناسب داشته باشد.