Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750403-140S1

Date of Document: 1996-06-23

دقت كنيد! معامله زمين وكالتي وقولنامه اي شكايتي در دستگاه قضائي مطرح شده كه مفاد آن هشداري است به دو دسته از افراد جامعه، يكي خريداران زمين و ديگري واسطه هاي فروش كه هرچه بيشتر دقت كنند و از معامله قولنامه اي و وكالتي زمين، پيش از مشورت با افراد خبره و دست كم يك وكيل، صرفنظر كنند و پولي را كه با سختي به دست آورده اند هدر ندهند. صحت و سقم اين قضيه را بايد مقامات قضائي و انتظامي روشن سازند. ما مطلب را صرفا از اين نظر كه دقت بيشتري داشته باشيم مي نگاريم. از اين قبيل شكايت ها چنين برمي آيد كه احتمالاعده اي هستند كه زمين مردم را كه چندسالي مورد استفاده قرار نگرفته است زير نظر مي گيرند، مشخصات آن و صاحبش را مخصوصا اگر مرده باشد و مسئله انحصار وراثت آن هم حل نشده باشد به دست مي آورند و سپس به جعل وكالتنامه و.. مي پردازند و با قولنامه براساس وكالتنامه زمين را مي فروشند و پس از چند بار دست به دست شدن، زمين به يك فرد نيازمند به خانه، فروخته مي شود و او شروع به ساختمان مي كند و آن وقت است كه صاحب اصلي زمين متوجه مي شود ومقامات قضائي و انتظامي وشهرداري وارد عمل مي شوند و.... چه بهتر كه پيش از، به هدر دادن پول خود و افزودن يك پرونده بر پرونده هاي دستگاه قضائي و خشمگين كردن عده اي، در معامله زمين دقت پرونده كنيد يكي از ماجراهائي از اين نوع كه درباره آن اشاره شد در دستگاه قضائي كرج تحت بررسي است.