Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750406-401S1

Date of Document: 1996-06-26

يادداشت روزدر گراميداشت ياد شهيد دكتربهشتي و يارانش - مبارزه 1 و مديريت من قتل مظلومافقد جعلنا لوليه سلطانا ... آنكه به ستم كشته خواهنده شود، خونش را قدرتي داده ايم... قرآن كريم - سوره اسراء - آيه 33 شهيد آيت الله دكتر بهشتي درزمان حياتش و درست در آغازپيروزي انقلاب اسلامي به نحوشگفت انگيزي آماج حملات گروههاي مختلف قرار گرفت. گويي همه دشمنان اين انقلاب برتداوم مبارزه با اين مدير فصيح و روشن انديش انقلاب توافق كرده و با يورش به او قصد تهاجم به بنيادي ترين ستونهاي انقلاب را دارند. اين امر بي دليل نبود، زيرا بهشتي مغز متفكر و تدبيرگر بزرگ اين انقلاب بود و با دانش و بينش عميق و قاطعيت و اعتقاد راسخ به آينده روشن اين لحظه اي سرزمين، در استوارسازي بنيه هاي انقلاب درنگ نكرده و اهل هيچگونه سازش و سستي اين نبود نكته و بسياري از سجاياي اين چهره تابناك، مسائلي بودكه تنها سالها پس از شهادت آن بزرگوار به فهم جامعه ما درآمد. در آن زمان، شهيد بهشتي را انحصارطلبي، به قدرت طلبي، سوءاستفاده از انديشه هاي بيت المال، ارتباطبا ارتجاعي، عوامل آمريكا و دهها اتهام ديگر متهم ساختند. كساني كه خود مصداق شنيع ترين صفتها بودند با درك درست از ميزان اقتدار و عظمت و تفكر اين مدير منحصر به فرد، به شخصيت و سپس به موجوديت فيزيكي وي حمله كردند. امام خميني (ره ) در همان زمان با تذكر اين نكته فرمودند: افرادي كه بيشتر متعهدند و موثرتر در انقلابند، آنها را بيشتر مورد هدف قرار داده اند. ايشان شهيد ] [بهشتي مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگي بود. (سخنراني به مناسبت فاجعه هفتم تير ) و چه كسي موثرتر از او بود كه به راستي به تنهايي يك امت بود.... در اين نوشتار مجال آن نداريم كه وجوه متعدد شخصيت دكتربهشتي را مرور كنيم. اگر هم چنين مجالي مي بود، باز هم امكان تحليل آن جنبه ها در بسترزماني شگرفي كه آن مرد فرزانه در آن مي زيست بسيار به درازا مي كشيد; اما در نسبت با آنچه هم اينك نيازمند آنيم مي توان در وسع نظر و انديشه مداراجويانه شهيد بهشتي مطالبي را مطرح ساخت. اين سخن نه فقط در نسبت با خودمداريهاي بسياري از رجال سياسي، بلكه از آن جهت كه برجسته ترين ويژگي آن شهيد بود نيز ارزش بازگويي مكرر دارد. آيت الله دكتر بهشتي به حق مديري شايسته بود. خصلتهاي مدبرانه وي در آستانه انقلاب ونظم بخشيدن به سطوح مختلف نيروهاي پراكنده، امري نبود كه از ديد ديگران پنهان ماند. خاصه مديريت هوشيارانه وي در زمان بررسي قانون اساسي در مجلس خبرگان چنان اهميتي داشت كه در صورت فقدان اين مديريت، مسلما شاهد به ثمر رسيدن اين قانون مبنايي و اصيل در نظام جمهوري اسلامي ايران نمي بوديم. همچنين بايد توجه داشت كه اين خصيصه در ايشان، فقط امري فطري نبود و شخصيت مقتدر و بارز شهيد بهشتي تنها دليل محور قرار گرفتن در شرايط دشوار محسوب نمي شد. بلكه ايشان با پشتوانه هاي نظري بسيار روشن بينانه اي كه داشتند، امكان راهيابي و برنامه ريزي و سازماندهي در هر شرايطي را برايشان فراهم مي ساخت. از جمله به طور كلي نظريه هاي مديريت را چنين تقسيم و تفسير مي كردند: دو نوع مديريت هست، مديريتي كه اداره شونده ها را در يك مكانيسم قوي قرار مي دهد و اينها چون ذراتي كه با يك مغناطيس نيرومند، اما فاقد آگاهي، حركت مي كنند، به دنبالش روانند و اين در خور شان يك جامعه انساني و اسلامي نيست. يك نوع مديريت هست كه هميشه به اداره شونده ها ميدان مي دهد كه احساس كنند، خودشان دارند فكر مي كنند، اما مي دانند كه بايد حركتهايشان به هم پيوسته باشد... اينطور مديريت واقعا پايدارتر است اما ثمره اش ديرتر مي باشد. اين ديدگاه، بنيادهاي انحصارطلبانه را مورد نقد قرارمي دهد و في الواقع مبني بر نوعي نگرش آزادمنشانه نسبت به مسائل اما است به تصريح خودايشان، رعايت چنين نكاتي ناشي از عدالت است و مهمترين جنبه در عدالت انسان نيزعدل اخلاقي است: در جامعه اسلامي زيربناي همه عدلها، عدل اخلاقي است. حتي عدل اقتصادي و عدل سياسي به دليل نقشي كه در عدل اخلاقي دارد مورد توجه است. و چه كسي بيش از رهبران جامعه در معرض آزمون عدل قرار هر؟ دارند چه ميزان مسئوليت بالاتر برود، درجه عدالت بايد بيشتر شود. بنابراين بخشدار، فرماندار، شهردار، پليس و افسر بايد عادل باشند.