Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-555S1

Date of Document: 1996-06-29

موضع اروپا در برابر امريكا در اجلاس ليون روپا تسليم فشارهاي آمريكا نمي شود واحد رسانه هاي خارجي همشهري: يكي از موضوعاتي كه در دستوركار اجلاس سران كشورهاي قرار 7گروه دارد. مسئله تصويب قانوني در آمريكا با هدف قطع تمام مناسبات تجاري جهان با كوباست. اين عمل آمريكا باعث خشم بسياري از شركتهاي اروپايي و در نتيجه رهبران اين قاره شده است. ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه و ميزبان اجلاس به 7گروه كلينتون هشدار داده است درصورتي كه واشنگتن اين قانون رابه اجرا درآورد، بروز يك سلسله اعمال تلافي جويانه از جانباروپا اجتنابناپذير خواهد بود. اين مسئله به يك بحث داغ اقتصادي در ميان كشورهاي ثروتمند جهان بدل شده است. كشورهاي گروه 7 با اين اقدام آمريكا در قبال كوبا مخالف هستند. به گزارش تلويزيون بي. بي. با سي، نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكا بيل كلينتون طبل تجارت آزاد را به صدا درآورده است. وي بر نقش خود در ايجاد يك نظام جهاني تجارت تاكيد اما مي كند شركاي كلينتون در گروه 7 پايبنديهاي وي را زير سئوال برده اند. منبع اصلي نگراني آنان قانون جديدي در آمريكاست كه براساس آن، شركتهايي كه با كشورهاي نامطلوب از نظر آمريكا وارد معامله تجاري شوند، تنبيه مي شوند. سرمايه گذاري در كوبا اولين هدف پس بود از سرنگوني و هواپيماي كوچك مخالفان دولت كه با توسط نيروي هوايي اين كشور، آمريكا سياست خود را در قابال هاوانا يك شبه تغيير داد. رواديد آمريكا براي برخي از سرمايه گذاران در كوبا صادر نخواهد شد و حتي ممكن است به اتهام وارد كردن خسارت، در دادگاههاي آمريكا تحت تعقيب قرار بگيرند. واكنش ديگر كشورها كاملا روشن بوده است. كشورهاي اروپايي، آمريكاي لاتين و دولت كانادا از حق شركتهاي متبوع براي انجام تجارت با هر كشوري كه بخواهند، پشتيباني مي كنند. كنگره آمريكا فقط به تحريم كوبابسنده نكرده لوايح است ديگري با هدف تحريم شركتهاي طرف معامله با ايران و ليبي در بخش انرژي از تصويب آن گذشته است. متحدان آمريكا مي گويند واشنگتن مي خواهد با تحميل اولويتهاي سياسي خود بر متحدان تجاري، بازرگاني آزاد را مخدوش آنان كند وعده كرده اند در صورتي كه كلينتون از اين خطمشي دست ندارد، با اتخاذ اقداماتي مشابه به تلافي برخيزند.