Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750404-182S1

Date of Document: 1996-06-24

مرد بزرگ يونان درگذشت . آتن - آندرياس ساله 77پاپاندرو سياستمدار سوسياليست يونان كه سه بار نخست وزير اين كشور بود ديروز درگذشت. وي ماهها بود كه از بيماري دستگاه تنفسي اش رنج مي برد. اين بيماري در پي يك ذات الريه به او دست داده و باعث كناره گيريش از نخست وزيري يونان شده بود. وي كه مدتها زنداني رژيم سرهنگها بود كه دولت قانوني يونان را سرنگون كرده در بودند سال 1974 حزب سوسياليست يونان را پايه ريزي كرد و هفت سال بعد انتخابات را برد و نخستين دولت چپگراي پس از جنگ دوم را در يونان تشكيل داد. آندرياس همانند پدرش جورج سياستمداري بود كه سياست نه غربي و نه شرقي را به اجرا گذارد و پايگاههاي نظامي آمريكا در يونان را بست. آندرياس كه از دانشگاه هاروارد مدرك دكترا گرفته در آمريكا با يك زن آمريكايي ازدواج كرده بود. وي پس از آزاد شدن از زندان سرهنگها از يونان گريخت و در سوئد و كانادا و آمريكا برضد حكومت نظامي يونان فعاليت كرد. جورج پاپاندرو پدر آندرياس كه يك سياستمدار ملي گراي دمكرات بود بار 3نخست وزير يونان شده بود و تاريخ قرن بيستم يونان با فعاليتهاي اين پدر و پسرپيوند خورده است. هردو ضد آمريكائي بودند. آندرياس در اواخر عمر باانتصاب يك دختر ساله 34زيباي به رياست دفترش خود راوارد يك ماجراي جنجالي كرد واندكي بعد زن آمريكايي خود راطلاق داد و با اين دختر كه كمتر از نيمي از سن او راداشت، ازدواج كرد. همه تصور مي كردند كه آندرياس با اين اقدام محبوبيت خود را ازدست خواهد داد ولي او با قدرت بيانش سياست و خدمت به وطن را از زندگي خصوصي جدا كرد و اتفاقا در انتخابات بعد برخلاف تصور، آراي بيشتري به دست آورد، اما سومين پيروزيش طولي نكشيد و ذات الريه او را بستري و خانه نشين كرد و ديروز از پاي درآورد و كشور يونان مرد بزرگي را از دست داد.