Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750407-482S1

Date of Document: 1996-06-27

مستند سخن بگوييم آقاي عباس احمد آخوندي وزير محترم مسكن و شهرسازي، در يك سخنراني خود، برج سازي در تهران را يك عامل اصلي گراني مسكن در شهر تهران طي سالهاي اخير خوانده است. پيشتر نيز برخي از بلندپايگان ديگر كشور در بخش بازرگاني، عملكرد شهرداري تهران در سالهاي اخير را زير سئوال برده و پيرامون آن اتهاماتي را مطرح كرده بودند. از آنجا كه اين اظهارات - برخاسته از فضاي سياسي پس از انتخابات اخير مجلس و توهمي كه از غبار آن هنوز بر ذهن كساني نشسته است - از زبان عالي ترين مقامات رسمي و تخصصي كشور جاري مي شود، پاسخ ندادن به آن خطراتي عمومي تر و جدي تراز پاسخ دادن و احتمالادامن زدن به جدالهاي لفظي و قلمي - كه آن را به هيچ روي خوش نمي داريم - دارد. واقعيت هاي آماري منتشره ازسوي وزارت مسكن و شهرسازي -تحت امر جناب آقاي مهندس آخوندي - حكايت از آن دارندكه سرعت افزايش قيمت مسكن در بعد از پيروزي انقلاباسلامي، به طرزي چشمگير ازسرعت افزايش سطح عمومي قيمتها يعني تورم كمتر بوده است كه البته دلايل متعددي از جمله ناآرامي هاي پس از انقلاب، بروز جنگ تحميلي و گسترش روحيه و مناسبات تجاري به جاي توليدي با دارد ملاك قراردادن سال به 1369 عنوان عدد 100 شاخص كل تورم در سال 1355 /10 2معادل بود كه در سال 1373 /24 5با برابر افزايش به /249 3عدد رسيد. در همين مدت قيمت بخش مسكن سوخت و روشنايي /11 8تنها برابر شده يعني كمتر از نصف رقم كل تورم رشد داشته است. جالب اينكه در همين مدت يعني 18 سال، افزايش قيمت مسكن - بدون سوخت و روشنايي - از اين نيز كمتر بود. نكته جالبتر اينكه از كه 1369سال مديريت كنوني شهرداري تهران ارائه خدمات به شهرتهران را به گونه كنوني آغاز كرد، باز هم سرعت افزايش قيمت مسكن كمتر از سرعت افزايش سطح عمومي قيمتها بوده است. در آبان ماه 1374 در حالي كه سطح عمومي /3 8قيمتها برابر قيمت سال بود 1369 اين رقم در مورد مسكن /2 8تنها برابر بود كه به مراتب كمتر از نرخ رسمي تورم در كشور است. بااين همه، نكته جالبتري نيزبراي نشان دادن اين واقعيت هست كه گراني مسكن درمقايسه با ساير كالاها افسانه وشايعه اي بيش نيست. درآبان ماه سال 1374 به عنوان جديدترين ارقامي كه در دست نگارنده بوده است، رشد قيمت مسكن در استان تهران - هم به صورت استيجاري و هم ملكي - كمتر از متوسط رشد قيمت آن در كل كشور و پايين تر از استانهاي گيلان، آذربايجان شرقي، خوزستان، فارس، كرمان، خراسان، اصفهان، كردستان، همدان، لرستان، هرمزگان، يزد، زنجان، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد و سمنان بوده آيا است به گمان جناب آقاي وزير مسكن، در اين استانها نيز برج سازي شده؟ است آيا ايشان از آمار وزارتخانه خود خبر ندارند كه بيشترين ميزان افزايش در قيمت مسكن متعلق به استان كهكيلويه و بويراحمد است كه به زحمت مي توان ساختمان چند طبقه اي - برج پيشكش - بيشتر از تعداد انگشتان دست در آن؟ يافت بنابراين، اصل اين نظر كه مسكن در كشور و به طريق اولي در تهران گران - در مقايسه با ساير كالاها - است، خطا و باطل است و نيازي به ادامه اين گفتار نيست، اما گزارش حاضر برآن است كه يك بار - شايد براي هميشه - به اين شايعه و افسانه در اذهان برخي هم ميهنان عزيز خاتمه بدهد كه برج سازي در تهران، جدا از مسائل فني و فرهنگي آن، موجد گراني است. در مقايسه با سال 1369 به عنوان 100 در آبان ماه سال و 1374 به گزارش مندرج دربولتن رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي، عدد قيمت مسكن /276 3درتهران عدد قيمت مصالح ساختماني 304 و برق و آب و /326 2سوخت بوده است. پيداست كه همين افزايش درقيمت تمام شده مسكن نيز معلول اجراي سياست گريزناپذيرواقعي سازي قيمت مصالح ساختماني و آب و برق و سوخت بوده است. اساسا از بابت همين عدم افزايش قيمت مسكن متناسب با نرخ تورم بود كه در سالهاي 1371 تا بخش 1373 مسكن با ركود سرمايه گذاري و ساخت وساز روبرو شد و نيك مي دانيم كه ركود در ساخت امروز يعني بحران مسكن در 5 يا 6 سال آينده. در عالم سياست، بويژه هنگامي كه در شرق باشيم، بافتن آسمان به ريسمان براي اثبات اينكه گوگرد ما خاكشير است، چندان عجيب نيست، اما دست كم براي حفظ ظاهر هم كه شده، ازمقاماتي رسمي چون وزراي محترم مسكن و بازرگاني انتظار مي رودكه با احتياط بيشتري عمل كرده و اظهاراتي از اين دست را كه ممكن است بتوان با شواهد و اسناد ابطال پذيري شان را ثابت كرد، به ساير دوستان محول كنند. سوارشدن بر موج احساسات مردم و ماهي گرفتن از آب گل آلود، هميشه تنها راه حل ضربه فني حريف نيست. سعيد ليلاز