Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750406-360S1

Date of Document: 1996-06-26

به بهانه برپايي نمايشگاه نقاشي از آثارهارت ويگ ابرزباخ نقاش آلماني قدرتي از سرعت رنگها ابرز باخ اخيرا سعي در استفاده بيشتر از روشنايي، نور و مكانهاي خالي در تابلوهايش را دارد هارت ويگ ابرزباخ، نقاش اهل لايپزيگ، نقاشي را به عنوان همبستگي ضدامپرياليستي به تصوير كشانده است، او ازيوري گاگارين، فضانورد روسي به عنوان سمبل آسماني نيز در يكي ديگر از آثارش استفاده نموده است. به نوشته مجله اشپيگل ضربات سخت و تهورآميز قلم در آثار اين هنرمند آلماني نشانگر قدرت او در اين كار است و كمتر كسي در آلمان شرقي به پاي او او مي رسد به جاي نقاشي بر روي بومهاي معمولي، از تخته چند لاي سه بعدي استفاده مي كند. پيراهني در حال پرواز، يكي ديگر از آثار اوست و فاصله بين دو آستين آن كه به صورت بال نشان داده شده است، از يكديگر هشت متر است. در واقع اين تابلو به نوعي رستاخيز است و نمايانگر بحراني ابرزباخ سخت درباره اين تابلو مي گويد: طرح اين تابلو مونتاژي است از پله هاي ساختمان يك سالن سخنراني. اما چند صدمتر دورتر از تابلوي همبستگي و در يك سرسراي شيشه اي ساختمان ابرزباخ جديدالاحداث تلكام، جديدترين تابلويش را بر ديوار نصب كرده مردي در ماه، اثري كه به صورت داس نشان داده شده وروكشي ضميرگونه بر روي آن كشيده شده است. اين تابلو نيز مانند كارهاي قبلي او، انگيزه دوباره اش را به عروج نشان مي دهد و اين بارابرزباخ، هدف از ساختن چنين اثري را تنها به خاطر ارتباطات فكري شخصي بيان مي كند و نه به خاطر انگيزه هاي سياسي. در واقع ماهيت تلكام، او را به دوران كودكيش مرتبط مي كند. با نگاهي به ماه، او به گذشته اش برمي گردد و به دوران كودكيش متصل مي شود. او مي گويد: جهان، من اين هستم نقاش اهل آلمان، براي اينكه بتواند شهرت و اعتبار آلمان شرقي را همچنان تحت نظم و ترتيب قرار دهد، هميشه فردي متمرد و سركش بوده است. او ترجيح مي دهد از فرهنگ خالصي كه داراي اهميتي فراوان است. مراقبت نمايد و به همين خاطر فروش آثارش در غرب رو به افزايش است. در حال حاضر اين مرد فاتح مجموعه آثارش را كه شامل 110 تابلو و آثار پلاستيكي از سه دهه اخير مي باشد، در موزه لايپزيگ به نمايش گذاشته است: قدرتي از سرعت رنگها، تصاوير پرمعني و مجموعه اي از علاقه منديها و روياها. هرويگ گوراچ، مدير موزه لايپزيگ، به يكي از آثارابرزباخ، سه سالن پياپي و طولاني را اختصاص داده است و مي گويد اين كار براي هنرمندي است كه به خاطر دست يابي به حق و حقوق و به عنوان يك هنرمند ميهن پرست دست كم گرفته شده است. اين شهروند پير، از زمان جنگ، بدون داشتن خانه اي شخصي و فقط با پرداخت اجاره اي در محل قديمي اداره قضايي هيتلر كه در حال حاضر اداره قضايي جمهوري فدرال آنجا را به تصرف خواهد در آورد، زندگي را او مي گذراند بايد سال آينده اين مكان را تحويل دهد. ولي قبل از آن مي تواند در يكي از ساختمانهاي موزه به طور موقت بماند. او در اين مكان و در ميان فضايي تنگ و كوچك دوازده تابلوي كشيده و دراز را به نام هديه به شيلي ( ) 1974 در روي زمين قرار داده است. آنها به صورت تابوتهاي قربانيان كودتاي شيلي ساخته شده اند و به نظر مي رسد كه اين اثر براي موزه نظامي درسدن نيز زمخت و خشن باشد. با اين وجود، اين اثر كه بيانگر خونريزيهاي آن زمان است، هنر نقاشي ابرزباخ را در دوران جوانيش بازگو مي كند و به همين دليل برنهارد هاينريگ، معلم نقاشي ابرزباخ در لايپزيگ از او به عنوان جانشين خودش ياد مي كند و همين مسئله باعث خشم جوانان شده است. در تابلوي ابرزباخ سال 1992 كاسپار را در فضايي به مساحت 12 مترمكعب قرار داده، او بيهوده سعي داشت تا در خاطراتي از سفر به ژاپن ماجراي قرباني شدن كاسپار را در كوه آتشفشان به صورت رسمي نشان دهد. او به خاطر استفاده از مواد روغني و كولاژ براي روكش نمودن نقاشي ها، ياصندلي هاي باغ وحتي استفاده از كاغذ ديواري، زندگيش را به خطر انداخته است. ابرزباخ، اخيرا سعي در استفاده بيشتر از روشنايي، نور و مكانهاي خالي در تابلوهايش را دارد. ابرزباخ وارث نقاشي آلمان شرقي است و ازاين مسئله بر خود مي بالد. ترجمه واحد رسانه هاي خارجي